Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve ne lumin e Shalës

Shala Energy
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-23 13:45:55

NIPT: K92118003C
Administrator: Ibrahim Elfaki, Mohammed Haneefa Shereef Rehuman, Joze Bajuk, Eleonora Hasani
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i aktivitetit të shoqërisë do të përfishijë ekskluzivisht (i) ndërtimin, operimin dhe tranferimin e kaskadës së hidrocentraleve në lumin Shala, tek Autoritetit Kontrakues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të Kontratës së Konçesionit në formën që është miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 698, datë 11.06.2009 (ii) kryejen e çdo lloj tregtie dhe të çdo lloj aktiviteti në Shqipëri apo jashtë saj, që lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e aktivitetit përcaktuar në pikën (i) apo që është i nevojshëm për promovimin e biznesit dhe arritjen e qëllimeve të Shoqërisë sipas Kontratës së Konçesionit të sipërpërmendur. Shoqëria ka të drejtë të hipotekojë, lërë peng apo të vërë çdo barrë tjetër mbi asetet që do të krijohen për zbatimin e objektit të Shoqërisë, të lidhë çdo marrëveshje financimi me çdo palë financuese, me kusht që hipoteka, pengu apo barrët e tjera, po ashtu si dhe marrëveshjet financiare përkatëse që shërbejnë për të përmbushur detyrimet e përcaktuara në objektin e shoqërisë dhe në Kontratën e Konçesionit.
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 16.09.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: UAE; Nevada (USA); Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 133 590,00
Numri i pjesëve: 3
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 4
Femër/Mashkull: 3 Meshkuj/1 Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 28.04.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 144.606.305 euro
Vlera e Riinvestimit: Gjatë periudhës që fillon nga viti i 15-të i hyrjes në fuqi të kësaj Kontrate dhe deri në përfundim të Periudhës konçesionare, konçesionari do të riinvestojë 100% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontarktues një tarifë konçesionare të barabartë me 7% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike si dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari do të ketë nga prodhimi i kësaj energjie elektrike.
Shënime: SHALA ENERGY është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës koncesionare të datës 28.04.2009, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “INTERNERGO ALBANIA”, POTENZA SKUPINA d.d dhe SGP POMGRAD d.d. Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli I Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit "Për Konçensionet", i jep konçensionarit me konçension të forms BOT (që do të thotë ndërtim, operim, dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës konçensionare): Financimin, projektimin, planifikim, ndërtimin, testimin, kolaudimin, vënien në punë, pronësinë, administrimin, mirëmbjatjen e kaskadës së hidrocentraleve në lumin e Shalës dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kesaj kontrate.
Kaskada e hidrocentraleve në lumin Shalë do të ndërtohet në përroin e lumit Shalë, rrethi i Shkodrës, me këto karakteristika: Fuqi e instaluar 127.600 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 530.350.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla II, Kati 9

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (28.04.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 06.11.2020
Statuti I shoqerise koncesionare
Kontrate per transferim kuotash 13.10.2014
Dokumenta Financiare: Kontrate Shitje Kuotash (25.01.2014)
Kontrate Shitje Kuotash (13.10.2014)
Bilanci 2010
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 449 181,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 386 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -23 877 457,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -50 515 863,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 247 269,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -5 187 486,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:872 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 089 008,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala