Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve ne lumin e Shalës

Shala Energy
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 10:38:02

NIPT: K92118003C
Administrator: Ibrahim Elfaki, Mohammed Haneefa Shereef Rehuman, Joze Bajuk, Eleonora Hasani
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i aktivitetit të shoqërisë do të përfishijë ekskluzivisht (i) ndërtimin, operimin dhe tranferimin e kaskadës së hidrocentraleve në lumin Shala, tek Autoritetit Kontrakues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të Kontratës së Konçesionit në formën që është miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 698, datë 11.06.2009 (ii) kryejen e çdo lloj tregtie dhe të çdo lloj aktiviteti në Shqipëri apo jashtë saj, që lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e aktivitetit përcaktuar në pikën (i) apo që është i nevojshëm për promovimin e biznesit dhe arritjen e qëllimeve të Shoqërisë sipas Kontratës së Konçesionit të sipërpërmendur. Shoqëria ka të drejtë të hipotekojë, lërë peng apo të vërë çdo barrë tjetër mbi asetet që do të krijohen për zbatimin e objektit të Shoqërisë, të lidhë çdo marrëveshje financimi me çdo palë financuese, me kusht që hipoteka, pengu apo barrët e tjera, po ashtu si dhe marrëveshjet financiare përkatëse që shërbejnë për të përmbushur detyrimet e përcaktuara në objektin e shoqërisë dhe në Kontratën e Konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 16/09/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Emiratet e Bashkuara Arabe; Nevada (USA); Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 133 590,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Falak Properties, një shoqëri e së drejtës së EBA, themeluar dhe që vepron rregullisht sipas legjislacionit të Emirateve të Bashkuara Arabe, e regjistruar pranë regjistrit tregtar me datë 23.05.2005, me numër unik identifikimi të subjektit (NUIS) 565950 me adresë të regjistruar në P.O Box 87 dhe Kod shoqërie 565950, e përfaqësuar ligjërisht me prokurë nga Z. Mohammed Haneefa Shereef Rehuman (Sipas kontratës për transferim kuotash Nr. 4139 Rep., Nr. 765/5, datë 13.10.2014, të dorëzuar në QKB)

II. 3 POWER ENERGY GROUP INC., një shoqëri e së drejtës së shtetit të Nevadës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, themeluar dhe që vepron rregullisht sipas legjislacionit të Shtetit të Nevadës, me numër unik identifkimi të subjektit NV20021502782, dhe numër regjistrimi të shoqërisë C30988-2002, e përfaqësuar nga Z. Mohammed Haneefa Shereef Rehuman (Sipas kontratës për transferim kuotash Nr. 4140 Rep., Nr. 766/4, datë 13.10.2014, të dorëzuar në QKB)

III. INTERNERGO ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.02.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K71808004A, me adresë në Tiranë, Blv. Dëshmorët e Kombit, Twin Tower, Kulla 2, kati 11, me administrator Ekrem Lluka. Ortaket e shoqerise jane: ALB ENERGO INVESTMENTS (20%), POTEZA NALOZBE (54.9%), MOTOR (5.1%), DUKAGJINI (20%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.03.2022)

IV. Subjekti Juridik SHALA ENERGY nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 4
Femër/Mashkull: 3 Meshkuj/1 Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 28.04.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 144.606.305 euro
Vlera e Riinvestimit: Gjatë periudhës që fillon nga viti i 15-të i hyrjes në fuqi të kësaj Kontrate dhe deri në përfundim të Periudhës konçesionare, konçesionari do të riinvestojë 100% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontarktues një tarifë konçesionare të barabartë me 7% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike si dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari do të ketë nga prodhimi i kësaj energjie elektrike.
Shënime: SHALA ENERGY është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës koncesionare të datës 28.04.2009, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “INTERNERGO ALBANIA”, POTENZA SKUPINA d.d dhe SGP POMGRAD d.d. Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli I Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit "Për Konçensionet", i jep konçensionarit me konçension të forms BOT (që do të thotë ndërtim, operim, dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës konçensionare): Financimin, projektimin, planifikim, ndërtimin, testimin, kolaudimin, vënien në punë, pronësinë, administrimin, mirëmbjatjen e kaskadës së hidrocentraleve në lumin e Shalës dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kesaj kontrate.
Kaskada e hidrocentraleve në lumin Shalë do të ndërtohet në përroin e lumit Shalë, rrethi i Shkodrës, me këto karakteristika: Fuqi e instaluar 127.600 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 530.350.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla II, Kati 9

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (28.04.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 07.03.2022
Statuti I shoqerise koncesionare
Kontrate per transferim kuotash 13.10.2014
Te dhenat e subjektit Shala Energy ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 07.03.2022
Shtojca te kontrates koncesionare
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2023
Dokumenta Financiare: Kontrate Shitje Kuotash (25.01.2014)
Kontrate Shitje Kuotash (13.10.2014)
Bilanci 2010
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 449 181,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 386 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -23 877 457,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -50 515 863,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 247 269,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -5 187 486,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:872 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 089 008,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani