Skip to content

HIDROALBANIA ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-09 08:35:52
JSON

Tax Registration Number: K98420202O
Administrators: Kujtim Kolgjini
Scope: Projektim, ndërtim, operim dhe transferimi i hidrocentraleve "BORJE", ORESHKE. "CERNALEVE, dhe "CERNALEVE 1" tek Autoriteti i Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të Kontratës së Konçesionit nr. 1447 rep. nr. 166 kol datë 30-04-2009.
Other Trade Names: HIDROALBANIA ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 23/09/2009
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I.INSTITUTI DEKLIADA - ALB është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.2006, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K71606006A, me adresë në Tiranë, Rruga Donika Kastrioti, pallati Teknoprojekt, apartamenti 9/1, 1001 me administratore Devis Hasalami dhe Agim Hasalami. Ortak i vetem Mehmet Hasalami.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

II.G.P.G. COMPANY është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.01.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64324443V, me adresë në Fier, Lushnje, Lagjia 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut, me administrator Paqsor Buzi. Ortak te shoqerise Paqsor Buzi me 50% te kapitalit te dhe Gëzim Dani me 50% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

III.HYDROALBANIA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.05.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K67905205T, me adresë në Kukës, Shishtac, Cernaleve, Fshati Cernalevë, Komuna Shishtavec, Ndërtesë private pranë Lumit të fshatit, me administrator Ylber Dogjani. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar. Ortaket e shoqerise jane Kostandin Boçi me 8,66% te kapitalit; Stefan Boçi me 8,66% te kapitalit; Anthulla Boçi me 15% te kapitalit; Flora Musallari me 34% te kapitalit; Gëzim Halili me 33% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.03.2021, terhequr nga QKB date 09.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit HIDROALBANIA ENERGJI, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Gezim Dani , shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues per 33% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme G.P.G COMPANY. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.04.2015.

Paqsor Buzi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues per 33% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme G.P.G COMPANY. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.04.2015.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Legal Cases: I. Më datë 16.01.2015, me anë të shkresës Nr.136 Prot., lëshuar nga Dega Doganore Morinë, u kërkua bllokimi i veprimeve tregtare të subjektit "Hidroalbania Energji" dhe bllokim i veprimtarisë tregtare të tij".

II. Më datë 30.01.2015, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 5311/1, Nr. 897 Rep., lidhur ndërmjet barrëdhënësit: “Hidroalbania Energji” sh.p.k. dhe barrëmarrësit: “Banka Credins” Sh.a., me objekt: Krijimi i një barre mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për kreditë e marra nga shoqëria “Hidroalbania Energji” sh.p.k., në bazë të Kontratës për Kredi Afatgjatë Nr.5311/1, datë 30.01.2015, me vlerë 615.000.000 (gjashtëqind e pesëmbëdhjetë milion) lekë.

III. Më datë 07.04.2015, me anë të shkresës Nr. 767 Prot., lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Dega Doganore Morinë, u kërkua zhbllokimi i veprimeve tregtare të bllokuara me shkresën Nr. 136, datë 16.01.2015.

IV. Më datë 08.07.2016, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 5311, ndërmjet “G.P.G Company” sh.p.k (barrëdhënësi) dhe shoqërisë “BANKA CREDINS” sh.a (barrëmarrësi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, mbi objektin e mëposhtëm: Barrëdhënësi “G.P.G Company” sh.p.k vendos barrë mbi 27 % të kuotave që zotëron në shoqërinë “HIDROALBANIA ENERGJI” sh.p.k. Kjo marrëveshje shërben si garanci për overdraftin e akorduar nga Banka Credins në bazë të kontratës së kredisë afatgjatë Nr. 5311 datë 30.01.2015 nr. 877 Rep, 278 Kol datë 30.01.2015, me shumë 615.000.000 (gjashtëqind e pesëmbëdhjetë milion) lekë.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Shishtavec, Cernalevë, Hidrocentral në Cernalevë

Address:
Kukës, Shishtavec, BORJE, Në fshatin Oreshkë, Hidroçentrali Borje & Oreshkë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 60 546 210,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 73 466 251,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 102 538 276,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 31 086 300,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 17 035 417,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -15 860 601,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 19 336 646,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 29 454 658,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 9 880 850,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 3 599 392,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 2 359 818,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -81 890,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:277 840 159,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:260 957 853,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:399 645 919,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:302 310 321,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:723 643 845,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:296 272 619,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 147 914 927,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 162 060 846,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 212 689 186,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 474 688 386,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 24 941 750,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala