Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Progonat, Lekdush - Bënçë e Sipërme (Shfuqizuar nëpërmjet Marrëveshjes "Për zgjidhjen me konsesus të kontratës së konçesionit" datë 02.03.2018)

GEOALBANIA UNO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-09 14:16:47

NIPT: L02212002F
Administrator: Massimo De Petro (likuidator)
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Progonat-Lekdush" dhe "Bënçë e Sipërme" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike sipas Kontratës së Konçesionit Nr. 1638 Rep, Nr. 424/2 Kol, datë 26.03.2009 e lidhur ndërmjet palëve, "Radici Energie" s.p.a dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës.
Emërtime të tjera Tregtare: GEOALBANIA UNO
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 12.10.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 12.04.2018, asambleja e përgjithshme e ortakëve vendosi mbylljen e shoqërisë “GEOALBANIA UNO”, duke nisur kështu procedurat e likuidimit. Z. Massimo De Petro shkarkohet nga detyra si administrator dhe emërohet si likuidator i shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Shoqëri në likuidim e sipër”.

II. Më datë 20.12.2018, asambleja e përgjithshme e ortakëve miratoi raportin përfundimtar të likuidimit të shoqërisë “GEOALBANIA UNO” shpk dhe njoftoi Qendrën Kombëtare të Biznesit për përfundimin e likuidimit dhe ç’regjistrimin e shoqërisë. Statusi kaloi nga “Shoqëri në likuidim e sipër” në “Ç’regjistruar”.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 26.03.2009 - Kontrata e konçesionit; 02.03.2018 - Marrëveshja "Për zgjdhjen me konsesus të kontratës së konçesionit"
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 929.146.830 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet koncesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Më datë 02.03.2018, nënshkruhet marrëveshja "Për zgjdhjen me konsesus të kontratës së konçesionit të formës BOT për ndërtimin e hindrocentraleve "Progonat-Lekdush" dhe "Bënçe e Sipërme". Palët, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (më parë Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës) dhe shoqëria GEOENERGIE S.P.A (më parë Radici Energie S.p.a), bien dakord që Shoqëria Konçesionare me këtë akt i dorëzon Autoritetit Kontraktues i cili pranon, pa ndonjë kundërshpërblim:
-të gjitha asetet e realizuara prej saj, si aktive afatgjata materiale, siç rezultojnë nga pasqyrat financiare të vitit 2016 të Shoqërisë Konçesionare;
-të gjitha dokumentat dhe informacionet e tjera në lidhje me projektin, qofshin këto tregtare apo teknike;
-çdo të drejtë tjetër të fituar prej saj nëpërmjet Kontratës së Konçesionit.
Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, palët deklarojnë se nuk kanë asnjë kërkesë për detyrime financiare përkundrejt njëra-tjetrës dhe heqin dorë nga çdo pretendim përkundrejt njëra-tjetrës në lidhje me kontratën e konçesionit dhe zgjidhjen e saj.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati II

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (26.03.2009)
Marreveshje per zgjidhjen e Kontrates se Koncesionit (02.03.2018)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.11.2019
Vendimi i asamblese per mbylljen e shoqerise 12.04.2018
Vendimi i asamblese per miratimin e procesit te likuidimit 20.12.2018
Raporti i likuidimit te shoqerise
Dokumenta Financiare: Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -345 757,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -257 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -501 894,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -143 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -107 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:114 230,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2017

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala