Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Lumzi

M.C INERTE LUMZI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 10:25:20

NIPT: L32126004A
Administrator: Flamur Gjinaj, Mark Luli
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve në kaskaden e lumit Lumzi, tek Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomisë ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartojë projektin e ndërtimit të katër hidrocentraleve, të lidhë kontrata sipërmarrjeje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontratë tjetër me qëllim realizmin e objektit të kontratës së Konçesionit të nënshkruar me datë 06. 09. 2013 nr. 10322 Rep dhe nr. 3316 Kol. 5. 2. Gjithashtu shoqëria do të mund të kryejë çdo aktivitet tjetër ekonomik, tregtar, financiar, që gjykohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë, përfshirë shitjen e mjeteve të shoqërisë si makineritë, pajisjet, marrja dhe dhënia me qira, të qenit garant, hipotekimi dhe pjesëmarrja në shoqëri të tjera. 3. Aktivitetet e sipërpërmendura do të realizohen duke respektuar legjislacionin shqiptar në fuqi dhe konform me programin e aktivitetit ekonomik dhe financiar, të miratuar nga asambleja e ortakëve të shoqërisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: M.C INERTE LUMZI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 16/09/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. M. C. INERTE, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.02.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J82020003H, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga Nexho Konomi, Zona Kadastrale 3866, Nr. Pasurie 306/113, me administrator Megi Luli dhe ortak te vetem Mark Luli (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022)

II. RAFAELO 2002, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 13.09.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K22113003Q, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga 29 Nëntori, kthesa e Kamzës, zonë kadastrale nr. 8310, numër pasurie 12/104, me administrator Eduart Gjinaj dhe ortake Eduart Gjinaj (15%) dhe Mark Gjinaj (85%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2021, terhequr nga QKB date 18.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane:

Mark Luli, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 70% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te M. C. INERTE. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 26.09.2013

Mark Gjinaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zoteron 85% te kapitalit te M. C. INERTE. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 12.03.2019
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Prodhim hidroenergjie "HEC LUMZI" -
Çështje Ligjore: I. Më datë 17.10.2016, u nënshkrua Marrëveshja e Pengut mbi Kuotat Nr. 962 Rep., dhe Nr. 346 Kol. lidhur midis Bankës Societe Generale Albania si Pengmarrëse dhe shoqërisë si Pengdhënëse. Palët kanë lidhur një Kontratë për Kredi Bankare Afatgjatë Nr. 961 Rep., dhe Nr. 345 Kol. datë 17.10.2016 sipas së cilës banka I ka dhënë kredi shoqërisë “M.C INERTE LUMZI”. Për te siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë, kredimarrësi ofron peng mbi kuotat e shoqërisë në masën e përcaktuar në kontratë.

II. Me date 03.03.2021, me ane te urdhrit Nr. 674/60 Akti, lëshuar nga përmbarues gjyqësor Besnik Bajraktari protokolluar nga QKB me Nr. 2132 Prot date 03.03.2021, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e regjistruara në emër të debitorit M. C. INERTE me Nipt J82020003H. Kreditor: Shoqeria Euro Lines shpk. Objekt: Pagim detyrimi.

III. Me date 24.03.2021, me ane te urdhrit Nr. 674/70 Akti, date 24.03.2021 lëshuar nga përmbarues gjyqësor Besnik Bajraktari, u urdherua heqja e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e regjistruara në emër të debitorit M. C. INERTE me Nipt J82020003H, me ane te urdhrit Nr. 674/60 Akti, date 03.03.2021.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 06.09.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.725.593.333 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “M.C INERTE LUMZI” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 06.09.2013, të nënshkruar midis shoqërisë bashkimit të përkohshëm të shoqërive “M.C Inerte” shpk, “Rafaelo” sh.p.k dhe “Ani” sh.p.k, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve Lumzi dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Lumzi” do të ndërtohen në përroin e Roshit, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “LISNAK” me fuqi të instaluar 750 kW dhe energji mesatare vjetore 3.500.000 kWh/vit.
Hidrocentrali “KIMZA” me fuqi të instaluar 500 kW dhe energji mesatare vjetore 2.300.000 kWh/vit.
Hidrocentrali “TUCI” me fuqi të instaluar 1.860 kW dhe energji mesatare vjetore 8.600.000 kWh/vit.
Hidrocentrali “LUMZI” me fuqi të instaluar 13.640 kW dhe energji mesatare vjetore 38.000.000 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga "Dritan Hoxha", ndodhur në zonën kadastrale nr.3712, numër pasurie 315/10.

Adresa:
Shkodër, Qafë Mali, TUC Koravi - Tuç, Komuna Qafë - Mali, Pukë, Shkodër, Rrape Lumzi - Breg, Komuna Rrapë, Pukë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (06.09.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.05.2022
Vendimi per transferimin e kuotave 01.07.2016
Vendimi per emerimin e administratorit te dyte 12.03.2019
Raporti teknik i projektit te hidrocentraleve Lumzi
Preventivi permbledhes
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 24.03.2021
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 03.03.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 8 149 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 047 916,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 585 593,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 19 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -60 096,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:276 729 319,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:226 813 106,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:218 265 722,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:218 265 722,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:19 353 664,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2017
2018
2019
2020
2021

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani