Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit RUNJA

MUHURR ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-21 13:09:48

NIPT: L37123701M
Administrator: Atli Doda
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit " Runja" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimit, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit Nr. 66 Rep, Nr. 18 Kol, date 01 Shkurt 2013.
Emërtime të tjera Tregtare: MUHURR ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 18/09/2013
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. RUNJA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.05.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J96829404C, me adresë në Dibër, Bulqizë, me administrator Mustafa Bunguri dhe ortak te vetem Petrit Doda.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022

II. FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE (ish Tenestia) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.05.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K06626418M, me adresë në Dibër, Bulqizë, Lagjia Minatori, Rruga Sami Frashëri, Objekt privat me numër pasurie 1/48+1-14, zona kadastrale 8612, me administrator dhe ortak te vetem Bukurosh Koçi.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022

III. ALB-KON është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.02.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K06626411C, me adresë në Dibër, Bulqizë, Lagjia e Re, me administrator Rruzhdi Konesha. Ortaket e shoqerise jane Rruzhdi Konesha me 50% te kapitalit dhe Munir Konesha me 50% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.03.2021, terhequr nga QKB date 25.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit MUHURR ENERGY, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Petrit Doda , shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 60% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme RUNJA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 13.05.1988.

Bukurosh Koçi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 08.05.2001.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 07.06.2021, sipas urdhrit Nr. 680/5 Prot, leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Verior, u urdherua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurite dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit" MUHURR ENERGY” shpk me Nipt L37123701M, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

II. Me date 16.03.2022, sipas Kërkesës Nr. 160/5 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Verior u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “MUHURR ENERGY” pajisur me NUIS (NIPT) L37123701M, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 01.02.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 351.244.805 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “MUHURR ENERGY” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 01.02.2013, të nënshkruar ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Runja” sh.p.k, “Shijaku” shpk, “Fabrika e Pasurimit të Kromit” dhe “Alb-Kon” shpk, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit “Runja” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali “Runja” do të ndërtohet në përroin e Murrës, me këto karakteristika: fuqia e instaluar 2.000 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 8.565.753 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Muhurr, Dibër

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (01.02.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 25.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Preventivi Paraprak dhe Grafiku i Punimeve
Ekstrakti i Pronareve Perfitues, date 22.03.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (17.08.2015)
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -722 111,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -3 307 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 594 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -727 164,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -390 975,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -477 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -453 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -597 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -597 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -218 555,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani