Skip to content

HENZ ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-09 08:36:22
JSON

Tax Registration Number: K91502021A
Administrators: Joani Rapo
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Darsi 1", "Darsi 2", "Darsi 3", "Darsi 4" tek autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të Kontratës së Konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HENZ ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 26/02/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. ILIRIADA, një shoqëri me pergjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.10.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J61828125L, me adresë në Tiranë, Rruga Sali Butka, pallati TBM Construction, Shkalla 2, Kati 3, Ap.11, me administrator Gazmend Kuliçi. Ortaket e shoqerise jane: Eduart Tahiraj (71%) dhe Arjan Latifi (29%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.04.2022)

II. KLENIS shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.05.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K72208032M, me adresë në Tiranë, Rruga Hamid Shijaku, Pallati 42, Shkalla 1, Ap.2, me administrator Durim Koçi, dhe ortak te vetem Bujar Kodra (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 20.12.2021, terhequr nga QKB ne daten 26.04.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Eduart Tahiraj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1982, pronar perfitues pasi zoteron 71% te pronesise te shoqerise ILIRIADA shpk. Data e percaktimit si pronar perfitues: 15.02.2018.

Arjan Latifi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 29% te pronesise te shoqerise ILIRIADA shpk. Data e percaktimit si pronar perfitues: 15.02.2018.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Legal Cases: I. Me date 21.06.2021, u lidh marreveshja siguruese Nr. 1161 Rep., Nr.773 Kol., ndermjet barremarresit Banka Kombetare Tregtar sha dhe barredhenesit: ILIRIADA shpk, KLENIS shpk dhe Z. Selim Molla. Marreveshja siguruese sherben si garanci per shlyerjen e detyrimeve te kontrates se kredise me nr. 1159 kol 771, date 21.06.2021, me qellim financimin e investimit/projektit nga Banka, sipas kushteve dhe afateve te dakortesuara nga palet (kontrata e kredise). Sipas kontrates se kredise, banka do te levroje nje kredi ne shumen 350.000.000 (treqind e pesedhjete milion) leke, te cilat do te perdoren per ndertimin e HEC Darsi 1.

II. Me date 25.01.2022, u lidh Marrëveshja Siguruese nr.100 rep., nr.82/2 kol, midis Banka Kombetare Tregtare SHA (Barremarres/Kredidhënës) dhe shoqerise “ILIRIADA” SHPK, KLENIS sh.p.k dhe shoqeria “HENZ ENERGY” SHPK, (Barredhenesit) me objekt barresimin e 100% te kuotave te shoqerise ne favor te Bankes Kombetare Tregtare, mbi kuotat/aksionet e reja qe mund te zoteroje në të ardhmen ne kete shoqëri tregtare, me të cilat, sigurojnë pagesën, permbushjen dhe shlyerjen e te gjithave detyrimeve.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Musa Agolli, pallati i Ri CMA , shkalla nr.1, apartamenti 12

Address:
Dibër, Klos, Dars, Rrethi Mat, Dars, zona kadastrale 1449, numër pasurie 72/3

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 583 402,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -395 251,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -657 530,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:403 521 690,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:368 431 335,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:193 241 868,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:94 248 423,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 166 361,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 2 500 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 918 676,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 2 779 216,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 1 400 000,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani