Skip to content
Dhënie me Konçesion/Partneritet Publik Privat të Shërbimit të Sistemimit dhe Menaxhimit të Parkimit në Qytetin e Vlorës (Zgjidhur në Arbitrazh Ndërkombëtar në Paris, 2020)

TIS PARK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-23 06:53:54

NIPT: L56527202A
Administrator: Bashkim Shalla
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi dhe operimi i projektit të konçesionit për ofrimin e shërbimit të sistemimit dhe menaxhimit të parkimit në qytetin e Vlorës, përfshirë kryerjen e aktiviteteve të ndryshme, përfshirë importin e pajisjeve, projektimin, kryerjen e punimeve të ndryshme, në funksion të realizimit të projektit konçensionar.
-------------
Kategoria: Kontratë mbi Bazë Tarifore
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: TIS Park
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 20/03/2015
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: USA (Delawere), Izrael
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. TIS HOLDING LLC eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 20.02.2013 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Delawere (Shtetet e Bashkuara te Amerikes), me numer regjistrimi 5291400, me adrese ne 16192 COASTAL HWY, LEWES, Sussex, e perfaqeusar ne Shqiperi nga Bashkim Shalla (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Delawere, deri me date 20.10.2020)

II. ON TRACK INNOVATIONS ltd është një shoqëri tregtare e themeluar në Rosh Pina, Izrael, me nr 520042862, me seli ne Rosh Pina 12000, zona industriale Izrael, përfaqësuar nga z. Bashkim Shalla, shtetas shqiptar lindur në Librazhd dhe banues në Tiranë (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë “TIS PARK” Sh.p.k, datë 20.03.2015, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 24.07.2016, përmbaruesi gjyqësor Saimir Hoxha ka lëshuar urdhërin Nr.70/5 Prot. për vendosjen e sekuestros mbi asetet e shoqërisë TIS PARK për shkak të mos shlyerjes së faturave tatimore ndaj shoqërisë Alba Therm Teknologji sh.p.k.

II. Më datë 19.12.2016, zyra përmbarimore “Avdulaj Bailiff Services” ka lëshuar urdhërin Nr.334 Prot., Nr.189 Regj., për vënien e sekuestros konservative duke bllokuar aktivet e regjistruara në pronësi të palës debitore, shoqërisë “Tis Park” sh.p.k.

III. Më datë 11.08.2016, studio përmbarimore “BEST 2010” ka lëshuar urdhërin Nr. 90/11 Prot, për anullimin e urdhër sekuestros së datës 24.07.2016, pasi detyrimi i shoqërisë është shlyer tërësisht.

IV. Më datë 03.02.2017, zyra përmbarimore "Avdulaj Bailiff Services" ka lëshuar urdhërin Nr. 50 Prot. për çbllokimin e aktiveve të regjistruara në pronësi të shoqërisë "Tis Park" Sh.p.k, të bllokuara me shkresën Nr. 334 Prot. datë 19.12.2016.

V. Më datë 21.03.2017, përmbaruesi Neritan Cuko ka lëshuar urdhërin Nr.401 Regj, për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë “TIS PARK” shpk në vlerën prej 100% të aksioneve duke përfshirë edhe aksionet në të cilat ajo mund të bëhet aksionere. Kjo sekuestro u vendos për shkak të detyrimeve të papaguara të shoqërisë TIS PARK ndaj shoqërisë SARO sh.p.k.

VI. Më datë datë 15.05.2017, shoqëria përmbarimore “Shërbimi përmbarimor AB” ka lëshuar një urdhër Nr. 457/5 Prot, për vendosjen e sekuestros mbi kuotat e shoqërisë “TIS PARK” me qëllim shlyerjen e detyrimit që ka kundrejt palës kreditore, shoqërisë “DROMEAS” sh.p.k.

VII. Më datë 18.05.2017, përmbaruesi privat "Ermir Godaj" ka lëshuar urdhërin Nr.3304 Prot, për vendosjen e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë “TIS PARK” sh.p.k, me qëllim moslejimin e tjetërsimit te tyre. Sekuestro është vendosur si masë për sigurimin e padisë sipas vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për sigurimin e padisë nr. Regj. Them 8601, datë 15.05.2017, ndaj paditësit Z. Gjergj Bojaxhi.

VIII. Më datë 31.08.2017, shoqëria "ARB" ka lëshuar urdhërin Nr.5/495 Prot., për vendosjen e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë "TIS PARK" sh.p.k dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar me qëllim shlyerjen e detyrimeve të papaguara ndaj shoqërisë “Deloitte Albania” sh.p.k.

IX. Më datë 05.10.2018, shoqëria “Strati Bailiff’s Service” ka lëshuar urdhërin Nr.4200 , Nr.7380 Prot., për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara që zotëron pala debitore, shoqëria “TIS PARK ” shpk, me qëllim shlyerjen e detyrimeve të papaguara të saj ndaj shoqërisë “R.S & M” sh.p.k.

X. Më datë datë 06.11.2018, shoqëria përmbarimore gjyqësore private ALBASE ka lëshuar urdhërin Nr. 848/7 Prot., për sekuestrimin dhe bllokimin e debitorit, shoqërisë TIS PARK shpk, për detyrimin në shumën 3.388.222 lekë ndaj shoqërisë “Landmark Comumication” shpk.

XI. Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, shoqeria TIS PARK do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

XII.Me date 15.11.2023, eshte depozituar njoftimi nr.142567 prot, per vendosjen e barres siguruese mbi titujt e pronesise (Bashkia Vlore).
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 12.01.2015
Data e Pranimit: 27.01.2015
Data e Nënshkrimit: 06.02.2015
Kohëzgjatja(vjet): 15
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues 10 milionë lekë në vit për dy vitet e para dhe 10 milionë lekë në vit plus 2% të xhiros vjetore për vitet e tjera në vazhdim.
Çmimi i Shërbimit: 50/orë parkimi
Shënime: Me date 19.07.2018, Bashkia Vlore ka njoftuar ftesen per negociata per perfaqesimin dhe mbrojtjen e Bashkise Vlore, ne zhvillimin e gjykimit te nje procesi arbitrazhi para Dhomes Nderkombetare te Tregtise (ICC Paris) per mosmarreveshje ne lidhje me kontraten e koncesionit.

Me date 03.08.2018, me Vendim te Keshillit Bashkiak nr. 91 “Për përcaktimin e renditjes së subjekteve të cilët kanë paraqitur oferta në procedurën për zgjedhjen e përfaqsuesit ligjor të Bashkisë Vlorë në Dhomën Ndërkombëtare të Tregëtisë Paris lidhur me padinë e Shoqërisë “Tis Park” Sh.P.K si dhe përcaktimin e subjektit fitues”, Bashkia Vlorë njofton se është shpallur fitues STUDIO BAKER McKENZIE për të kryer përfaqësimin në Dhomën Ndërkombëtare të Tregtisë Paris për gjykimin e padisë të ngritur nga shoqëria koncesionare Tis Park shpk.

Me date 05.10.2020, me vendim Nr. 76, date 01.10.2020, te Keshillit te Bashkise Vlore, u miratua pagesa e studios “Baker Mckenzie” per depozitimin e kerkesepadise se Bashkise Vlore ndaj shoqerise Tis Park ne Dhomen Nderkombetare te Tregtise, lidhur me kontraten e koncesionit ne shumen 208.000 (dyqind e tete mije) USD, e llogaritur si tarife suksesi.

Njohja e ketij detyrimi behet me kusht qe pagesa e shumes bazuar ne tarifen e suksesit te miratuar me VKB nr. 131, date 06.12.2018 “Per ngritjen e kunderpadise ne Dhomen Nderkombetare te Tregtise Paris, kunder shoqerise Tis-Park”, lidhur me kontraten e koncesionit partneritet publik/privat te sistemit dhe menaxhimit te parkimit me pagese ne qytetin e Vlores” te behet nga shumat qe shoqeria “Tis Park” i detyrohet Bashkise Vlore ose nga tepricat e pageses se kryer nga Bashkia Vlore pas llogaritjes per kostot e procedures se Arbitrazhit. U autorizua Studio Baker Mckenzie te kryeje procedurat perkatese ligjore per te mundesuar arketimin e vleres financiare te diferences midis pageses dhe kostove te Arbitrazhit si dhe vleren e kunderpadise si detyrime te shoqerise Tis Park ndaj Bashkise Vlore.

Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlorë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Rruga Pavarësia, Skelë, COBO Center, Pasuria Nr.27/100-N3, Zona Kadastrale 8602

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 06.02.2015)
Miratimi i kritereve te koncesionit- Keshilli Bashkiak Vlore
Kontrata e nenshkruar ne Vlore
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.04.2023
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (06.11.2018)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (10.01.2017)
Te dhenat e ortakut TIS HOLDING llc sipas regjistrit tregtar te Delawere, 20.10.2020
Vendim Nr. 76, date 01.10.2020, per miratimin e pageses se studios Baker Mckenzie lidhur me kundrapadine e Bashkise Vlore
Vendim i Keshillit Bashkiak Vlore nr. 91 date 03.08.2018 per shpalljen e studios fituese per të kryer përfaqësimin në Dhomën Ndërkombëtare të Tregtisë Paris për gjykimin e padisë të ngritur nga shoqëria koncesionare Tis Park shpk.
Te dhenat e shoqerise ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 01.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.04.2024
Njoftim per vendosjen e barres siguruese mbi titujt e pronesise date 15.11.2023
Dokumenta Financiare: Bilanci 2015
Akti Themelimit te shoqerise TIS PARK
Bilanci 2016
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2021
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i Koncesionit
Njoftimi i Fituesit
Ftesa per negociata dhe kriteret per perfaqesimin dhe mbrojtjen e Bashkise Vlore, ne zhvillimin e gjykimit te nje procesi arbitrazhi para Dhomes Nderkombetare te Tregtise
Njoftimi i Bashkise Vlore - Ftese per negociata
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -5 407 879,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -6 929 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -7 919 060,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -8 935 303,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -23 945 778,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -48 240 188,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 123 056,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 322 736,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 679 564,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani