Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit ARSTI

HEC ARSTI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-23 09:15:17

NIPT: L61601028F
Administrator: Klaudio Prendi
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e HEC ''ARSTI'' dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të kontratës së konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: HEC ARSTI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 31/03/2016
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. PEPA GROUP, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.10.2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L42215009L, me adresë në Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane Durres km 6, Zona Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 1168/13, me administrator Violeta Pepaj. Ortaket e shoqerise jane: Leorik Pepa, Urjola Pepa, Brian Pepa dhe Brixhilda Pepa, secili me 25% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

II. SHPRESA – AL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.02.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K31321021N, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga “Urani Pano”, mbrapa “Veve Center”, Pallati Nr. 11, Kati 2, me administratore Gention Baja, Bardhok Osmani, Lin Osmani, Lush Osmani, Seferin Osmani, Albana Baja, Dritan Osmani, Përparim Baja dhe ortak te vetem Lush Osmani (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

III. "MARÇELI" Sh.p.k, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.06.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L39308301P, me adresë në Shkodër, Pukë, Rruga: "Ymer Puka", Blloku Nr. 03, Ndërtesa Nr. 040, Hyrja Nr.01, Kati II-të, Aparatmenti Nr. 04, Pasuria Nr. 975/1, Zona Kadastrale Nr. 3069, me administrator dhe ortak te vetem Tonin Prendi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

Subjekti Juridik HEC ARSTI nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës), Tërheqës me targë: AA 037 XI
2) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës), Eskavator, LIBHERR 944
3) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës) FORISTRAD NISSAN me targë: AA 549 UZ
4) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës) ESKAVATOR CAD 323
5) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës), KAMION MAN me targë: AA 346 VG
6) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës) RIMORKIO me targë: AGR 352
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Leje për përdorim të burimit ujor -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 25.05.2016
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 225.125.130 lekë (pa TVSH)
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i Konçesionit, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: Shoqëria “HEC ARSTI” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 25.05.2016, të nënshkruar ndërmjet shoqërisë “Shpresa-Al” shpk dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Energjisë dhe Industrisë. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit “Arsti” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali Arsti do të shfrytëzojë ujërat e përroit të Arstit (në fillimet e rrjedhës ky përrua emërtohet Meziut), i cili më pas derdhet në liqenin e Fierzës. Ky projekt do të ketë një hidrocentral i tipit me derivacion, i cili do të ketë këto parametra teknikë e hidroenergjitikë si më poshtë: Fuqia e instaluar: 3.130 kW dhe energjia mesatare vjetore 12.447.510 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Fierzë, ARSTI, Njësia Administrative Fierzë, Bashkia Fushë Arrëz, Nr. Pasurie 233/1, Zona kadasrale Nr. 1054, Vol 2, faqe 39.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (25.05.2016)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.05.2022
Kontrate shitje kuotash 17.09.2018
Te dhenat e subjektit HEC ARSTI ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 23.05.2022
Shtojcat e kontrates se koncesionit
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -395 283,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -368 676 916,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 25 148,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -377 164,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -119 249,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:34 679 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:493 185 519,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:15 286 172,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala