Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Batra 1, Batra 2, Batra 3, me vendodhje në rrjedhën ujore të pellgut të përroit të Zallit të Batrës

ELECTRAL BATRA HPP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-15 14:04:37

NIPT: L62423006M
Administrator: Indrit Gashi
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Batra Nr. l, Nr. 2, dhe Nr. 3" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate. Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike ne zbatim te kontrates koncesionare Nr.3393 Rep. dhe Nr.1231 Kol. Date 20.12.2016.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: ELECTRAL BATRA HPP
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 21/12/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ALBAVIA shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.03.1998 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J81527001Q, me adresë në Tiranë, rruga Sulejman Delvina, Pallati Fati, shk 1, ap. 19, e përfaqësuar nga Shkëlqim Rakipaj, Hasan Hafizi dhe Vanina Latifi. Ortaket e shoqerise jane: Shkelqim Rakipaj (48%) dhe Hasan Hafizi (52%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022)

ELECTRAL shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.09.2009 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92114006G, me adresë në Tiranë, njësia nr. 7, rruga Sami Frashëri, Qendra Metropol, Pallati Vortek, Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator dhe ortak te vetem Redi Frashëri (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 29.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Redi Frasheri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1986, pronar perfitues per 90% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te Electral -shoqeri meme e ELECTRAL BATRA HPP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 21.12.2016.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 20.12.2016
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 369.786.250 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 3.5 % të energjisë elektrike të prodhuar në një vit dhe e çdo përfitimi tjetër që konçesionari mund të ketë.
Shënime: Shoqëria ELECTRAL BATRA HPP është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 20.12.2016, midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive "ELECTRAL" dhe "ALBAVIA" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Energjisë dhe Industrisë me objekt: Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Batra 1, Batra 2, Batra 3, me këto karakteristika: Hidrocentrali "SELITA" me fuqi të instaluar 1700 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 8 213 710 kwh, Hidrocentrali "FRANKTHI" me fuqi të instaluar 1400 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 6 554 030 kwh, Hidrocentrali "BATRA" me fuqi të instaluar 1950 Kw dhe prodhim të energjisë elektrike 9 427 560 kwh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Sami Frashëri, qendra "Metropol", pallati "Vortek", Nr.14, kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 3393 Rep. Nr. 1231 Kol. datë 20.12.2016
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.03.2022
VENDIM Nr. 42, datë 06.03.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ELECTRAL BATRA HPP” SHPK, PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 29.03.2022
Shtojcat e kontrates koncesionare
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani