Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve të Lusës

IDROLUSA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-23 08:20:35

NIPT: L72011006K
Administrator: Sokol Muceku, Francesca Maria Bona
Objekti i Veprimtarisë: Financim, projektim, ndërtim, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e centralit hidroelektrik "Lusa" mbi lumin Lusa. Prodhim, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar, dhe transferimin në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues, në formën "BOT" (ndërtim-operim-transferim) të centralit hidroelektirk "Lusa".
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: IDROLUSA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 07/08/2017
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: IDROL ENERGY, një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e themeluar më datë 14.06.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71820033F, me adresë në Dibër, Rukaj, BRUC, Rruga Prell Energy, Godinë 2 Katëshe, Lagjja Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat, me administratorë Bardhyl Muceku dhe Fabio Scuero. Ortaket e shoqerise jane: Bardhyl Muceku (10%) dhe PROGETTO T. S.R.L. (90%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 23.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

PIER CARLO MARIA BONA, shtetas italian, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I), zoteruese e 90% te kapitalit te IDROL ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 21.11.2005 (Te dhenat e regjistrit te pronarit perfitues nuk jane te perditesuara me ndryshimet e fundit te shoqerise IDROL ENERGY ne QKB, ku IDROENERGIA ALBANIA eshte larguar si ortak duke shitur kuotat e saj ne favor te PROGETTO T. S.R.L.)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 Mashkull/1 Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 17.07.2017
Data e Pranimit: 20.07.2017
Data e Nënshkrimit: 14.09.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 621.368.362 lekë (pa TVSH)
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.1% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: I. Më datë 15.06.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka shpallur ftesën për ofertë për dhënien me koncesion të hidrocentraleve të Lusës.

Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)
Vendndodhja e objektit te kontratës: Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për segmentin ujor te pellgut ujëmbledhës nga burimet e përroit të Lusës deri në kuotën 500 m.m.n.d.

II. Më datë 17.07.2017, u mbajt procedura konkurruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit Lusa, ku kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues me ofertën përkatëse të ofruar:

a. Bashkimi i Përkohshëm i shoqërive “Idrol Energy” sh.p.k dhe “Scotta” s.p.a

III. Më datë 20.07.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë njofton se oferta e bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Idrol Energy” sh.p.k dhe “Scotta” s.p.a për marrjen me koncesion të hidrocentralit “Lusa”, është pranuar.

Hidrocentralet e Lusës do të kenë karakteristikat e mëposhtme:

Hidrocentrali “Lusa 1” me fuqi të instaluar 1.580 kW dhe energjia mesatare vjetore 5.754.289 kWh/vit.
Hidrocentrali “Lusa 2” me fuqi të instaluar 4.800 kW dhe energjia mesatare vjetore 16.879.977 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Rukaj, BRUC, Rruga Prell Energy, godinë 2 katëshe, Lagjia Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (14.09.2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.05.2022
Anekset e kontrates koncesionare
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 23.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.04.2024
Dokumenta Financiare: Kontrate Shitje Kuotash (08.11.2017)
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi per dhenien me koncesion te hidrocentralit "Lusa" 15.06.2017
DSK per hidrocentralit "Lusa" (Formulari)
Njoftimi i fituesit 20.07.2017
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani