Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve të Lusës

IDROLUSA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-18 11:07:03

NIPT: L72011006K
Administrator: Sokol Muceku, Francesca Maria Bona
Objekti i Veprimtarisë: Financim, projektim, ndërtim, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e centralit hidroelektrik "Lusa" mbi lumin Lusa. Prodhim, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar, dhe transferimin në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues, në formën "BOT" (ndërtim-operim-transferim) të centralit hidroelektirk "Lusa".
Emërtime të tjera Tregtare: IDROLUSA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 07.08.2017
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 Mashkull/1 Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 17.07.2017
Data e Pranimit: 20.07.2017
Data e Nënshkrimit: 14.09.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 621.368.362 lekë (pa TVSH)
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.1% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: I. Më datë 15.06.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka shpallur ftesën për ofertë për dhënien me koncesion të hidrocentraleve të Lusës.

Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)
Vendndodhja e objektit te kontratës: Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për segmentin ujor te pellgut ujëmbledhës nga burimet e përroit të Lusës deri në kuotën 500 m.m.n.d.

II. Më datë 17.07.2017, u mbajt procedura konkurruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit Lusa, ku kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues me ofertën përkatëse të ofruar:

a. Bashkimi i Përkohshëm i shoqërive “Idrol Energy” sh.p.k dhe “Scotta” s.p.a

III. Më datë 20.07.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë njofton se oferta e bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Idrol Energy” sh.p.k dhe “Scotta” s.p.a për marrjen me koncesion të hidrocentralit “Lusa”, është pranuar.

Hidrocentralet e Lusës do të kenë karakteristikat e mëposhtme:

Hidrocentrali “Lusa 1” me fuqi të instaluar 1.580 kW dhe energjia mesatare vjetore 5.754.289 kWh/vit.
Hidrocentrali “Lusa 2” me fuqi të instaluar 4.800 kW dhe energjia mesatare vjetore 16.879.977 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Rukaj, BRUC, Rruga Prell Energy, godinë 2 katëshe, Lagjia Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (14.09.2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.11.2020
Dokumenta Financiare: Kontrate Shitje Kuotash (08.11.2017)
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi per dhenien me koncesion te hidrocentralit "Lusa" 15.06.2017
DSK per hidrocentralit "Lusa" (Formulari)
Njoftimi i fituesit 20.07.2017
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala