Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Grabovë 1

GRABOVA HYDROPOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-22 14:04:40

NIPT: L72122043D
Administrator: Realdo Mansaku
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin e Hidrocentralit mbi Lumin Grabovë, të tipit BOT, (Ndërto-Opero-Transfero); Prodhim, transmetim dhe shitje të energjisë elektrike të prodhuar nga HEC-i mbi Lumin Grabovë. Shfrytëzimi dhe-mirëmbajtja e kaskadës si më sipër gjatë periudhës konçesionare.
Emërtime të tjera Tregtare: GRABOVA HYDROPOWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 20/09/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. AGNA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 25.11.1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903631L, me adresë në Gjirokastër, Vrisera, me administrator Kristo Naçi. Aksionaret e shoqerise jane: Kristo Naçi (30%), Aleksander Naçi (5%), Kosta Sotiri (32.5%), Vasil Naçi (32.5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

II. GR ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.03.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01509004N, me adresë në Tiranë, Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa Nr. 19, Hyrja Nr. 8, Kodi Postar 1019, me administrator Sonila Gogu dhe Realdo Mansaku. Ortaket e shoqerise jane: Saimir Boka (13%), Gentjan Filaj (35.77%), Henri Aleksi (11.4%), Ahmet Burak Goktepe (5%) dhe Realdo Mansaku (34.83%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

III. GJOKA KONSTRUKSION, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 24.03.1999 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J91815014U, me adrese ne Tirane, Njesia 5, Rruga: Dora D'Istria, Hyrja nr. 6, pasuria me numer Nr. 7/637+1-N2, Nr. 7/637+2- N1, Z.K 8270, me administrator dhe ortak te vetem Rrok Gjoka (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 15.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 23.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Gentjan Filaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 35.77% te kapitalit te GR ALBANIA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2017.

Realdo Mansaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1987, pronar perfitues pasi zoteron 34.83% te kapitalit te GR ALBANIA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2017.

Rrok Gjoka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 34% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te GJOKA KONSTRUKSION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2017.

Kristo Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues pasi zoteron 30% te kapitalit te AGNA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2017.

Kosta Sotiri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues pasi zoteron 32.5% te kapitalit te AGNA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2017.

Vasil Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 32.5% te kapitalit te AGNA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2017.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 20.06.2017
Data e Pranimit: 07.08.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 2.311.050.652 lekë (pa TVSH)
Shënime: I. Më datë 17.05.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka shpallur njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion të hidrocentralit Grabovë 1.

Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)
Vendndodhja e objektit të kontratës: Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për segmentin ujor të pellgut ujëmbledhës të lumit të Grabovës nga kuota 870 m m.n.d. deri në kuotën 355 m m.n.d.

II. Më datë 20.06.2017, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Grabovë 2”, ku kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues me ofertën përkatëse të ofruar:

a) Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “GR Albania” sh.p.k, “Agna” sh.a dhe “Alb-Star” sh.p.k me vlerë investimi (pa TVSH) 2.311.050.652 lekë.

III. Më datë 07.08.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë njofton se oferta e paraqitur nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “GR Albania” sh.p.k, “Agna” sh.a dhe “Alb-Star” sh.p.k për marrjen me konçesion të hidrocentralit “Grabovë 1”, është pranuar.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Sami Frashëri", Ndërtesa 19, Hyrja 8

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.05.2022
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate shitblerje kuote 05.04.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 23.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates per dhenien me koncesion te hidrocentralit "Grabova 1"
DSK per hidrocentralin Grabove 1 (Formulari)
Njoftimi i fituesit
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani