Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Mgulle

LEADD ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-18 15:26:26

NIPT: L77811202B
Administrator: Hiqmet Hyseni
Objekti i Veprimtarisë: Transferimi i hidrocentralit "Mgulle" me vendndodhje në lumin e Leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoritet kontraktor. Në objektin e veprimtarisë përfshihet operimi në fushën e energjisë elektrike, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: LEADD ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13.03.2017
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 980 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 16.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 18.409.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Hidrocentrali “Mgullë” do të ndërtohet në lumin e Leproit, rrethi Kukës, me këto karakteristika:

Fuqia e instaluar: 280 kW
Prodhimi vjetor i energjisë elektrike: 1.365.077 kWh
Vlera e Investimit: 18.409.000 lekë
Makineri dhe pajisje: 6.000.000 lekë.

Më datë 16.06.2009, u nënshkrua kontrata konçesionare ndërmjet Ministrisë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “OBERALDI” dhe “LALA” shpk për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës, me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, me objekt: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Shemri dhe Mgullë dhe transferimi i tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate. Shoqëria e themeluar për zbatimin e kësaj kontrate ishte “ERALD ENERGJETIK”

Më datë 13.03.2017, u nënshkrua akt-marrëveshja për ndarjen e shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” në dy shoqëri pritëse “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe “LEADD ENERGY” sh.p.k. Si rezultat i ndarjes të drejtat e objektit të konçesionit do të transferohen tek dy shoqëritë e krijuara. Shoqëria “ERALD 2 ENERGY” do të menaxhojë hidrocentralin “Shemri”, ndërsa shoqëria “LEADD ENERGY” do të menaxhojë hidrocentralin “Mgullë”.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Njësia Administrative Malzi, Fshati Mgullë pranë HEC-it.

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.11.2020
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate shitje kuotash kapitali 25.04.2017
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 03.07.2017
Kontrata e koncesionit me "Erald Energjitik" date 16.06.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 786 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 150 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -351 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:24 718 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:14 427 922,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019

Konçesionare të tjera


MUHURR ENERGY
Dibër
ALMEX GREENWOOD
Elbasan
AGE TUJAN
Tiranë
MP ENERGY
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala