Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Shutri 1, Shutri 2

"ATEANI ENERGY"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-05-19 13:48:29

NIPT: L78305901P
Administrator: Agim Hysa
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shutri 1" dhe "Shutri 2" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës konçesionare Nr. 2234 Rep. Nr. 1083 Kol/2 lidhur dt.15 Gusht 2017 midis Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe shoqërisë "Ateani" shpk. Shoqëria nuk do të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër tregtare përsa me sipër.
Emërtime të tjera Tregtare: " ATEANI ENERGY" shpk
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 31.08.2017
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 14.11.2018, është nënshkruar marrëveshja me kusht për blerjen e aksioneve të “ATEANI ENERGY” shpk me palë “Ateni” shpk si shitës dhe “H4 GROUP” shpk si blerës, sipas së cilës:
a) Blerësi do të investojë shumën që duhet për realizimin e konçesionit me mjetet e tij dhe do të dorëzojë Impiantin e Hidrocentralit të mbuluar nga Liçensat Shutri 1 & 2 (impjantit HPP).
b) Kriteret e financimit nëse do të ketë palë të treta do të miratohen nga të dyja palët me përjashtim të financimit të bankës.
c) Me plotësimin e kushtit të dorëzimit në funksionim të impjantit HPP struktura e aksioneve do të bëhet: -Blerësi 51 % të aksioneve -Shitësi 49 % të aksioneve.

Me date 01.06.2020, me vendim te ortakut te vetem, u fshine te dhenat vullnetare te permbajtjes se marreveshjes se hedhur.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 15.08.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 136.783.700 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i Konçesionit, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 4% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari do të përfitojë.
Shënime: Shoqëria “ATEANI ENERGY” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 15.08.2017, të nënshkruar ndërmjet shoqërisë “ATEANI” shpk dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Energjisë dhe Industrisë. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Shutri 1” dhe “Shutri 2” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Shutri 1” dhe “Shutri 2” do të shfrytëzojnë ujërat e pellgut ujëmbledhës të lumit të Shutrisë si dhe burimet ujore të Shutrejës deri në derdhje në lumin e Urakës, Bashkia Mat, me këto karakteristika:

Hidrocentral “Shutri 1” me fuqi të instalur 400 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 1.520.000 kWh/vit.
Hidrocentral “Shutri 2” me fuqi të instaluar 1.440 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 7.081.000 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Burrel, Lagjia Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Ndërtesë ish markata e qytetit Nr. 2

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë Konçesioni datë 15.08.2017
Akti i themelimit
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.05.2021
Vendimi i ortakut per fshirjen e te dhenave te marreveshjes me kusht 01.06.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i sigurimit te kontrates se koncesionit
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


HEC VERNIK
Tiranë
SELISHTE
Dibër
AGE TUJAN
Tiranë
KOTORRI-SL
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala