Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Shutri 1, Shutri 2

"ATEANI ENERGY"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-12 08:02:38

NIPT: L78305901P
Administrator: Adriano Hysa
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shutri 1" dhe "Shutri 2" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës konçesionare Nr. 2234 Rep. Nr. 1083 Kol/2 lidhur dt.15 Gusht 2017 midis Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe shoqërisë "Ateani" shpk. Shoqëria nuk do të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër tregtare përsa me sipër.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: " ATEANI ENERGY" shpk
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 31/08/2017
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I.ATEANI, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë me date 04.02.1995, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J68103911D, me seli qendrore ne Diber, Burrel, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Ndertese 1- kateshe tek ish markata e qytetit Nr.2 dhe me ortak te vetëm Agim Hysa. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 12.04.2024) .

II. BESNIKU, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë me date 05.03.1999, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J88511201I, me seli qendrore ne Kukes, Lagjja Nr.3, Rruga Mahmut Daci, Zona Kadastrale Nr.2315, Nr.Pasurie 35/43 dhe me ortak te vetëm Dervish Domi. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 12.04.2024) .

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.09.2022, terhequr nga QKB ne daten 12.04.2024 , Pronar perfitues i shoqërisë "ATEANI ENERGY" eshte :

Dervish Domi, shtetas shqiptar, lindur me 1968, pronar përfitues per 82% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë BESNIKU, e cila eshte shoqëri meme per "ATEANI ENERGY" me 82% te kuotave te kapitalit .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 13.04.2022.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Çështje Ligjore: I. Më datë 14.11.2018, është nënshkruar marrëveshja me kusht për blerjen e aksioneve të “ATEANI ENERGY” shpk me palë “Ateni” shpk si shitës dhe “H4 GROUP” shpk si blerës, sipas së cilës:
a) Blerësi do të investojë shumën që duhet për realizimin e konçesionit me mjetet e tij dhe do të dorëzojë Impiantin e Hidrocentralit të mbuluar nga Liçensat Shutri 1 & 2 (impjantit HPP).
b) Kriteret e financimit nëse do të ketë palë të treta do të miratohen nga të dyja palët me përjashtim të financimit të bankës.
c) Me plotësimin e kushtit të dorëzimit në funksionim të impjantit HPP struktura e aksioneve do të bëhet: -Blerësi 51 % të aksioneve -Shitësi 49 % të aksioneve.

Me date 01.06.2020, me vendim te ortakut te vetem, u fshine te dhenat vullnetare te permbajtjes se marreveshjes se hedhur.

II. Me datë 23.09.2022, Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

III. Me datë 26.09.2022, Bazuar ne nenin 15, të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, subjekti raportues, " ATEANI ENERGY" SHPK, ka kryer regjistrimin e pronarit përfitues. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 15.08.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 136.783.700 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i Konçesionit, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 4% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari do të përfitojë.
Shënime: Shoqëria “ATEANI ENERGY” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 15.08.2017, të nënshkruar ndërmjet shoqërisë “ATEANI” shpk dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Energjisë dhe Industrisë. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Shutri 1” dhe “Shutri 2” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Shutri 1” dhe “Shutri 2” do të shfrytëzojnë ujërat e pellgut ujëmbledhës të lumit të Shutrisë si dhe burimet ujore të Shutrejës deri në derdhje në lumin e Urakës, Bashkia Mat, me këto karakteristika:

Hidrocentral “Shutri 1” me fuqi të instalur 400 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 1.520.000 kWh/vit.
Hidrocentral “Shutri 2” me fuqi të instaluar 1.440 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 7.081.000 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukes, Lagja e Re, Rruga e Prizrenit, Zona Kadastrale nr. 2315, Nr. Pasurie 53/44 ,Kukes

Adresa:
Diber, Burrel, Lagjja Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Ndertese ish markata e qytetit Nr.2. ,Burrel

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni datë 15.08.2017
Akti i themelimit
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.05.2022
Vendimi i ortakut per fshirjen e te dhenave te marreveshjes me kusht 01.06.2020
Te dhenat e QKB per regjistrin e pronarit perfitues deri me date 27.05.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 12.04.2024
Kontrate e Shitjes se Kuotave te kapitalit date 13.04.2022
Miratimi i MIE per kalimin e kuotave 03.06.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i sigurimit te kontrates se koncesionit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -4 001 523,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Melova Arez
Gjirokastër
"DUKA T2"
Dibër
H.K HEC Grabova 2
Tiranë
BARDHGJANA
Mirdite
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani / P. Nikolli