Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Shutri 1, Shutri 2

"ATEANI ENERGY"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 10:48:53

NIPT: L78305901P
Administrator: Adriano Hysa
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shutri 1" dhe "Shutri 2" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës konçesionare Nr. 2234 Rep. Nr. 1083 Kol/2 lidhur dt.15 Gusht 2017 midis Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe shoqërisë "Ateani" shpk. Shoqëria nuk do të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër tregtare përsa me sipër.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: " ATEANI ENERGY" shpk
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 31/08/2017
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ATEANI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.02.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J68103911D, me adresë në Dibër, Burrel, Lagjja Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Ndërtesë ish markata e qytetit Nr. 2, me administrator Agim Hysa, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022

Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022, subjekti juridik "ATEANI ENERGY" nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Çështje Ligjore: I. Më datë 14.11.2018, është nënshkruar marrëveshja me kusht për blerjen e aksioneve të “ATEANI ENERGY” shpk me palë “Ateni” shpk si shitës dhe “H4 GROUP” shpk si blerës, sipas së cilës:
a) Blerësi do të investojë shumën që duhet për realizimin e konçesionit me mjetet e tij dhe do të dorëzojë Impiantin e Hidrocentralit të mbuluar nga Liçensat Shutri 1 & 2 (impjantit HPP).
b) Kriteret e financimit nëse do të ketë palë të treta do të miratohen nga të dyja palët me përjashtim të financimit të bankës.
c) Me plotësimin e kushtit të dorëzimit në funksionim të impjantit HPP struktura e aksioneve do të bëhet: -Blerësi 51 % të aksioneve -Shitësi 49 % të aksioneve.

Me date 01.06.2020, me vendim te ortakut te vetem, u fshine te dhenat vullnetare te permbajtjes se marreveshjes se hedhur.

II. Me datë 23.09.2022, Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

III. Me datë 26.09.2022, Bazuar në nenin 15, të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, subjekti raportues, " ATEANI ENERGY" SHPK, ka kryer regjistrimin e pronarit përfitues. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 15.08.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 136.783.700 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i Konçesionit, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 4% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari do të përfitojë.
Shënime: Shoqëria “ATEANI ENERGY” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 15.08.2017, të nënshkruar ndërmjet shoqërisë “ATEANI” shpk dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Energjisë dhe Industrisë. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Shutri 1” dhe “Shutri 2” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Shutri 1” dhe “Shutri 2” do të shfrytëzojnë ujërat e pellgut ujëmbledhës të lumit të Shutrisë si dhe burimet ujore të Shutrejës deri në derdhje në lumin e Urakës, Bashkia Mat, me këto karakteristika:

Hidrocentral “Shutri 1” me fuqi të instalur 400 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 1.520.000 kWh/vit.
Hidrocentral “Shutri 2” me fuqi të instaluar 1.440 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 7.081.000 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukes, Lagja e Re, Rruga e Prizrenit, Zona Kadastrale nr. 2315, Nr. Pasurie 53/44 ,Kukes

Adresa:
Diber, Burrel, Lagjja Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Ndertese ish markata e qytetit Nr.2. ,Burrel

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni datë 15.08.2017
Akti i themelimit
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.05.2022
Vendimi i ortakut per fshirjen e te dhenave te marreveshjes me kusht 01.06.2020
Te dhenat e QKB per regjistrin e pronarit perfitues deri me date 27.05.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i sigurimit te kontrates se koncesionit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -4 001 523,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani / P. Nikolli