Skip to content
Ndërtim dhe Mirëmbajtje e Aksit Rrugor "Thumanë–Fushë-Krujë–Vorë–Kashar"

G2 INFRA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-19 11:26:04

NIPT: L81926005L
Administrator: Gëzim Pani
Objekti i Veprimtarisë: 3.1 Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi: Projektimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen, në funksion të Konçesionit/partneritetit publik privat dhe në zbatim të parashikimeve të Kontratës Konçesionare për këtë konçesion. 3.2 Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: G2 INFRA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 24.07.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 11.06.2018
Data e Pranimit: 13.07.2018
Kohëzgjatja(vjet): 13
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 225.821.553 euro (Vlera e ofertës fituese)
Shënime: I. Më datë 18.04.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka njoftuar shpalljen e konçesionit për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Aksit Rrugor Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar.

Objekti kryesor i kësaj proçedure është dhënia me konçesion/PPP “Për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Aksit Rrugor Thumanë–Fushë-Krujë–Vorë–Kashar”, sipas parimit të “Projektit me Çelësa në dorë”. Kushtet thelbësore të kësaj proçedure përfshijnë por pa u kufizuar kushtet e mëposhtme:

Objekti i kontratës së konçesionit/PPP: “Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Aksit Rrugor Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar”
Kohëzgjatja e kontratës së konçesionit/PPP: 13 vjet
Aktivitetet për t’u kryer nga konçesionari: “Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Aksit Rrugor Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar” sipas standardeve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues.
Burimet e të ardhurave të Konçesionarit: një pagesë disponueshmërie vjetore e pagueshme nga Autoriteti Kontraktues për Konçesionarin, niveli i së cilës do të përcaktohet në ofertën e paraqitur nga konkurentët.
Pagesa e parë e këstit do të kryhet nga Autoriteti Kontraktues, kur Konçesionari të ketë kryer jo më pak se 25% të punimeve.
Legjislacioni i zbatueshëm: Kontrata e Konçesionit do të rregullohet nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë.
Projekti ka si objekt ndërtimin dhe mirëmbajtjen e një rruge, e cila fillon në Thumanë dhe vazhdon deri në kryqëzimin me autostradën Tiranë - Durrës me një kryqëzim të ri në disnivel.
Ka pasur një propozim të pakërkuar me analizat teknike ekonomike dhe financiare nga shoqëria Gener 2 shpk.

II. Më datë 11.06.2018, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugës Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse të ofruara:

a) Shoqëria “Gener 2” sh.p.k. me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 225.821.553 Euro;
b) Shoqëria “Gjikuria” sh.p.k. me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 274.588.575 Euro;
c) Shoqëria “Alpin” s.r.l. me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 283.809.745 Euro;
d) Shoqëria “Gruppo Adige Bitumi” s.p.a. me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 298.402.895 Euro;

III. Më datë 13.03.2018, me Vendimin Nr. 151 të Këshillit të Ministrave, u miratua bonusi prej 8.5% të pikëve, që i jepet shoqërisë “Gener 2” për rezultatin teknik dhe financiar të propozimit të pakërkuar, të paraqitur për proçedurën e konçesionit për projektin e rrugës Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

a) Shoqëria “Gjikuria” sh.p.k.;
b) Shoqëria “Alpin” s.r.l.;
c) Shoqëria “Gruppo Adige Bitumi” s.p.a.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Vlerat totale të parashikuara në modelet përkatëse financiare referuar Propozimit financiar të paraqitur janë më të larta se vlera maksimale e përllogaritur për këtë projekt.

IV. Më datë 13.07.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka njoftuar se oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Gener 2” me një vlerë të përgjithshme ndërtimi dhe mirëmbajtje prej 225.821.553 Euro (dyqind e njëzet e pesë milion e tetëqind e njëzet e një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre euro) është identifikuar si oferta e suksesshme.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 1, Rruga Papa Gjon Pali II-te, Ndertesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.11.2020
Statuti i shoqerise koncesionare
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i shpalljes se kontrates per rrugen Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar
DPK per rrugen Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar (Formulari)
Formulari i Projektit
Raporti teknik-Formulari
Seksione rrethore-Formulari
VKM nr. 151, date 13.3.2018 per miratimin e bonusit-Njoftimi
Formulari i njoftimit te fituesit 13.07.2018
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala