Skip to content
Ndërtim dhe Mirëmbajtje e Aksit Rrugor "Thumanë–Fushë-Krujë–Vorë–Kashar"

Shoqeria Konçesionare G2 INFRA (ish "G2 INFRA")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 09:37:23

NIPT: L81926005L
Administrator: Gëzim Pani
Objekti i Veprimtarisë: 3.1 Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi: Projektimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen, në funksion të Konçesionit/partneritetit publik privat dhe në zbatim të parashikimeve të Kontratës Konçesionare për këtë konçesion. 3.2 Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit te saj.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: G2 INFRA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 24/07/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “GENER 2”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.07.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K58615301M, me adresë në Tiranë, Njësia administrative nr. 2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndërtesa nr 12, ABA Business Center 1010, me administrator Bashkim Ulaj, Artila Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj (33%), Bashkim Ulaj (34%) dhe Ahmet Ulaj (33%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.02.2023, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.07.2018.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 34% te pronesise pasi zoteron 34% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.07.2018.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.07.2018.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 11.06.2018
Data e Pranimit: 13.07.2018
Kohëzgjatja(vjet): 13
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 225.821.553 euro (Vlera e ofertës fituese)
Shënime: I. Më datë 18.04.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka njoftuar shpalljen e konçesionit për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Aksit Rrugor Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar.

Objekti kryesor i kësaj proçedure është dhënia me konçesion/PPP “Për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Aksit Rrugor Thumanë–Fushë-Krujë–Vorë–Kashar”, sipas parimit të “Projektit me Çelësa në dorë”. Kushtet thelbësore të kësaj proçedure përfshijnë por pa u kufizuar kushtet e mëposhtme:

Objekti i kontratës së konçesionit/PPP: “Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Aksit Rrugor Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar”
Kohëzgjatja e kontratës së konçesionit/PPP: 13 vjet
Aktivitetet për t’u kryer nga konçesionari: “Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Aksit Rrugor Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar” sipas standardeve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues.
Burimet e të ardhurave të Konçesionarit: një pagesë disponueshmërie vjetore e pagueshme nga Autoriteti Kontraktues për Konçesionarin, niveli i së cilës do të përcaktohet në ofertën e paraqitur nga konkurentët.
Pagesa e parë e këstit do të kryhet nga Autoriteti Kontraktues, kur Konçesionari të ketë kryer jo më pak se 25% të punimeve.
Legjislacioni i zbatueshëm: Kontrata e Konçesionit do të rregullohet nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë.
Projekti ka si objekt ndërtimin dhe mirëmbajtjen e një rruge, e cila fillon në Thumanë dhe vazhdon deri në kryqëzimin me autostradën Tiranë - Durrës me një kryqëzim të ri në disnivel.
Ka pasur një propozim të pakërkuar me analizat teknike ekonomike dhe financiare nga shoqëria Gener 2 shpk.

II. Më datë 11.06.2018, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugës Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse të ofruara:

a) Shoqëria “Gener 2” sh.p.k. me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 225.821.553 Euro;
b) Shoqëria “Gjikuria” sh.p.k. me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 274.588.575 Euro;
c) Shoqëria “Alpin” s.r.l. me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 283.809.745 Euro;
d) Shoqëria “Gruppo Adige Bitumi” s.p.a. me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 298.402.895 Euro;

III. Më datë 13.03.2018, me Vendimin Nr. 151 të Këshillit të Ministrave, u miratua bonusi prej 8.5% të pikëve, që i jepet shoqërisë “Gener 2” për rezultatin teknik dhe financiar të propozimit të pakërkuar, të paraqitur për proçedurën e konçesionit për projektin e rrugës Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

a) Shoqëria “Gjikuria” sh.p.k.;
b) Shoqëria “Alpin” s.r.l.;
c) Shoqëria “Gruppo Adige Bitumi” s.p.a.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Vlerat totale të parashikuara në modelet përkatëse financiare referuar Propozimit financiar të paraqitur janë më të larta se vlera maksimale e përllogaritur për këtë projekt.

IV. Më datë 13.07.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka njoftuar se oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Gener 2” me një vlerë të përgjithshme ndërtimi dhe mirëmbajtje prej 225.821.553 Euro (dyqind e njëzet e pesë milion e tetëqind e njëzet e një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre euro) është identifikuar si oferta e suksesshme.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 1, Rruga Papa Gjon Pali II-te, Ndertesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7

Adresa:
Durres, Kruje, Per seksionin e Projektit qe prek bashkine Kruje ne zonat kadastrale 3599, 2182, 1475, 1 185, 1299, 1934, 1042, 2385, 2795, 3183
Tirane, Per seksionin e Projektit qe prek bashkine Tirane ne zonen kadastrale 2105
Tirane, Vore, Per seksionin e Projektit qe prek bashkine Vore ne zonat kadastrale 1006/1699, 1167

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2023
Statuti i shoqerise koncesionare
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.02.2023
Miratimin e kontratës së koncesionit/partneritetit publik privat ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, dhe shoqërisë “Gener 2” sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë “G2 Infra”, sh.p.k., si shoqëria koncesionare, për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e aksit rrugor “Thumanë–Vorë–Kashar” date 26.05.2022
Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Rrugës Thumanë – Vorë – Kashar Permbledhje Jo Teknike e Raportit të VNM_së
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i shpalljes se kontrates per rrugen Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar
DPK per rrugen Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar (Formulari)
Formulari i Projektit
Raporti teknik-Formulari
Seksione rrethore-Formulari
VKM nr. 151, date 13.3.2018 per miratimin e bonusit-Njoftimi
Formulari i njoftimit te fituesit 13.07.2018
Njoftimi per informim nga kerkuesi prane AKM, NR.PROT 353, DATE 07.07.2022
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani