Skip to content
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e Segmentit Rrugor Milot-Balldre

BARDH KONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 10:22:04

NIPT: L82306024Q
Administrator: Bardhok Kola
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndërtim, operim dhe mirëmbajtje e segmentit rrugor Milot-Balldre.
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 29/10/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: A. N. K., shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT J92408001N me seli qendrore ne Tirane, Rruga e Kavajes,Pallatet Condor,Kulla 1,Hyrja e pare, kati i trete, me administrator dhe ortak te vetem Agim Kola (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.02.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 01/09/2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, te cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 14.09.2018
Data e Pranimit: 09.10.2018
Data e Nënshkrimit: 27.03.2019
Kohëzgjatja(vjet): 13
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 213.665.040 euro (plus TVSH)
Shënime: I. Proçedura konkuruese

a) Më datë 23.07.2018, u shpall njoftimi për dhënien me konçesion të segmentit rrugor Milot-Balldre.

b) Më datë 27.06.2018, me anë të vendimit Nr. 387 të Këshillit të Ministrave, u miratua bonusi prej 8.5% (tetë presje pesë për qind) të pikëve, që i jepet shoqërisë “A.N.K.” sh.p.k., për rezultatin teknik dhe financiar të propozimit të pakërkuar, të paraqitur për proçedurën për dhënien me konçesion/ partneritet publik privat për “Projektimin, ndërtimin, financimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor Milot-Balldren”.

c) Më datë 09.10.2018, u njoftua fituesi i proçedurës konkurruese: Shoqëria “A.N.K.” sh.p.k me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 161.500.000 Euro. “A.N.K” shpk ishte i vetmi pjesëmarrës në proçedurën konkurruese me ofertën përkatëse si më sipër.

II. Objekti kryesor i kësaj proçedure është dhënia me konçesion /PPP “Për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Segmentit Rrugor Milot–Balldre”, sipas parimit të “Projektit me Çelsa në dorë”. Kushtet thelbësore të kësaj proçedure përfshijnë por pa u kufizuar kushtet e mëposhtme:
Objekti i kontratës së konçesionit/PPP: “Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Segmentit Rrugor Milot–Balldre”
Aktivitetet për t’u kryer nga koncesionari: “Projektimi, Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Aksit Rrugor Milot–Balldre” sipas standardeve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues.
Burimet e të ardhurave të Konçesionarit: një pagesë disponueshmërie vjetore e pagueshme nga Autoriteti Kontraktues për Konçesionarin, niveli i së cilës do të përcaktohet në ofertën e paraqitur nga konkurentët.
Pagesa e parë e këstit do të kryhet nga Autoriteti Kontraktues, kur Konçesionari të ketë kryer jo më pak së 25% të punimeve.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Qendra Condor zonë kadastrale 8220, me numër pasurie 7/244 – N67.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2023
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate shitje te kuotave te kapitalit 12.12.2018
Kontrata e koncesionit date 27.03.2019
Relacion per segmentin rrugor Milot-Balldren
Dekret per kthimin e ligjit per segmentin rrugor Milot-Balldren 08.08.2019
Shtojca te kontrates koncesionare
Ligj nr.52/2019 datë 18.7.2019 Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si Autoriteti Kontraktor, shoqërisë “ANK” sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë “Bardh Konstruksion” sh.p.k., si shoqëria koncesionare, për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor Milot–Balldren
VKM Nr. 93/2019 per Rrëzimin e dekretit nr. 11 255, datë 8.8.2019, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 52/2019 “Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP
Te dhenat e subjektit Bardh Konstruksion ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 18.02.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i shpalljes se koncesionit 23.07.2018
VKM per miratimin e bonusit 27.06.2018 (Njoftimi)
DSK per rrugen Milot Balldren (Njoftimi)
Formulari i njoftimit te fituesit 09.10.2018
Planimetria e pergjithshme (Njoftimi)
Profili gjatesor (Njoftimi)
Raport teknik (Njoftimi)
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani