Skip to content
Zhvillimi dhe prodhimi i hidrokarbureve, në vendburimin e Patos-Marinzës.

BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD (ish-SAXON INTERNATIONAL ENERGY LTD-ALBANIA BRANCH)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-27 12:47:41

NIPT: K43128401L
Administrator: Huanqin Xiao
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e operacioneve hidrokarbure në zonat e miratuara nga Marrëveshjet Hidrokarbure. Ndërtimi dhe montimi i të gjitha objekteve dhe pajisjeve të kërkuara në operacionet hidrokarbure. Përdorimi, shitja, shkëmbimi, eksporti, nxjerrja dhe posedimi i naftës së prodhuar në zonat e miratuara në Marrëveshjet Hidrokarbure. Mbledhja, transportimi, ruajtja, riciklimi, përpunimi ose asgjësimi i mbetjeve të ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Viti i Themelimit: 15/04/2004
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kine
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Bankers Petroleum Albania Ltd – Dega në Shqipëri (“Dega”) është krijuar si degë e Bankers Petroleum Albania Ltd. (“Shoqëria mëmë”), një shoqëri e organizuar dhe që vepron sipas ligjeve të Ishujve Cayman. Shoqeria mëmë është plotësisht në pronësi të Bankers Petroleum International Limited, një shoqëri e themeluar në Jersey dhe e zotëruar 100% nga Bankers Petroleum Ltd. (“Shoqëria mëmë e ndërmjetme), një shoqëri e themeluar në Kanada. Shoqeria meme perfundimtare eshte Charter Power Investment Limited, ne pronesi te GEO-JADE PETROLEUM CORPORATION, me seli ne Kine (Burimi: Pasqyrat financiare 2020 te Bankers Petroleum Albania Ltd- Dega ne Shqiperi)

Sipas aktit të themelimit të shoqërisë, datë 17.04.2004, dhe vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, nr 31830/3, datë 17.11.2006, të dorëzuar në QKB, Bankers Petroleum Albania Ltd (ish-SAXON INTERNATIONAL ENERGY LTD-ALBANIA BRANCH) është një shoqëri e krijuar sipas ligjeve të ishujve Cayman, e themeluar më datë 15.04.2004, e regjistruar pranë Regjistrit Tregtar të Cayman Islands me numër WK-134802, me seli në Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.

Shoqëria mëmë e Bankers Petroleum Albania Ltd -
Sipas te dhenave te regjistrit te shoqerive te Jersey, deri me 25.02.2023, BANKERS PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED eshte nje shoqeri private e regjistruar ne daten 06.05.2009 ne Jersey, me numer regjistrimi 103171, me adrese ne: 26 New Street St Helier Jersey JE2 3RA, me status aktiv (Te dhenat e marra nga: https://www.jerseyfsc.org/registry/documentsearch/NameDetail.aspx?Id=130919)

Shoqëria mëmë e BANKERS PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED -
Sipas te dhenave te regjistrit te shoqerive te Kanadase, deri me 25.02.2023, BANKERS PETROLEUM LTD. eshte nje shoqeri qe funksionon sipas ligjeve te Kanadase, e krijuar ne daten 29.09.2016, me numer biznesi 102142205 dhe numer regjistrimi 2019960208, me adrese ne Calgari, Alberta, Kanada, me status aktiv (Te dhenat e marra: https://beta.canadasbusinessregistries.ca/search/results?search=%7Bbankers%20petroleum%7D&status=Active)

Shoqëria mëmë e BANKERS PETROLEUM LTD. -
Sipas regjistrit tregtar te Hong Kong, date 25.02.2023CHARTER POWER INVESTMENT LIMITED eshte nje shoqeri private e kufizuar nga kuotat, e themeluar ne daten 11.12.2015, e organizuar dhe qe vepron sipas ligjeve te Hong Kong, me numer biznesi 2318607.(Te dhenat e marra nga: https://www.hkcpy.com/hkcompany/search.php?crno=2318607)

Shoqëria mëmë perfundimtare -
GEO-JADE PETROLEUM CORPORATION eshte nje shoqeri aksionare qe funksionon sipas ligjeve te Kines, e themeluar ne 08.08.1984, me numer regjistrimi 600759, qe operon ne fushen e naftes dhe gazit, me adrese ne 17/F, Hainan Times Square No. 2 World Trade Avenue Haikou, Hainan 570125, Kine, me drejtor Huan Long Chen. Bordi i Drejtoreve perbehet nga: Jie Huang, Wen Tao Wang, Huan Long Chen, Ding Zhang, Ju Gao MBA, Yi Guo, Yang Yu, Yu Zhang Liu (Te dhenat te marra ne daten 25.02.2023 nga: https://www.marketwatch.com/investing/stock/600759/company-profile?countrycode=cn). Aksioner kryesore eshte Ling Hui me 25.6% te kapitalit (Te dhenat e marra ne daten 25.02.2023 nga: https://www.marketscreener.com/quote/stock/GEO-JADE-PETROLEUM-CORPOR-9950163/company/)


Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 19.09.2022, terhequr nga QKB ne daten 25.02.2023, Shtetasi kinez Huanqin Xiao, i datelindjes 1962 mban pozicionin e drejtuesit me te larte te subjektit raportues qe ne daten 01.08.2022.

Pronaret perfitues te shoqerise BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD nuk jane identifikuar. Ne ekstrakt jane dhene numrat e regjistrit te pronareve indirekt te Bankers:
Pronar indirekt 1: 134802 - Bankers Petroleum Albania Ltd
Pronar indirekt 2: 103171 - BANKERS PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED
Pronar indirekt 3: 2019960208 - BANKERS PETROLEUM LTD.
Pronar indirekt 4: 2318607 - CHARTER POWER INVESTMENT LIMITED
Pronar indirekt 5: 91310000MA1K335
Pronar indirekt 6: 91330206MA281NW
Pronar indirekt 7: 911201187916984
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2019, Dega kishte 541 punonjës
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
X - Leje e integruar mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VIII.1.B - Veprimtari të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëri
XII.5 - Leje mjedisore
Leje për përdorim burimi ujor nëntokësor Baseni Seman -
Leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor Baseni Seman -
Leje për përdorim të burimit ujor Baseni Seman -
Çështje Ligjore: I. Me date 03.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.637/9 Prot, Nr.1863 Regj "Urdhër për Vënien e sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit", lëshuar nga Zyra e Përmbarimit "Enforcement Group" shpk, protokolluar nga QKB me Nr.6885 Prot, date 03.08.2020, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit shoqëria "Bankers Petroleum Albania LTD" me NIPT K43128401L. Kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë nga ana e zyrës sonë përmbarimore.

II. Me date 11.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.637/28 Prot, Nr.1863 Regj "Urdhër për Heqjen e sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit", lëshuar nga Zyra e Përmbarimit "Enforcement Group" shpk, protokolluar nga QKB me Nr.7278 Prot, date 14.08.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit shoqëria "Bankers Petroleum Albania LTD" me NIPT K43128401L, vendosur me urdhrin tone nr.637/9 Prot, date 03.08.2020 pasi detyrimi eshte shlyer teresisht.

III. Me date 14.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.198/7-0045-20 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.7333 Prot., datë 17.03.2020, lëshuar nga Zyra Përmbarimit “Besa” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit “Bankers Petroleum Albania LTD” me NIPT K43128401L, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i ketyre kuotave /aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

IV. Me date 25.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.198/19 0045-20 Prot "Urdhër për heqjen e sekuestros konservative", lëshuar nga Zyra e Përmbarimit "Besa" shpk, protokolluar nga QKB me Nr.7575 Prot, date 25.08.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit Bankers Petroleum Albania LTD me NIPT K43128401L si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve. V. Me date 24.09.2020, me ane te urdherit Nr. 634/34 prot., Nr.1861 Regj, leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat Enforcement Group, u urdherua heqja e sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit shoqerise BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD , Dege e shoqërisë së huaj me NIPT- K43128401L, vendosur me Urdhrin tone Nr.634/10 Prot., date 28.07.2020, pasi detyrimi eshte shlyer teresisht.

VI. Me date 12.10.2020, me ane te Urdhrit Nr. 837/6 Prot, leshuar nga zyra e permbarimit privat Enforcement Group SHPK, per vendosjen e mases se sekuestros kosnervative mbi kuotat e debitorit, shoqeria Bankers Petroleum Albania LTD, me NUIS (NIPT) K43128401L. Kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e zyres permbarimore.

VII. Me date 30.07.2021, me ane te Urdhrit Nr.837/11 Prot, lëshuar nga Shoqëria “ENFORCEMENT GROUP” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 7576 Prot., datë 02.08.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë “Bankers Petroleum Albania”, me NUIS(NIPT) – K43128401L

VIII. Sipas Urdhrit Nr.2233/1 Prot., Nr.397 Regj, datë 29.04.2022 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “SPAHIU” SHPK, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative, mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD SHPK me NUIS (NIPT)- K43128401L

IX. Sipas Urdhrit nr. 397 Regj, Nr. 2241 Prot datë 17.05.2022 lëshuar nga Zyra Përmbarimore “SPAHIU” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e zotëruara nga debitori: Subjekti BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD me NIPT K43128401L.

X. Sipas Urdhërit Nr.2011 Prot., Nr.1958 Regj datë 22.11.2022, lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdherua vendosja e masa e sekuestros mbi aktivet e pales debitore BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD me NUIS (NIPT)- K43128401L, me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe moskryerjen e cdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

XI. Sipas Urdherit Nr. 701/3 Dosje., datë 05.12.2022, lëshuar nga Përmbaruesi Euglent Osmanaj, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi aktivet e pales debitore “BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD” Dege e shoqërisë së huaj, pas kerkeses se Kreditorit Autoriteti i Konkurrences.

XII. Sipas Urdhrit Nr.701/7 Dosje, datë 30.12.2022, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me Nr. 45 Prot datë 04.01.2023, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD” Degë e shoqërisë së huaj, pajisur me NUIS (NIPT) - K43128401L”

XIII.Me date 23.02.2023, eshte depozituar Urdhri Nr.2149 Regj, "Urdhër për Vënien e sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit", lëshuar nga Zyra e Përmbarimit "Enforcement Group" shpk, ku është urdhëruar:Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit shoqëria "Bankers Petroleum Albania LTD" me NIPT K43128401L. Kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë nga ana e zyrës sonë përmbarimore.

XIV.Me date 20.07.2023, eshte depozituar Vendimi Nr. 1958 Regj, Nr. 7811 Prot, date 16.01.2023 nga Zyra Permbarimore Real Bailiff Service per pezullim te ekzekutimit te Vendimit Nr.62-2022-1022(88) date 03.30.2022 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier, i cili eshte lene ne fuqi nga vendimi nr.60-2022 i Gjykates se Apelit Vlore, ne baze te vendimit Nr. 28 Te Gjykates se Larte.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 19.06.2004 - Kontratë Konçesionare për Marrëveshjen Hidrokarbure,
08.12.2008 - Amendimi i marrëveshjes hidrokarbure, për zhvillimin dhe prodhimin në fushën e Patos-Marinzës.
02.09.2014 - Marrëveshje e dytë ndryshuese ndërmjet “Albpetrol”, sh.a.-së, dhe Bankers Petroleum Albania, Ltd, për marrëveshjen hidrokarbure me objekt: "Eliminimi i efekteve ekonomike negative të shkaktuara ndaj Kontraktorit për shkak të ndryshimeve fiskale AKQ".
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 2.000.000 USD
Shënime: Bankers Petroleum Albania Ltd – Dega në Shqipëri (“Dega”) është krijuar si degë e Bankers Petroleum Albania Ltd. (“Shoqëria mëmë”), një shoqëri e organizuar dhe që vepron sipas ligjeve të Ishujve Cayman. Dega është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit në Shqipëri më 28 korrik 2004 dhe është e angazhuar në kërkimin dhe prodhimin e naftës në Shqipëri (Burimi: Pasqyrat financiare 2019 te Bankers Petroleum Albania Ltd- Dega ne Shqiperi)

Marrëveshja për hidrokarburet në datën 19 qershor 2004 është lidhur ndërmjet Albpetrol dhe Saxon International Energy Ltd. (tani Bankers Petroleum Albania Ltd), e cila lidhet me Liçencë-Marrëveshjen për Zhvillimin dhe Prodhimin e Hidrokarbureve në vendburimin Patos-Marinzë, datë 7 qershor 2004, midis Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, përfaqësuar nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) dhe Albpetrol. Kontraktori - Bankers Petroleum Albania Ltd u bë palë në Liçencë- Marrëveshjen Bazë nëpërmjet një instrumenti transferimi në datë 19 qershor 2004, që është lidhur midis Ministrisë e Energjisë dhe Industrisë, përfaqësuar nga AKBN, Albpetrol-it dhe Kontraktorit.

*Kapitali i shoqërisë mëmë është 2.000.000 USD dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 24.02.2023 (1 USD=108.66 All)
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja "Sheq i Madh ", Rruga "Leonardo Murialdo", Godina nr.37

Adresa:
1) Fier, Bubullimë, GJONAS, Fshati Gjonaj, Rruga Qender-fshat, Zona Kadastrale nr. 1755
2) Fier, Qendër - Mallakastër, Visokë, Fshati Visokë, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3789
3) Fier, Portez, KRAPS, Fshati Kraps, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2265
4) Fier, Patos, GRIZ, Fshati Grizë, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2411
5) Fier, Portez, PATOS, Fshati Patos, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2891
6) Fier, MBROSTAR, Ura Kallmi i Vogël, Fshati Kallm.
7) Fier, Uzina e Përpunimit të Naftës (UPN)
8) Fier, Rruga Fier-Portez, Kilometri 3.
9) Fier, ZHAREZ, VERBAS, Fshati Verbas, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3743
10) Fier, Qendër – Mallakastër, Belistan, Fshati Belistan, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3985
11) Fier, ZHAREZ, SHEQISHTE, Fshati Sheqishte, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 3361
12) Fier, ZHAREZ, Frashër, Fshati Frashër, Rruga Qendër fshat Zona Kadastrale nr. 1638
13) Fier, Kolonjë, Ardenicë, Fshati Ardenicë, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1033
14) Fier, MBROSTAR, Ura Kallmi i Madh, Fshati Kallmi i Madh, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2050
15) Fier, Bubullimë, PIRRE, Fshati Pirre, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2966
16) Fier, Bubullimë, Kamçisht, Fshati Kamçisht, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2060
17) Fier, MBROSTAR, URA VERRI, Fshati Verrija, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3752
18) Fier, MBROSTAR, Ura Vajkan, Fshati Vajkan, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 3695
19) Fier, Patos, Dukas, Fshati Dukas.
20) Fier, Cakran, GJORGOS, Fshati Gjorgos, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1762
21) Fier, Ruzhdie, Fshati Ruzhdie, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3250
22) Fier, Kuman, Marinëz, Fshati Marinëz, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2599
23) Fier, Bubullimë, Halilaj, Fshati Halilaj, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1922
24) Fier, Roskovec, Jagodina, Fshati Jagodinë, Rruga Qendër fshat Zona Kadastrale nr. 1992
25) Fier, Patos, RERES, Fshati Reres, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3172
26) Fier, Portez, Fshati Lalar, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2374
27) Vlorë, Porti Detar Vlorë
28) Fier, MBROSTAR, Ura Kallmi i Vogël, Fshati Kallmi i Vogël, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2051
29) Fier, Patos, Dukas, Fshati Dukas, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1567
30) Fier, Portez, Lalar, Fshati Lalar.
31) Fier, Patos, Rusinjë, Fshati Rusinjë, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3249
32) Fier, Kuman, Fshati Kuman, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2326
33) Fier, Lagjja "Sheq i madh", Rruga "Leonardo Murialdo". Godina nr-37.
34) Fier, Patos, KUQAR, Fshati Kuqar, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2329
35) Fier, Bubullimë, Fshati Bubullimë, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1295
36) Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, European Trade Center, Kati 13-të
37) Vlorë, La Petrolifera Italo Albaneze Sh.a, Rruga Sazan, Vlorë.
38) Fier, Kolonjë, Fshati Kolonjë, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2207
39) Fier, Zharrëz, Fshati Zharrëz, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3922
40) Fier, Kolonjë, RRAPES, Fshati Rrapes, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3208
41) Fier, Cakran, KRESHPAN, Fshati Kreshpan, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2274
42) Fier, Bubullimë, ESKAJ, Fshati Eskaj, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1596
43) Fier, Patos, Margellic, Fshati Margellic, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2594
44) Fier, Bubullimë, Imesht, Fshati Imesht, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1984
45) Durrës, Lagjja "Porto Romano", pranë depozitave bregdetare.
46) Fier, Zharrëz, Beline, Fshati Beline, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1142
47) Fier, Ballsh, Uzina e Përpunimit të Thellë të Naftës (UPTHN)
48) Fier, Kuman, Marinëz, Fshati Marinëz, Komuna Kuman.
49) Fier, Patos, Banaj, Fshati Banaj, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1094

Faqja Web:
www.bankerspetroleum.com

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akti i themelimit dhe statuti
VKM nr. 726, datë 2.11.2014 per miratimin e Marrveshjes se dyte ndryshuese midis ALBPETROL DHE BANKERS PETROLIUM 02-09-2014
VKM Nr.251, datë 12.3.2009 per miratimin e Marrveshjes se pare ndryshuese ndermjet Bankers Petroleum Albanian Ltd dhe ALBPETROL Sha te dates 08-12-2008
Marrveshje Koncesionare 19-06-2004
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.02.2023
Vendimi I ortakeve (2017)
Vendimi per ndryshimin e administratoreve (2016)
Vendim per ndryshimin e drejtoreve (2017)
Vendim per ndryshimin e administratoreve (2015)
Vendimi i Drejtuesve te Bankers Petroleum per miratimin e Pasqyrave Financiare 2019 te audituara nga Studio L. E. A. L. Auditing, date 23.10.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 25.02.2023
Urdher per heqjen e sekuestros konservative, date 30.07.2021
Regjistri i Drejtoreve dhe Nenpunesve per Bankers Petroleum Albania Ltd, date 29.12.2021
Urdher per Venie Sekuestro date 29.04.2022
Urdher per Heqje Sekuestro date 17.05.2022
Urdher per Venie Sekuestro date 22.11.2022
Urdher per Venie Sekuestro date 05.12.2022
Urdher per Heqje Sekuestro date 30.12.2022
Regjistri i Drejtoreve dhe Nenpunesve per Bankers Petroleum Albania Ltd, date 09.01.2023
Te dhenat e subjektit BANKERS PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED sipas regjistrit te bizneseve te Jersey, date 25.02.2023
Te dhenat e subjektit Bankers Petroleum Ltd sipas regjistrit tregtar te Kanadase, date 25.02.2023
Te dhenat e subjektit Geo-Jade Petroleum Corp. sipas MarketWatch, date 25.02.2023
Te dhenat e subjektit GEO-JADE PETROLEUM CORPORATION sipas Marketscreener, date 25.02.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Vendim per "Pezullimin e Ekzekutimit" date 16.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Bilanci 2010
Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyrat financiare 2021
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 707 692 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 391 352 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 331 604 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 175 997 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 896 039 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -10 780 066 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 711 536 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 17 776 511 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 19 672 816 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 506 134 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 10 513 178 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 5 080 176 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 734 070 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 2 504 812 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 230 096 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 572 606 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:19 304 606 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 862 595 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:26 043 216 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:24 287 802 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:20 349 939 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:17 754 287 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:30 981 077 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 53 378 640 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 49 927 475 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 31 973 298 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 23 236 522 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 12 264 177 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 525 120 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 6 873 175 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 4 523 967 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 5 925 132 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala / A.Baja / L.Kanani