Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe menaxhimi i Terminalit Juglindor të Tiranës për autobusët.

PRASLIN INVESTMENT (Ish PRASLIN-INVESTMENT-AL)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-27 14:12:00

NIPT: K52113007F
Administrator: Roland Ziu, Elton Bojaxhi
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime dhe zbatim punimesh per ndertim sera me konstruksion, me themele jo te vazhdueshme ose me themele te vazhdueshme, me plastmas ose xham; ndertime dhe zbatim punimesh per ndertim dhe/ose rikonstruksion godinash per agro-perpunim dhe frigorifere per perime fruta dhe prodhime bujqesore. Aktivitet ne fushen e ndertimeve civile, objekte sherbimi dhe banimi; rruge; ura; porte; trase hekurudhore; terminale; hidrocentrale; veprave bonifikuese; parkimeve nentokesore dhe çdo ndertim tjeter; punime ndertimore ne nen-toke dhe ne lartesi. Rikonstruksion i ndertive civile dhe restaurime te objekteve historike, fetare dhe objekteve te tjera. Studim, projektim i ndertimeve te ndertesave publike, rrugeve, urave, tuneleve, traseve hekurudhore, veprave bonifikuese, centrale, objekte turistike, terminale, parkime nentokesore, industriale, objekte te kulteve, realizim te studimeve urbane, restaurime, prodhim te materialeve te ndertimit. Aktivitet ne fushen e pasurive te paluajtshmesi blerje, shitje, marrje me qira, menaxhimin e pasurive te paluajtshme. Aktivitet ne menaxhimin e qendrave te biznesit; qendrave tregtare; terminaleve; porteve; aeroporteve; dhe sherbimeve te ngjashme. Aktivitet ne fushen e financimit, investimit dhe menaxhimit te projekteve koncesionare; partneritet publik privat; partneritetit duke krijuar shoqeri te thjeshta; parteritet me shoqeri shqiptare dhe/ose te huaja. Prodhim dhe Tregtim materiale ndertimi, inerte, rere, mermer, etj. Prodhim dhe tregtim makineri e pjese kembimi per llojet e ndryshme te makinerive. Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre. Ndertim dhe menaxhim i objekteve turistike. Zhvillimin e veprimtarise minerare me punime siperfaqesore dhe nentokesore. Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri , mjete, pajisje, sisteme te ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si : Sisteme, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve; sistemime, impiante, linja te ftohjes dhe te ngrohjes (kondicionimit). Ndertimin, instalimin, mirembajtjen, importimin, shitjen, dhenien me qera dhe menaxhimin e reklamave te te gjitha tipeve Outdoor dhe Indoor dhe aktiviteteve te ngjashme. Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter plotesues dhe ndihmes qe ka si qellim ofrimin e çdo sherbimi tjeter dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjeter, ne rast se rezultojne te dobishme dhe/ose te nevojshme per permbushjen e objektit kryesor. Shoqeria mund te angazhohet gjithashtu ne çfaredo lloj aktiviteti tjeter qe nuk ndalohet me ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: PRASLIN INVESTMENT
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 15/11/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 362 653 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Shoqëria Koncesionare Marina Rodon, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 25/08/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12027005I, me adrese ne Tirane, Rruga Nikolla Tupe, nr. 5, kati 10, njësia administrative nr. 5, me administrator Roland Ziu. PRASLIN INVESTMENT zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2022)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 12.11.2013, shoqëria përmbarimore “JUS” sh.p.k ka lëshuar urdhërin Nr. 206 Regj. Nr.206/6 Prot, për vendosjen e sekuestros mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave që zotëron debitori, shoqëria “PRASLIN-INVESTMENT-AL” sh.p.k, me qëllim pagimin e detyrimit ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

II. Më datë 18.11.2013, shoqëria përmbarimore “JUS” sh.p.k ka lëshuar urdhërin Nr.206/8 Prot., për heqjen e sekuestros konservative në emër të debitorit "Praslin Investment-Al' sh.p.k pas shlyerjes së detyrimit ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

III. Më datë 29.02.2016, u lidh Kontrata e Pengut, Nr. 554 Rep. Nr.900 Kol, midis Roland Ziu (Pengdhënës) shoqëria “PRASLIN INVESTMENT-AL” ( Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarrës /Kredidhënës) me objekt dhënien e Aksioneve/Kuotave në favor të kredidhënësit në mënyrë të pakthyeshme.

Sipas kushteve të Kontratës së kredisë bankare nr. 897 rep., nr. 351 kol, datë 29.02.2016 dhe kontratës së kredisë me kufi nr. 898 rep., nr. 352 kol, datë 29.02.2016, lidhur midis shoqërive “Praslin Investment” shpk dhe “Vema Albania” sh.a, Raiffaisen Bank sha do t’i japë këtyre shoqërive kredi. Palët bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi 100% të kuotave të pjesëmarrjes të ortakut të vetëm Roland Ziu dhe të drejtat e lidhura me to në favor të Raiffesen Bank.

IV. Më datë 08.05.2017, është lidhur Marrëveshja Siguruese Nr.2202 Rep., Nr. 1122 Kol., ndërmjet palëve barrëmarrës/kredidhënës Raiffaisen Bank sh.a dhe barrëdhënës/kredimarrës, shoqëria “Praslin Investment” shpk. Kjo marrëveshje siguron kontratën e kredisë me kufi nr. 898 rep., nr. 352 kol., datë 29.02.2016, e ndryshuar me kontratë kredie me kufi nr. 2201 rep., nr. 1121 kol, datë 08.05.2017.

Me anë të kësaj marrëveshje barrdhënësit i japin barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 100% të kuotave që Z. Roland Ziu zotëron tek shoqëria “Praslin Invesment” shpk, me të cilat sigurojnë pagesën, përmbushjen dhe shlyerjen e të gjitha detyrimeve të siguruara të shoqërisë ndaj Raiffaisen Bank.

V. Më datë 08.07.2019, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese Nr. 3230 Rep. Nr. 1346 Kol, e lidhur midis Roland Ziu (Barrëdhënës), shoqëria “PRASLIN INVESTMENT” ( Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Kredidhënës) me objekt krijimin e nje barre siguruese mbi 100% të kuotave që z. Roland Ziu zotëron në shoqërine PRASLIN INVESTMENT” në favor të kredidhënësit Rraiffesen Bank si garanci për shlyerjen e të gjitha detyrimeve sipas Marrëveshjes.

VI. Me date 31.12.2019, u hartua projekt-marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerise “Tirana Euro Hotel” shpk nga shoqeria “Praslin Investment” shpk. Shoqeria e perthithur do te kaloje te gjitha pasurite e saj, aktivet dhe pasivet, tek shoqeria perthithese, e cila do te gezoje te gjitha te drejtat dhe detyrimet qe shoqeria e perthithur ka ne momentin e perthithjes. Me bashkimin e shoqerive, shoqeria perthithese eshte 100% pronare e shoqerise se perthithur.

VII. Me date 11.02.2020, me ane te urdhrit Nr. 172 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.2067 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Studio Pema”, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit “Praslin Investment” shpk me NIPT K52113007F, me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e Titujve Ekzekutiv/faturat tatimore te konsumit te ujit te pijshem, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

VIII. Me date 17.02.2020, me ane te Urdhrit Nr. 212 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Studio Pema, u vendos masa e sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit Praslin Investment SHPK me NUIS (NIPT) K52113007F, me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmanguar nga detyrimi per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv/ faturat tatimore te konsumit te ujit te pijshem, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor TIrane.

IX. Me date 09.03.2020, me ane te Urdhrit Nr.268 Prot, protokolluar nga QKB me nr.3633Prot., datë 12.03.2020, " Për Heqjen e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “ Studio Pema“ shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit "PRASLIN INVESTMENT" shpk, NIPT K52113007F.

IX. Me date 08.03.2022, sipas Marreveshjes Siguruese Nr. 828 Rep. Nr.414 Kol, e lidhur midis Roland Ziu (Barredhenes) shoqëria “PRASLIN INVESTMENT-AL” ( Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Kredidhenes) u vendos krijimi i nje barre siguruese mbi 100% te kuotave qe z. Roland Ziu zoteron ne shoqerine “PRASLIN-INVESTMENT-AL” Shpk në favor të kredidhënësit Rraiffesen Bank me te cilat sigurojne pagesen, permbushjen dhe shlyerjen e te gjitha detyrimeve te siguruara te shoqeria “PRASLIN-INVESTMENT-AL” Shpk dhe shoqeria “Tirana Euro Hotel” Shpk ndaj Barremarresit, ne baze te kontratave te kredise bankare nr. 825 rep, nr. 411 kol, date 08.03.2022.
Ndryshime
Kohëzgjatja(vjet): 20
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Shënime: Më datë 18.12.2015, me shkresen me nr./prot. 21864 shoqëria Praslin Investment AL. Sh.A. ka bërë propozimin e pakërkuar për ndërtimin e terminalit jug-lindor në Bashkinë e Tiranës.
Me anë të vendimit nr. 86 të Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë, datë 29.12.2016, janë ngarkuar strukturat përgjegjëse të Bashkisë Tiranë të lidhin një marrëveshje me Praslin Investment sh.p.k për garantimin e investimit me fondet e Praslin Investment sh.p.k dhe operimin e terminalit jug-lindor të transportit të autobuzëve prej kësaj të fundit për me së paku 20 vjet.

Projekti i Terminalit Juglindor i paraqitur propozon ndërtimin, operimin dhe menaxhimin e Terminalit Juglindor të Tiranës për autobusët. Ai do të ngrihet pranë hyrjes së autostradës Tiranë – Elbasan dhe segmentit lindor të Unazës së Madhe të Tiranës dhe do të ofrojë shërbimet e plota të një terminali bashkëkohor si dhe ambiente të tjera shtesë për shërbimet të domosdoshme për udhëtarët dhe operatorët e shërbimit të transportit, gjatë stacionimit të tyre.

Projekti i Terminalit Juglindor, do të zhvillohet në një pronë private të ofruar nga investitori me një sipërfaqje totale 20.000 m2 e cila ofron akses mjaft të kënaqshëm për zhvillimin e Terminalit. Kompleksi i Terminalit do të përbëhet nga ambientet e hapura dhe ndërtesat kryesore e Terminalit. Ambientet e hapura, të cilat përfshijnë sheshet, rrugët e qarkullimit të bdendshëm të Terminalit, trotuarët, pikat e kontrollit të hyrje-daljeve në terminal zënë një sipërfaqje prej 12.000 m2.

Gjithashtu në kufirin perëndimor të Terminalit do të realizohet një rrugë që do të shërbejë për të lidhur Terminalin dhe pronat e tjera (jo pjesë e Terminalit, me autostradën Tiranë – Elbasan dhe unazën e jashtme të Tiranës. Kjo rrugë do të realizohet së bashku me sistemin e përroit të Kabillit (sipas Projektit Inxhinierik përkatës dhe zë një sipërfaqje rreth 1500 m2). Ndërtesa që do të ketë shërbimet kryesore të Terminalit ka një sipërfaqje rreth 10.500 m2, të organizuara në dy kate. Sipas propozimit, kompleksi i Terminalit do të përbëhet nga ambientet e hapura dhe ndërtesat e Terminalit, të cilat do të përbëhen nga:

– Sallë pritje (kati -1) – 650m2
– Holle dhe korridore (kati përdhe dhe kati -1) – 1600 m2
– Biletari (kati përdhe) – 80 m2
– Njësi Tregtare (kati përdhe) – 185 m2
– Bar – Kafe (kati përdhe dhe kati -1) – 225 m2
– Zyrat për kompanitë e transportit (ndërkat i katit përdhe) – 450 m2
– Servisi për mirëmbajtjen e autobusëve (ndërtesë e veçantë ) – 200 m2
– Bagazhe (kati përdhe) – 100 m2
– Zyrat e menaxhimit dhe sigurisë së Terminalit – 200 m2
– Ambient clodhje për shoferët (ndërtesë e veçantë) – 100 m2
– ËC (kati përdhe) – 110 m2
– Kabinë elektrike – 70 m2

Ndërsa në Parkimin me një sipërfaqje prej 6000 m2 përfshihen:

– Vendqëndrime për autobusët qytetas dhe mbërritjet -9;
– Vendqëndrime për nisjet – 24;
– Vendqëndrime për nisjet 8+1 -9;
– Parkim bus në pritje -12;
– Taksi 4+1 -5;
– Kiss and ride -10;
– Parkim për makina private -150;
– Hapësirat e këmbësorëve dhe dy katet e ndërtesës janë të lidhura me platformat e Terminalit, nëpërmjet shkallëve fikse, shkallëve lëvizëse dhe ashensorë.
Lidhja e Terminalit me autostradën Tiranë – Elbasan dhe Unazën e Madhe të Tiranës, do të realizohet me anë të një rruge që do të kalojë mbi përrua (me tombino). Sipërfaqja e rrugës parashikohet të jetë 1,500 m2.
Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tiranë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rr.LUNDER, Pasuria nr.583/57-N1, Zona Kadastrale 2529

Adresa:
Tirane, Farke, LUNDER, Njesia Administrative Farke, Lunder, Pasuria nr.562/8, Zona Kadastrale 2529, punime per ndertimin e Terminalit Lindor te Autobuzeve sipas lejeve perkatese.
Durres, KRUJE, Pasuria me nr.471, Zona Kadastrale 1299, Budull

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.03.2023
Akti i themelimit
Kontrate pengu 29.02.2016
Vendim I asamblese se ortakeve 29.10.2018
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 11.06.2010
Marreveshje siguruese 08.05.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative 12.11.2013
Vendim i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 27.10.2014
Marreveshje siguruese 08.07.2019
Vendimi per rritjen e kapitalit te shoqerise 09.08.2019
Projekt-marreveshja e bashkimit me perthithje 31.12.2019
Marreveshje siguruese date 08.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Vendim i Asamblese se Ortakeve date 10.08.2023
Raport i ekspertit kontabel
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2008
Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Shenimet Shpjeguese te Pasqyrave Financiare 2022
Njoftime Prokurime Publike: Vendim i Bashkise per percaktimin e vendndodhjes se terminalit jug-lindor te autobuzeve 29.12.2016 (Njoftimi)
VKM per miratimin e lejes se ndertimit te terminalit jug-lindor te autobuzeve Tirane (02.02.2018) (Njoftimi)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 72 225 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 107 017 956,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 467 719,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 543 392,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 569 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 44 588 869,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 62 059 436,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 31 039 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 689 185,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 13 633 036,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 581 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 621 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 308 105,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -2 421 821,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 6 992 877,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 12 101 174,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:503 073 662,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:552 002 544,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:195 292 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:96 711 168,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:104 587 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:198 634 154,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:106 827 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:82 276 899,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 63 541 101,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 54 751 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 114 615 616,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 114 057 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 74 646 755,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 67 481 114,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 76 476 073,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 101 566 247,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani