Skip to content
Ndërtimi dhe shfrytëzimi i terminalit bregdetar në Gjirin e Vlorës, për depozitimin e naftës dhe të nënprodukteve të saj në Gjirin e Vlorës dhe Ndërtimi dhe shfrytëzimi i infrastrukturës portuale në shërbim të terminalit bregdetar në Gjirin e Vlorës.

LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE SH.A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-28 09:32:20

NIPT: K71906007R
Administrator: Anastas Goga, Stefano Borghesi
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt, i cili realizohet në përputhje me Ligjin nr. 9231, datë 13 maj 2004 "Për ratifikimin e Marrëveshjes së Konçesionit të formës BOO për ndërtimin dhe shfrytëzimin e një terminali bregdetar për depozitimin e naftës dhe nënprodukteve të saj në Gjirin e Vlorës, si dhe për ratifikimin e Marrëveshjes së Konçesionit të formës BOT, për ndërtimin dhe shfrytëzimin e infrastrukturës portuale në shërbim të terminalit bregdetar në Gjirin e Vlorës": depozitimin, transportin, transformimin dhe përpunimin e produkteve të naftës, kimike, të gazit të lëngshëm të naftës (GLN), ushqimore, të bitumit dhe të produkteve të lëngshme në përgjithësi, si dhe produkte të tjera të ngurta (solide), të amballazhuar ose të paamballazhuar (në rifuxho) si dhe kontenierë; realizimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së depozitave për depozitim dhe të magazinave bregdetare dhe tokësore; studimin, eksperimentimin, projektimin dhe realizimin e ndryshimeve dhe modernizimeve të impianteve, realizimin e të gjitha iniciativave të drejtimit që kanë lidhje me përmirësimin funksional dhe ekonomik të veprimtarisë logjistike, duke mbajtur gjithmonë parasysh aspektet ekologjike dhe të sigurisë; Shoqëria ka, gjithashtu, për objekt, në mënyrë jo-ekskluzive apo kryesore, marrjen përsipër të aksioneve në shoqëritë industriale, tregtare, financiare, në përgjithësi, si në ato shqiptare ashtu edhe në ato të huaja, qeranë financiare të sendeve të paluajtshme dhe të luajtshme, si dhe ofrimin e shërbimeve si Agjensi Doganore dhe Agjensi Detare. Shoqëria gjithashtu mund të kryejë çdo lloj veprimi tregtar, industrial, financiar dhe për pasuritë e paluajtshme, siç do të konsiderohet e përshtatshme nga Asambleja ose Këshilli i Administrimit për arritjen e objektit të shoqerisë.
Emërtime të tjera Tregtare: LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE SH.A
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 29/07/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 197 080 000,00
Numri i pjesëve: 219 708
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: La Petrolifera Italo Rumena S.P.A, një shoqëri me qendër legale në Milano, Italia, Via del Bollo, nr. 4 dhe qendër administrative në Bolonjë, Viale Aldini, nr. 190, me kapital themeltar 486.000 (katërqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë) Euro, tërësisht të derdhur, me kod fiskal dhe TVSH dhe numër regjistrimi në Regjistrin Tregtar të Dhomës së Tregtisë së Milanos 00745880153 (Sipas kontratës për themelimin e shoqërisë anonime pa ofertë publike “La Petrolifera Italo-Albanese” sh.a, datë 29.07.2002, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 07.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 04.03.2023, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Emilio Ottolenghi, shtetas italian, i datelindjes 1932, pronar perfitues per 39.28% te pronesise pasi eshte zoterues i shoqerise ESTROSA (BO-528126) - zoteruese e LA PETROLIFERA ITALO RUMENA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 15.06.1995.

Guido Ottolenghi, shtetas italian, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 26.16% te pronesise pasi eshte zoterues i shoqerise ZIPORA S.R.L (MI-1031428)- zoteruese e LA PETROLIFERA ITALO RUMENA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.08.2020.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Gianandrea Rizzoli, Davide Prati, Stefano Borghesi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 13.05.2004
Kohëzgjatja(vjet): 30
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Infrastrukturë
Vlera e Investimit(Lekë): Investimi i planifikuar nga PIA për ndërtimin e terminalit për fazën 1 do të arrijë deri në 18 (tetëmbëdhjetë) milionë euro, por gjithsesi jo më pak se 15,5 (pesëmbëdhjetë presje pesë) milionë euro. Investimi i parashikuar nga PIA për ndërtimin e zonës së konçesionit portual në stadin 1 arrin deri në 12 (dymbëdhjetë) milionë euro, por jo më pak se 10 (dhjetë) milionë euro.
Madhësia totale e investimit është vlerësuar në 30 milionë euro për fazën e parë.
Shënime: Më datë 13.05.2004, u nënshkrua "Marrëveshja e konçesionit e formës "BOO" (ndërtim- pronësi-shfrytëzim) për ndërtimin dhe shfrytëzimin e terminalit bregdetar në Gjirin e Vlorës në bazë të ligjit nr. 7973, datë 26.7.1995" dhe "Marrëveshja e konçesionit të formës "BOT" (ndërtim-shfrytëzim-transferim) për ndërtimin dhe shfrytëzimin e infrastrukturës portuale në shërbim të terminalit bregdetar në Gjirin e Vlorës, në baze të ligjit nr. 7973, datë 26.7.1995, ndërmjet shoqërisë "La Petrolifera Italo Rumena, S.p.A." dhe autoritet kontraktues të përfaqësuar nga Ministria e Ekonomisë, Ministria e Industrisë dhe e Energjetikës, Ministria e Transportit dhe e Telekomunikacionit, Ministria e Mjedisit, Ministria e Financave dhe Ministria e Rregullimit të Territorit dhe e Turizmit. Shoqëria e themeluar për zbatimin e dy kontratave të konçesionit është LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE SH.A.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Ministria e Industrisë dhe e Energjetikës, Ministria e Transportit dhe e Telekomunikacionit, Ministria e Mjedisit, Ministria e Financave dhe Ministria e Rregullimit të Territorit dhe e Turizmit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga ''Ibrahim Rugova'', Nd. 70, H. 5, Ap. 5, 1019, Tiranë, Albania

Adresa:
Vlorë, Rruga Sazani, ish Fabrika e Sodës

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.03.2023
Akti I themelimit dhe statuti I shoqerise koncesionare
Marreveshje shit-blerje aksionesh 30.10.2015
Marreveshjet e koncesionit date 13.05.2004
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 04.03.2023
Proces Verbal i mbledhjes se Asamblese, date 28.06.2022
VENDIM Nr. 314, datë 21.5.2014 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, SI DHE SHOQËRIVE “LA PETROLIFERA ITALO - RUMENA” SPA DHE “LA PETROLIFERA ITALO - ALBANESE” SHA
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2009
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 24 110 229,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 192 803 970,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 148 848 616,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 141 594 210,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 191 787 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 166 632 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 349 959 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 489 323 097,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 071 954 182,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 483 991 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 200 382 082,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 270 056 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 154 431 181,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -475 257 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 9 281 297,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:464 132 431,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:658 523 286,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:651 085 209,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:620 248 147,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:567 747 651,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:640 154 918,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:986 534 222,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 112 631 138,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 762 299 508,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 246 931 886,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 070 285 199,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 123 499 148,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 848 113 818,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 456 502 713,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 12 115 867,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani