Skip to content
Kërkimi dhe prodhimin i hidrokarbureve në bllokun “Durrësi”, në Detin Shqiptar”

SAN LEON DURRESI B.V (Ish Island International Exploration B.V.)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-05 11:48:22

NIPT: K81421014P
Administrator: Paul Sullivan, Ledi Leka
Objekti i Veprimtarisë: Të eksplorojë dhe kërkojë naftë, gaz, hidrokarbure etj
Forma ligjore: Zyrë përfaqësimi
Viti i Themelimit: 21.02.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Holande
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 971 900,00
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
X - Leje e integruar mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 27.05.2004 - Marrëveshja me ndarje prodhimi, ndërmjet Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës së Republikës së Shqipërisë dhe OMV (Albanien) Adriatic Sea Exploration Gmbh e LUNDIN NETHERLANDS B.V., për kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në Bllokun Durrësi, në Detin Shqiptare

16.07.2013 - Marrëveshja hidrokarbure, shtesa e dytë e marrëveshjes me ndarje prodhimi, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës së Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga AKBN dhe San Leon Durrësi B.V., për bllokun Durrësi (në det), Shqipëri”.
Kohëzgjatja(vjet): 25
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Naftë dhe Gaz
Shënime: Shoqëria “San Leon Durres BV” (emri i mëparshëm “Island International Exploration BV”) është regjistruar në QKB më datë 21.02.2008 si zyrë përfaqësimi me aktivitet kërkimi i naftës dhe i gazit në det në përputhje me Ligjin 7746 datë 28.07.1993 “Për hidrokarburet”. San Leon Durres BV ka një liçencë nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, për kërkim nafte në Bllokun Durrës, në detin Adriatik dhe një kontratë datë 27.08.2004 midis AKBN dhe Lundin & OMV (Pasqyrat financiare 2014, San Leon Durres BV - Zyrë Përfaqësimi).

I. Më datë 27.08.2004, me anë të VKM nr. 562 u miratua “Marrëveshja me ndarje prodhimi, ndërmjet Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës së Republikës së Shqipërisë dhe OMV (Albanien) Adriatic Sea Exploration Gmbh e LUNDIN NETHERLANDS B.V., për kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në Bllokun “Durrësi”, në Detin Shqiptar”), e cila është nënshkruar më datë 27.05.2004.

Më 7 shtator 2010 është lidhur marrëveshja hidrokarbure shtesë ndërmjet AKBN-së dhe Kontraktorit (ish-Island International Exploration B.V. dhe Beach Energy Limited), që ka ndryshuar KNP-në, e cila miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 42, më datë 12 janar 2011 dhe hyn në fuqi më 31 janar 2011 (në vijim “MHS”);

Më datë 27 maj 2004, me anë të shkresës së AKBN-së me nr. prot. 596, u miratua transferimi i 50% të interesave në bllokun e Durrësit (në det) nga OMV-ja (shqiptare). “Adriatic Sea Exploration GmbH tek Island Rockall JV Limited”.

Më datë 28 shtator 2007, u njoftua transferimi i 50% të interesave në bllokun e Durrësit (në det) nga Island Rockall JV Limited tek Island International Exploration BV;

Më datë 31 tetor 2007, u njoftua transferimi i 50% të interesave në bllokun e Durrësit (në det) nga Lundin Netherland BV tek Island International Exploration BV;

Më datë 11 mars 2008, me anë të shkresës së AKBN-së me nr. prot. 525, u miratua transferimi i 25% të interesave në bllokun e Durrësit (në det) nga Island International Exploration BV (aktualisht San Leon Durrësi B.V., pas ndryshimit të emrit më 13 shtator 2011) te Beach Petroleum Limited, që sipas njoftimit me datë 11 janar 2010 ndryshon emrin në Beach Energy Limited;

Më datë 16 shkurt 2012, me anë të shkresës së AKBN-së me nr. prot. 1150, u miratua transferimi i 25% të interesave në bllokun e Durrësit (në det) nga Beach Energy Limited, te San Leon Durresi B.V.

II. Më datë 30.05.2013, me anë të Vendimit nr. 588 të Këshillit të Ministrave, u miratua “Marrëveshja hidrokarbure, shtesa e dytë e marrëveshjes me ndarje prodhimi, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës së Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) dhe San Leon Durrësi B.V., për bllokun “Durrësi” (në det), Shqipëri”, e cila është nënshkruar më pas në datën 16.07.2013.

*Kapitali i shoqërisë është 90.000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Autoriteti Kontraktues: Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (përfaqësuar nga AKBN)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Mustafa Matohiti, Nr.4, Kati 5

Akte/Marrëveshje Konçesionare: VKM nr. 562 date 27.08.2004, marrëveshja me ndarje prodhimi per Bllokun Durresi, ne detin shqiptar, nenshkruar me date 27.05.2004
VKM nr. 588, date 30.05.2013, Marrëveshja hidrokarbure, shtesa e dytë e marrëveshjes me ndarje prodhimi, ndërmjet METE dhe San Leon Durrësi B.V
Raport i vleresimit te thelluar te ndikimit ne mjedis kerkim ne det ne Pusin A4-SLE-1, Shqiperi (DRAFT)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.10.2020
Akti i themelimit te shoqerise se huaj
Ekstrakt i regjistrit tregtar i Dhomes se Tregtise Rijnland, date 01.11.2007
Prokure date 27.10.2011
Te dhenat e shoqerise se huaj SAN LEON DURRESI B.V
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala