Skip to content
Ndërtim, operim, trenasferim i hidrocentralit Labinot Fushë

HEC-i LABINOT FUSHE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-04 10:44:28

NIPT: K93603203C
Administrator: Fatos Ormenaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Labinot Fushe" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të Kontratës së Konçesionit nr. 2429/305 date 23. 07. 2009. Të gjitha veprimtaritë tregtare që do të ushtrohen në kuadër të Kontratës së Koncesionit nr. 2429/305 date 23. 07. 2009.
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 02/12/2009
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 347 800 000,00
Numri i pjesëve: 347 800
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. SENKA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.05.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J94808405Q, me adresë në Fier, Lushnje, XHEVDET NEPRAVISHTA, me administratorë Ervis Toska dhe Ergys Senka. Ortaket te shoqerise jane: Ylli Senka (50%) dhe Donika Senka (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2022)

II. EMIR STAR, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.12.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51725006E, me adresë në Tiranë, Kashar, Godinë banimi tek Kompleksi Garden City, Kthesa e Kamzës, me administrator dhe ortak te vetem Mirvjen Lamçe. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2022)

Subjekti HEC-i LABINOT FUSHE nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 03.08.2011, me kërkesë të administratorit, u vendos pezullimi i aktivitetit të shoqërisë për një afat të pacaktuar. Statusi ndryshon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

Sipas vendimit të asamblesë së ortakëve të datës 26.07.2014, shoqëria ka bërë pezullim të përkohshëm të aktivitetit në datën 23.08.2011 për arsye të justifikuara dhe në vijim parashikon vazhdimin e aktivitetit. Në këto kushte ka vendosur të riemërojë administratorin e shoqërisë.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 23.07.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 347.706.122 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: HEC-i LABINOT FUSHE është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar për zbatimin e kontratës së konçesionit të nënshkruar më datë 23.07.2009 ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Emir Star” shpk dhe “Senka” shpk. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentralit Labinot Fushë dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Hidrocentrali “Labinot Fushe” do të ndërtohet në përroin e Gurrës, rrethi Elbasan, me këto karakteristika: Fuqia e Instaluar 2.200 kW dhe Prodhimi vjetor i energjisë elektrike 15.316.520 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Rruga Sul Misiri, nr. 5.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (23.07.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 04.05.2022
Vendim per pezullimin e aktivitetit 03.08.2011
Vendimi I asamblese per riemerimin e administratorit 26.07.2014
Te dhenat e subjektit HEC-i LABINOT FUSHE ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 04.05.2022
Preventivi i punimeve
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Bilanci 2015
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 360 484,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -409 777,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 397 920,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala