Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Nicë

MP-HEC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-04 12:39:40

NIPT: K93826001D
Administrator: Hamit Derjaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit NICE- nga Velçani tek Autoriteti Kontraktues. Këtu përfshihet financimi, ndërtimi vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi e shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës konçesionare.
Emërtime të tjera Tregtare: MP-HEC
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 23/02/2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ENERGY ALBANIA GROUP, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.05.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01718504C, me adresë në TIRANE Rruga "Sulejman Delvina", pallati nr.43/1, kati i dyte, apartamenti nr.1, zona kadastrale 8260, nr.pasurie 4/132, me administrator Hamit Derjaj. Ortaket e shoqerise jane: GHIGGIA INGEGNERIA D'IMPIANTI S.R.L (50%) dhe ETRA S.R.L (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 04.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Stefano Ghiggia, shtetas italian, i datelindjes 1968, pronar perfitues pasi zoteron 45% te kapitalit te GHIGGIA INGEGNERIA D'IMPIANTI (08267980012)-zoteruese e 50% te ENERGY ALBANIA GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.06.2013.

Giuseppe Facca, shtetas italian, i datelindjes 1961, pronar perfitues pasi zoteron 25% te kapitalit te ETRA S.R.L (03288000270)-zoteruese e 50% te ENERGY ALBANIA GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.06.2013.

Stefano Urbani, shtetas italian, i datelindjes 1966, pronar perfitues pasi zoteron 25% te kapitalit te ETRA S.R.L (03288000270)-zoteruese e 50% te ENERGY ALBANIA GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.06.2013.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 29.02.2012, me anë të Vendimit Nr. 8115 Akti, të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Tiranë, u vendos pranimi i kërkesës së paditëses Anna Xheka për pezullimin e zbatimit të aktit administrativ- vendimit nr. 871/2, datë 26.01.2012 të Drejtorit të Përgjithshëm të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, deri në përfundim të gjykimit të çështjes. Gjyqësisht shoqëria “MP-HEC” shpk do të administrohet nga dy administratorë Z. Petrit Kutrolli dhe Znj. Anna Xheka, deri në përfundim të gjykimit të çështjes.

II. Më datë 29.05.2012, me anë të vendimit të Gjykatës së Rethit Gjyqësor Korçë Nr. Regj. Them 42003-02097-41-2012 (128/2095), Nr. Vendimi 41-2013-139 (71) datë 14.01.2013, u vendos pranimi e padisë me nr. akti 128/2095 datë regjistrimi 29.05.2012 me paditës MP-HEC sh.p.k i paditur DEVY (KUTROLLI NIMA) sh.p.k me objektin e përcaktuar në hyrje të këtij vendimi. Nëpërmjet këtij vendimi u përjashtua ortaku DEVY sh.p.k nga shoqëria MP-HEC sh.p.k dhe hiqen të gjitha të drejtat të tij në shoqërinë MP-HEC sh.p.k që lidhen me cilësinë e ortakut në këtë shoqëri që kanë të bëjnë me zotërimin e 50 % të kuotave nga momenti që vendimi do të marrë formë të prerë. Megjithatë ky kalim nuk mohon dhe as cënon të drejtën e ortakut të përjashtuar t’i kërkojë shoqërisë likujdimin e kuotës. Shpenzimet gjyqësore të parapaguara nga pala paditëse në masën 12.000 (dymbëdhjetë mijë) lekë takse padie dhe 20.000 (njëzet mijë) lekë pagesë për mbrojtjen e avokatit i ngarkohen palës së paditur.

III. Më datë 04.01.2013, me anë të Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Nr. 1940 Akti; Nr. 3 Vendimi, u vendos rrëzimi i kërkesë - padisë, me paditës: Znj. Anna Xheka dhe të paditur: Qendra Kombetare e Regjistrimit, me objekt: 1. Shfuqizimi i Aktit Administrativ Nr. 871/2; Nr. 1179/1 Prot, datë: 26.01.2012, “Vendim i Drejtorit të Përgjithshëm të Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit”. 2. Fshirjen nga regjistri i QKR-së, të regjistrimit të aplikimit me numër çështje CN-640798-01-12, datë: 04.01.2012, që i përket vendimit Nr. 3, datë: 30.12.2011, të shoqërisë “MP-HEC” Shpk. Gjykata vlerëson se kërkesë padia duhet rrëzuar si pabazuar në ligj e në prova e si e tillë duhet rrëzuar. Pra, vendimi nr. 3 datë 30.12.2011 mbetet në fuqi dhe Znj. Anna Xheka nuk është më administratore e shoqërisë MP Hec shpk, dhe administrator i vetëm mbetet Petrit Kutrolli.

IV. Më datë 12.03.2013, me anë të vendimit Nr. 243 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, u vendos rivendosje në afat e kërkueses Anna Xheka për të paraqitur ankimin në Gjykatën e Apelit Tiranë kundër Vendimit Nr. 3, datë 04.01.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 02.02.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 49.800.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçesionari do të riinvestojë 50% te vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: MP-HEC është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 02.02.2009, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “DEVY” sh.p.k dhe KEFA (Ish ZYFI) shpk. Objekti i kontratës është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Nicë" dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali “Niçë” do të ndërtohet në lumin Velçan, rrethi Korçë, me karakteristika: Fuqi e Instaluar 600 kW dhe Prodhimi vjetor i energjisë elektrike 2.740.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Sulejman Delvina", pallati nr.43/1, kati i dyte, apartamenti nr.1, zona kadastrale 8260, nr.pasurie 4/132

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (02.02.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 04.05.2022
Miratimi i transferimit te kuotave nga METE, date 14.07.2010
Vendim i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, date 04.01.2013
Vendim per pezullimin e zbatimit te aktit administrativ 29.02.2012
Vendim per shkarkimin e administratores 30.12.2012
Vendim i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, date 14.01.2013
Vendim i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, date 12.03.2013
VENDIM Nr. 128, Datë 29.08.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “MP-HEC” PER PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE
Aneks 1 i kontrates
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 04.05.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (26.07.2010)
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Bilanci 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e pozicionit financiar 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 180 927,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -7 160 582,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -142 588,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 227 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -778 877,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -134 420,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -134 420,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -740 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 405 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -108 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 231 126,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:30 046 785,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:104 412 837,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 565 580,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala