Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Dishnicë

DISHNICA ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-04 13:01:04

NIPT: K94015001S
Administrator: Florant Avdolli
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimin e energjisë elektrike nga centralet elektrike ekzistuese me kapacitet të përgjithshëm jo me të madh së 5 MW në përputhje me standardet e paraqitura në Rregulloret e miratuara nga METE. Blerje e shitje me shumicë të energjisë elektrike nga njësitë e prodhimit të subjekteve të licencuara dhe shitje me pakicë tek konsumatorët. Furnizimi me energji elektrike për konsumatorët brenda zonës së caktuar me tarifat e rregulluara nga METE. Blerje trojesh, prona të tjera dhe kryerje punë ndërtuese etj. Eksport të druve të zjarrit.
Emërtime të tjera Tregtare: DISHNICA ENERGJI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/04/2009
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 06.05.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 15.300.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i konçesionit, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë së prodhuar apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit). Objekti i kontratës është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit “Dishnicë” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali “Dishnicë” do të ndërtohet në lumin e Dishnicës, rrethi Korçë, me këto karakteristika: Fuqia e Instaluar 160 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 800.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Bulgarec, Pranë Lumit të Fshatit Dishnicë.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 06.05.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 04.05.2022
Kontrate shit-blerje kuotash kapitali 07.03.2016
Preventiv permbledhes - Investime per ndertimin e Hec Dishnice, Rrethi Korce
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2013
Bilanci 2011
Pasqyra Financiare 2016
Akti i Themelimit
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 005 387,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 526 737,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 821 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 411 909,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 094 958,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 181 366,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 479 174,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 492 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 118 331,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -8 075 637,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -2 705 152,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 611 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 857 446,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 950 207,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 993 214,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 718 288,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 597 995,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 344 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 890 285,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 191 644,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 089 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 420 918,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala