Skip to content
Për dhënien me konçesion të prodhimit të kripës në Nartë, Vlorë

ALB-SALE-VLORA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-04 11:30:24

NIPT: K96914205T
Administrator: Vilson Çipi
Objekti i Veprimtarisë: Realizimi i projektit të konçensionit. Blerje shitje shumicë e pakicë prodhime të shoqërisë. Të kryejë çdo lloj operacioni financiar aktiv e pasiv të ndërmarrë e të zhvillojë çdo lloj aktiviteti industrial tregtar, aktivitete që konsiderohen të dobishme dhe të përshtatshme me objektin e shoqërisë. Aktivitetet e përmendura mund të kryhen në sektorin publik e privat. Aktivitete të tilla mund të kryhen drejtpërdrejtë e nëpërmjet të tretëve. Të kryejë testim te kripës së detit.
Emërtime të tjera Tregtare: ALB-SALE-VLORA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13/07/2009
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 27 529 272,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: HODAJ., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K26925201M, me adresë në Tiranë, Kashar, Yrshek, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 5, magazinë, me administrator Aleksandër Sallata dhe Frenk Hodaj, dhe ortak te vetem Ilir Hodaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 27.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 04.03.2023, Pronar perfitues i shoqerise me me shume se 25% te kapitalit eshte:

Vilson Çipi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1949, pronar perfitues per 90% te pronesise pasi zoteron drejtperdrejt 90% te kapitalit te ALB-SALE-VLORA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.07.2009.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Vlore, SPRINTER, Mercedes Benz, AB741GY, Bardhe
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 09.02.2009
Data e Pranimit: 13.05.2009
Data e Nënshkrimit: 15.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Zhvillim Ekonomik
Vlera e Investimit(Lekë): 1.400.000.000 lekë
Kosto Konçesionare: Konçesionari do të paguajë një tarifë që arrin masën minimum 6% të të ardhurave vjetore të realizuara nga shitjet vjetore pa TVSH, në favor të Autoritetit bazuar në deklarimet financiare të kontrolluara të Shoqërisë Konçesionare.
Shënime: I. Më datë 19.01.2007, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 27, u miratua bonusi i procedurës përzgjedhëse konkurruese prej 8% të pikëve që i jepet shoqërisë “Alb-Sale” sh.a Vlorë.

II. Më datë 13.05.2009, me anë vendimit nr. 4237 të Autoritetit Kontraktues u shpall fituese oferta e paraqitur nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive ALB-SALE sh.a, V&K sh.p.k, HODAJ shpk, ANSI shpk dhe Oro Di Sicilia s.r.l. në tenderin e zhvilluar më datë 09.02.2009, me objekt: “Dhënia me konçesion e aktivitetit të prodhimit të kripës në Nartë, të Vlorës”.

III. Shoqëria ALB-SALE-VLORA është një shoqëri e themeluar nga bashkimi i përkohshëm i kompanive ALB-SALE sh.a, V&K sh.p.k, HODAJ shpk, ANSI shpk dhe Shoqëria Italiane Oro Di Sicilia s.r.l për zbatimin e kontratës të nënshkruar më datë 15.06.2009, me Autoritetin Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me objekt: Rehabilitimi, administrimi dhe mirëmbajtja e aktivitetit për prodhimin e kripës sipas të gjitha kushteve të paraqitura në ofertë dhe brenda standardeve Evropiane, si dhe të transferojë në përfundim të kontratës të gjitha asetet të luajtshme dhe të paluajtshme të krijuara nga konçesionari në përfundim të kontratës si dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre si: Emri, Marka, Patenta, Marketingu i prodhimit dhe i vetë shoqërisë nga konçesionari te autoriteti kontratkues konform kushteve dhe afateve në këtë kontratë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Novoselë, Skrofotinë, Godinat e Ndërmarrjes së Kripës

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Dhurim kuotash të kapitalit datë, 02.09.2014
Akti i themelimit të shoqërisë ALB-SALE-VLORA datë, 10.07.2009
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 04.03.2023
Vendimi I asamblese se ortakeve 02.11.2012
Kontrata e koncesionit 15.06.2009
Anekset e kontrates koncesionare
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 04.03.2023
Dokumenta Financiare: Transferim i kuotave të kapitalit datë, 15.12.2014
Transferim i kuotave të kapitalit datë, 18.09.2014
Transferim i kuotave të kapitalit datë, 18.09.2009
Bilanci Kontabël 2013
Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e pozcionit financiar 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 123 972 325,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 114 004 436,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 138 940 578,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 138 940 578,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 137 591 039,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 97 856 792,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 97 880 726,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 76 616 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 88 545 197,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 121 037 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 31 043 455,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 945 639,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:339 039 766,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:310 881 098,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:342 923 804,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:311 729 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:311 119 729,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:256 610 862,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:268 820 889,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 255 249 194,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 266 755 011,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 271 619 044,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 141 502 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 20 019 428,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala