Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Faqekuq 1 dhe 2

HP OSTROVICA ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-29 14:08:46

NIPT: K99230402D
Administrator: Sali Çeta
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Faqekuq 1 dhe Faqekuq 2" në bazë të lejeve të Koncesionit të formës BOT të dhëna nga Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës e autorizuar nga Këshilli i Ministrave, për operimin, transmetimin dhe tregtimin e energjisë elektrike me burim energjie duke shfrytëzuar rrjedhën e ujërave mbi përrenjtë e lumit Faqekuq në Skrapar.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: HP OSTROVICA ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 29/06/2009
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Greqi, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 12.06.2015, asambleja e ortakëve të shoqërisë “HP Ostrovica Energy” sh.p.k vendosi të jepte miratimin për të qënë dorëzanës për kredinë që do të merret nga ”HP UJANIKU ENERGY” shpk. Kredia do të merret në “Banka Kombëtare Tregtare - Dega Ismail Qemali”.
II. “HP OSTROVICA ENERGY” do të jetë dorëzanës për këtë kredi duke ofruar barrësimin e 80% të kuotave në favor të BKT-së, përkatësisht: Bujar Çeta 23%, Sali Çeta 22% dhe Emanuel Mavrogiannakis 35%.
III. “HP OSTROVICA ENERGY” do të ofrojë barrësimin e kontratës së shit-blerjes së energjisë me nr. 1957/2 Prot., datë 20.04.2011 (Marrëveshja me KESH), në masën 80% në favor të BKT-së.

IV. Më datë 12.06.2015, u nënshkrua marreveshja e pengut Nr. 1231 Rep., Nr. 459 Kol, me palë: “Banka Kombëtare Tregtare” sha dhe shoqëria “HP OSTROVICA ENERGY” shpk. Sipas kësaj marrëveshje, kolateraldhënësi vendos peng në favor të kolateralmarrësit 80% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “HP OSTROVICA ENERGY” Sh.p.k, si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to, me qëllim sigurimin e detyrimeve të shoqërisë HP UJANIKU ENERGY sh.p.k, që rrjedhin nga kontrata e kredisë Nr. 1227 Rep., Nr. 455 Kol., datë 12.06.2015, të lidhur me BKT për kredinë në shumën totale 140.000.000 (njëqind e dyzet milion) lekë.

V. Me date 27.01.2023, eshte depozituar Marrëveshja Siguruese Nr.125 Rep, Nr. 97 Kol lidhur midis “Banka Kombëtare Tregtare” SHA (Barrëmarrës) dhe ortakëve të shoqërisë "HP OSTROVICA ENERGY " SHPK, Konstantinos Mavrogiannakis zotërues i 35% të kuotave, Bujar Çeta zotërues i 23% të kuotave, Giorgios Tzinieris zotërues i 20% të kuotave dhe Sali Çeta zotërues i 22% të kuotave, (Barrëdhënësit), me objekt “vendosjen e barrës siguruese mbi kuotat e shoqërisë "HP OSTROVICA ENERGY " SHPK, si garanci për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shoqërisë sipas kontratës së kredisë”.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 25.06.2009- Kontratë Konçesioni, 07.05.2012- Kontratë shtesë konçesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 587.975.273 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje e cila është 192.000.000 lekë. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë së prodhuar apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “HP OSTROVICA ENERGY” shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “BUSA” shpk dhe “IRZ” shpk për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 25.06.2009. Objekti i kontratës është financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve 'Faqekuq 1', 'Faqekuq 2' dhe transferimin të tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali “Faqekuq 1” do të ketë fuqi të instaluar 2.500 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 11.566.261 kWh.
Hidrocentrali “Faqekuq 2” do të ketë fuqi të instaluar 3.900 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 18.573.044 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Çorovodë, Qendër Skrapar, Turbohovë, njësia administrative Leshnjë, godina nr 2 e Hidrocentralit Faqekuq 1 & 2

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 25.06.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.03.2022
Marreveshje pengu 12.06.2015
Vendimi I asamblese per barresimin e kuotave 12.06.2015
Preventiv per ndertimin e hidrocentraleve Faqekuq 1 dhe Faqekuq 2 - Grafiku i punimeve
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 07.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.08.2023
Kontrate e shitjes se Kuotave date 28.04.2023 dhe 29.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit te shoqerise HP OSTROVICA ENERGY
Transferim i kuotave të kapitalit
Transferim i kuotave të kapitalit
Transferim i kuotave të kapitalit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve2015
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve2014
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 62 958 860,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 66 963 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 55 170 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 78 728 250,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 107 441 885,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 33 546 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 51 129 425,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 49 961 396,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 52 397 729,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 75 742 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 52 526 561,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 5 694 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:128 884 380,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:134 817 408,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:104 102 516,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:134 237 480,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:181 096 745,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:72 226 903,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:123 549 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:140 559 542,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 152 905 525,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 200 922 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 132 876 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 33 629 025,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani