Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Nishova 1, 2

NISHOVA - ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-16 13:19:44

NIPT: K99631401M
Administrator: Marco Dal Corobbo
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Nishova 1 dhe Nishova 2 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: NISHOVA - ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08/10/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 700 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I.FIDALCO Spa, një shoqëri italiane, e regjistruar në Regjistrin e Firmave në Vicenza me nr. 02026950242, me seli në Via Lago Di Garda, 28 Cap 36015 Schio (VI), identifikuar me Kod Fiskal dhe numër regjistrimi 02026950242, e përfaqësuar nga Z. Gaetano Dal Corobbo, shtetas italian (Sipas kontratës së shitjes së kuotave nr.4108 Rep. nr.845/1 Kol, datë 06.09.2012, të dorëzuar në QKB) II. GEO ENERGY SRL, një shoqëri italiane, e regjistruar në Regjistrin e firmave në Padova me nr. 02880470246, me seli në Saletto (PD), Via Roma, S. N. C. Cap 25046, identifikuar me Kod fiskal dhe numër regjistrimi 02880470246, e përfaqësuar nga Z. Isidoro Rebatto, shtetas italian (Sipas kontratës së shitjes së kuotave nr.4108 Rep. nr.845/1 Kol, datë 06.09.2012, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues per NISHOVA – ENERGY date 16.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 07.03.2022, Pronar perfitues te shoqerise me mbi 25% te kapitalit jane:

Serena Giuriato, shtetase italiane, i datelindjes 1953, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 95% te kapitalit te Fidalco spa (02026950242)-shoqeria meme e Nishova Energy. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.09.2012.

Isidoro Rebatto, shtetas italiane, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 25% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te Geo Energy srl (02880470246)-shoqeri meme e Nishova Energy. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.09.2012.

Susanna Ponzin, shtetase italiane, e datelindjes 1963, pronare perfitues per 25% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te Geo Energy srl (02880470246)-shoqeri meme e Nishova Energy. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.09.2012.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 09.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 89.684.218 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “NISHOVA - ENERGY” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “NISHOVA” shpk dhe “ARMANDI SHPK” për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 09.09.2009, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve "Nishova 1" dhe "Nishova 2" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate

Hidrocentralet “Nishova 1” dhe “Nishova 2” do të ndërtohen në përroin e Nishovës, rrethi Përmet, me këto karakteristika:
Hidrocentrali “Nishova 1” me fuqi të instaluar 550 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 3.144.390 kWh.
Hidrocentrali “Nishova 2” me fuqi të instaluar 560 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 3.439.825 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Themistokli Gërmenji, pallati Ambasador 1, kati I

Adresa:
Berat, Bogovë, NISHOVAJ, Nishovë, pranë urës së fshatit Jaupas

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (09.09.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.03.2022
Vendim I asamblese per rritjen e kapitalit 30.05.2013
Aneksi 1 i kontrates
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 07.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.05.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (06.09.2012)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: VKM Nr.1297, datë 24.9.2008 per percaktimin e autoritetit kontraktues dhe miratimin e bonusit (Njoftimi)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -12 610 775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -10 519 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -7 087 158,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -10 089 581,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 115 916,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 312 689,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 285 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -6 408 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -3 495 614,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 723 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 837 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -412 037,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -11 338 233,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 051 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 937 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:9 649 473,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 027 830,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:21 137 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 668 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:10 795 111,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:215 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 20 895 878,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 37 748 714,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani