Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Gostivisht, Langarica 3, Ura e Dashit

IDRO ENERGIA PULITA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-10 07:59:41

NIPT: L01305510P
Administrator: Gerti Idrizi
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi dhe vënia në punë, administrimi dhe mirëmbajtja e HEC-eve, Gostivisht, Langarica 3, Ura e Dashit mbi lumin Gostivisht dhe Langaricë Përmet, si dhe prodhimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi, shitja dhe tregtimi i energjisë elektrike të prodhuar dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës së konçensionit tek Autoriteti Kontraktues.
Emërtime të tjera Tregtare: IDRO ENERGIA PULITA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08/10/2009
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 324 485 668,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: NCI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.05.2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41709011G, me adresë në Tiranë, Farkë, Mjull Bathore, Rruga Akacia, Zona Kadastrale 2704, Nr. Pasurie 465/27, me administrator Ergys Halili dhe ortak te vetem Besnik Halili. Sipas të dhënave të QKB deri më date 10.05.2022Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.04.2021, terhequr nga QKB date 10.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit “IDRO ENERGIA PULITA” sh.p.k, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Besnik Halili , shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme NCI. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.12.2016.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje per perdorim te burimit ujor siperfaqesor -
Leje perdorimi burimi ujor, baseni Vjose -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 07.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 309.815.533 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 4% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “IDRO ENERGIA PULITA” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Energia Pulita shpk” dhe “SIAC” shpk për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 07.09.2009, me objekt: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve “Gostivisht”, “Langarica 3” dhe “Ura e Dashit” dhe transferimi i tyre nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja nr.17, Rruga Jahja Ballhysa, Kompleksi Jedas, 2006

Adresa:
1) Gjirokastër, Përmet, HEC Ura e Dashit, zona kadastrale 1463 me Nr. pasurie 4-ND, Gostivisht, Përmet
2) Gjirokastër, Përmet, HEC Lanmgarica 3, zona kadastrale 1463 me Nr. pasurie 2-ND, Gostivisht, Përmet
3) Gjirokastër, Përmet, HEC Gostivisht, zona kadastrale 1822 me Nr. pasurie 2-ND, Gostivisht, Përmet

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (07.09.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.05.2022
Vendim I asamblese per rritjen e kapitalit 13.02.2018
Kerkese e administratorit per ndryshimin e ortakut 19.10.2018
Vendim i asamblese per perjashtimin e ortakut 20.07.2011
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit 20.06.2012
Vendimi i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit 18.12.2019
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 05.12.2019
Aneks 1 Hec Gostivisht
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES 10.05.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Bilanci 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyrat e Pozicionit Financiar viti 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 31 698,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -58 841 874,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -37 868 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -132 359 013,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -97 002 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -27 152 896,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -867 683,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:57 724 694,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:71 811 773,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:101 757 823,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:35 031 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:72 723 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:44 780 394,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 21 130 437,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja