Skip to content

SHPERDHAZA - ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:16:00
JSON

Tax Registration Number: L59517003U
Administrators: Kreshnik Malaj
Scope: Ndërtim hidrocentrali, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, dhe tregtimi i energjisë elektrike. Prodhim, trasnmetim dhe shpërndarje të energjisë elektrike nëpërmjet ndërtimit të hidrocentraleve të rinj apo rehabilitimit të hidrocentraleve ekzistues me anë të procedurave të konçensionit, për përmirësim të treguesve teknike dhe ekonomike të rrjetit elektrik kombëtar. Ndërtim, depozitim, shfrytëzim i burimeve ujore dhe natyrore me qëllim prodhimin e energjisë elektrike. Krijimin e agjensive dhe instituteve për zbatim, kërkim e zhvillim të teknologjive të reja. Krijimin e linjave të prodhimit, të njësive të vogla dhe të mëdha për prodhimin dhe tregtimin e energjisë së prodhuar nga burime natyrore dhe alternative. Importim-eksportim, tranzitim, ndërmjetësim, furnizim me energji. Importim-eksportim dhe tregtim të linjave të prodhimit dhe teknologjive për prodhimin dhe shfrytëzimin e burimeve energjitike. Në zbatim të Kontratës së Konçesionit për Hidrocentralin Kaçinar, rrethi Mirditë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: SHPERDHAZA - ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 27.08.2015
District: Lezhë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 49 964 740,00
Shares: 4
Parent Company / Owner: IAK INVEST është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 21.01.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91324001V, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Pallati nr. 16, me administrator Idriz Kadare, me status aktiv.Ortake te shoqërisë janë Idriz Kadare dhe Artur Kadareja me zotërim 50% te kuotave te kapitalit seicili prej tyre. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

ERMI INVEST është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.01.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L93723202G, me adresë në Durrës, Fushë Krujë, Hasan, Ndërtesë 1 Katëshe, Zona Kadastrale 1934, nr. pasurie 6/17, me administrator dhe ortak te vetëm Roland Veseli, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

"STOGOI RESIDENCE" është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.05.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L86805202Q, me adresë në Vlorë, Lagjia Uji i Ftohtë, Rruga Murat Terbaçi, Nd. 67, H. 14, 9405, me administrator dhe ortak te vetëm Mezan Malaj, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

ASM INVEST është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.01.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91323041V, me adresë në Tiranë, Bulevardi “Bajram Curri”, Nd. 172, H2, Ap. 30, njësia administrative nr. 2, Tiranë, Shqipëri, me administrator Agel Zotaj, me status aktiv.Ortaku i vetëm i shoqërisë eshte Shpendi Zotaj. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.05.2022, terhequr nga QKB date 19.05.2022, Pronar perfitues te subjektit SHPERDHAZA – ENERGJI janë :
Idriz Kadare, shtetas shqiptar, lindur me 1962, pronar përfitues pasi zotëron 50% te kapitalit ne shoqerine meme IAK INVEST Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 02.06.2021.

Artur Kadareja, shtetas shqiptar, lindur me 1965, pronar përfitues, pasi zotëron 50% te kapitalit ne shoqerine meme IAK INVEST . Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 02.06.2021.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Changes
Address:

Seat:
Lezhë, Kaçinar, Hidrocentrali Kaçinar, Rrethi Mirditë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -15 842 050,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -15 842 050,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -70 020,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -120 943,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani