Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve Kaskada e Lusës

HPP LUSA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-25 11:09:00

NIPT: L01829004H
Administrator: Filip Lala
Objekti i Veprimtarisë: Planifikimi, projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, funksionimi e mirëmbajtja si dhe transferimi i Hidrocentraleve të vendosura në lumin Lusa e Zall në rethin Mat, Shqipëri si dhe shitjen e energjisë së prodhuar të tyre. Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi e shitja e energjisë elektrike të gjeneruar nga hidrocentralet e ndërtuar në lumin Lusa e Zall. Blerja, shitja dhe rishitja e energjisë si dhe garancitë e origjinës ose të drejta të ngjashme.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: HPP LUSA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 21/06/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ENERGY FINANCE MANAGEMENT SHQIPERIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.02.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01405028N, me adresë në Tiranë, Rruga Brigada 8, Pallati 6, Ap 12, me administrator Nushe Lasku. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar. Ortaket e shoqerise jane: Ervin Cenollari (22.5%), Adriatik Selami (32.5%), Nushe Lasku (22.5%), Fitimtar Lala (22.5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.05.2022)

Subjekti Juridik HPP LUSA nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

II.Me date 16.08.2023, eshte depozituar kerkesa per vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor (Rajoni Qendror).
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 24.05.2010
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 743.776.400 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i Konçesionit, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike si dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari do të ketë nga prodhimi i kësaj energjie elektrike.
Shënime: Shoqëria “HPP Lusa” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “KOMP ENERGJI” sh.p.k dhe “STGC CORP” Inc, për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 24.05.2010. Objekti i kontratës është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbatja e hidrocentraleve: Nr. 1, Nr. 1/1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 dhe Nr. 5, dhe transferimi i tyre tek Autoriteti Kontraktues. Hidrocentralet do të ndërtohen në përroin e Lusës, rrethi Mat.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (24.05.2010)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.05.2022
Te dhenat e subjektit HPP LUSA ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 10.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.04.2024
Kerkese per vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Njoftime Prokurime Publike: VKM Nr.1299, datë 24.9.2008 per percaktimin e autoritetit kontraktues dhe miratimin e bonusit (Njoftimi)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 262 166,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -543 959,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani