Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidroçentraleve Peshqesh, Ura e Fanit, Fangut

AYEN AS ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-10-14 14:37:58

NIPT: L11731504A
Administrator: Fahrettin Amir Arman
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria Tregtare "AYEN AS ENERGJI" SHA, do të ushtrojë veprimtari për zbatimin e Kontratës Konçensionare, me nr.5446 rep, nr. 1944 kol., date 02.05.2011, miratuar me VKM Nr.365, Datë 04.05.2011, publikuar në Fletoren Zyrtare Nr.62, datë 23.05.2011; ndryshuar me Kontratë Shtesë Konçesioni me Nr. 2 1963 REP dhe Nr. 417 KOL datë 16.05.2013, e miratuar me VKM Nr. 442 datë 22.05.2013 (publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 92 datë 22.05.2013), ndryshuar me Kontratë Shtesë Konçesioni Nr. 217 REP dhe Nr. 68 KOL date 20.01.2017 e miratuar me VKM Nr. 51 datë 25.01.2017 (publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 15 datë 02.02.2017); Shoqëria Tregtare ka objekt financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e Hidrocentraleve "Peshqesh", "Ura e Fanit" dhe të "Fangut" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në zbatim të kësaj Kontrate Konçesioni. Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Peshqesh", "Ura e Fanit" dhe te "Fangut", tek Autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontrate konçensioni.
Emërtime të tjera Tregtare: Ayen As Energji
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 27.05.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Turqi, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 11 900 000 000,00
Numri i pjesëve: 119 000
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Omer Ali Aydiner, Fahrettin Amir Arman, Simon Lala, Adnan Sukaj, Mehmet Aydiner, Turgut Aydiner, Ayse Tuvana Aydiner Kiraç
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
X - Leje e integruar mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 26.02.2014, u lidh marrëvesha e pengut mbi aksionet Nr.789 Rep., Nr.180/1 Kol, si garanci për kredinë e lidhur në ndërmjet shoqërisë Ayen As Energji si huamarrëse dhe Turkiye Is Bankasi A.S. Baskent Kurumsal Ankara Subesi si huadhënësë. Sipas kësaj marrëveshje të gjithë aksionarët e shoqërisë “AYEN AS ENERGJI” konkretisht: Fahrettin Amir Arman, AS ENERGY, AYEN ENERGJI ANONIM SIRKETI, Ayel Elektrik Uretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, në cilësinë e pengdhënësit, kanë vendosur peng të radhës së parë mbi të gjithë aksionet e shoqërisë “AYEN AS ENERGJI”, në favor të shoqërisë “Turkiye Is Bankasi A.S. Baskent Kurumsal Ankara Subesi” në cilësinë e pengmarrësit.

II. Më datë 15.09.2015, asambleja e përgjithshme e shoqërisë ka vendosur ndryshimin e marrëveshjes së pengut, Nr. 789 Rep, Nr. 180/1 Kol, datë: 26.02.2014, si garanci e huasë së dhënë në bazë të marrëveshjes.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 02.05.2011 - Kontratë Konçesionare, 20.01.2017 - Miratimi i disa ndryshimeve dhe shtesave në Kontratën Konçesionare nr. 5446, datë 02.05.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 210.184.740 Euro
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të, na vënia në punë e HEC-eve, AK ka të drejtë t’i kërkojë konçesionarit, kur është e nevojshme, të riinvestojë në makineri e pajisje me qëllim dorëzimin e tyre në gjendje optimale pune në përfundim të periudhës së konçesionit dhe transferimit të veprës objekt koncesioni te ky i fundit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues brenda datës 30 maj të çdo viti, një tarifë konçesionare në energji elektrike të barabartë me 2.1% të prodhimit vjetor të saj si dhe çdo përfitim tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: I. Shoqëria AYEN AS ENERGJI është një shoqëri aksionare e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të formës BOT më datë 02.05.2011, midis Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe shoqërive AS ENERGY 18% dhe AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI 82%.

II. Me date 25.01.2017, me vendim te Keshillit te Ministrave nr. 51, u miratua kontrata shtesë e konçesionit “Per disa ndryshime dhe shtesa ne kontraten e koncesionit te formes BOT per ndertimin e Hidrocentraleve Gojan, Gjegjan, Peshqesh, Ura e Fanit, Fangu”.

Sipas kontrates shtese u ndryshua objekti i koncesionit duke reduktuar numrin e HEC-eve nga 5 që parashikon kontrata fillestare (Hidrocentralet e Gojanit, Gjegjanit, Peshqeshit, Ura e Fanit, Fangut) në 3 hidrocentrale 'Peshqesh', 'Ura e Fanit' dhe 'Fangu'. (Neni 2). U ndryshuan karakteristikat e hidrocentralit (Neni 3)
U ndryshua vlera e investimeve që duhet të kryhen nga koncesionari në vlerën totale 210,184,740 Euro. (Neni 6)
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali i II-të, ABA Business Center, Kati 6, Nr.601

Adresa:
1) Lezhë, Rubik, FANG, Njësia Administrative Rubik, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë, Shqipëri. Të dhënat kadastrale për adresën në fjalë janë: Zona Kadastrale 1601, Nr. Pasurisë 6/16, Vol/ 3, faqe 174, rrethi Mirditë, fshati Fang.
2) Lezhë, Rrëshen, Kampi i ndërtimit të HEC-it, ndodhur në Rrëshen, Mirditë.
3) Lezhë, Rrëshen, Fshati Peshqesh, Hidroçentrali i shoqërisë Ayen As Energji Sha.

Akte/Marrëveshje Konçesionare: VKM nr. 613 per miratimin e marreveshjes koncesionare dhe kontrata e koncesionit (2011)
Kontrate shtese koncesionit (2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.05.2021
Akti I themelimit (2011)
Marreveshje pengu mbi aksionet (2014)
Kontrate shitje aksionesh (2011)
Ndryshim I marreveshjes se pengut (2015)
Vendimi i Keshillit te Administrimit te Ayen Enerji A.S per miratimin e bashkimit te shoqerive AYEN ENERJI A.S me Ayel Elektrik Uretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, date 01.09.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2011)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2018)
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2019 te ortakut AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 070 666 549,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 140 918 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 47 408 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -31 365 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 28 402 776,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -73 500 503,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -31 764 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -31 549 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -17 746 807,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 321 199 575,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 323 918 437,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:596 830 340,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:416 302 435,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:167 426 237,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 185 157 805,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala