Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Vërtop

HYDRO - SALILLARI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-08 14:28:23

NIPT: L11810008O
Administrator: Pëllumb Salillari
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Vërtop, Berat, tek Autoriteti Kontraktues-Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës duke përfshirë si vijon: Financimin, ndërtimin, vënien në punë të Hidrocentralit Vërtop, Berat. Prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike nga hidrocentralit Vërtop, Berat.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: HYDRO - SALILLARI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 09/06/2011
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: SALILLARI, një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e themeluar më datë 10.08.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903125G, me adresë në Tiranë, Vorë, Lagjja" Vorë", Rruga e Vjetër, Vorë, Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr. 5, me administrator Lulzim Salillari dhe ortak te vetem Pëllumb Salillari (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.02.2021, terhequr nga QKB ne daten 11.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Pëllumb Salillari, shtetas shqiptar, i datelindjes 1958, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te SALILLARI. Data e percaktimit si pronar perfitues: 09.06.2011.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 18.05.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 283.950.430 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet koncesionari do të riinvestojë 50% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate autoriteti kontraktues i autorizuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit “Për konçesionet”, i jep koncesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit): Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit "Vërtop" dhe transferimin e tij nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali “Vërtop” do të ndërtohet në përroin e Vërtop, komuna Vërtop, rrethi Berat, me këto karakteristika: Fuqia e instaluar 1.200 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 4.650.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Vërtop, Ish Reparti Ushtarak

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (18.05.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.05.2022
Aneksi 1 - Preventivi i punimeve
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 11.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -18 028 102,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -17 034 810,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -11 407 026,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -4 601 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 17 015 518,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 690 423,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 461 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 194 792,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 116 491,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 035 281,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -999 083,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -778 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:13 427 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:21 468 958,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:20 149 440,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:21 542 962,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:47 950 933,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 219 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:13 927 568,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani