Skip to content

SALILLARI Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-30 08:16:53
JSON

NIPT: J62903125G
Administrator: Lulzim Salillari
Objekti i Veprimtarisë: Shfrytëzim miniere. Shfrytëzim gëlqeror, mineralesh. Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike. Tregtim të artikujve të ndryshëm me pakicë e shumicë, industriale e ushqimore, bujqësore, blegtorale, lëngjeve të frutave, pijeve alkolike, ujit - si dhe eksporti i tyre. Tregtim materiale ndërtimi, inerte, rërë, mermer, etj. Tregtim makineri e pjesë kembimi për llojet e ndryshme të makinerive. Prodhim materiale ndërtimi. Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre. Agjensi udhëtimesh, shitje bileta avioni e traget. Ttransport mallrash e pasagjerësh brenda dhe jashtë vendit, hoteleri. Ndërtim dhe menaxhim i objekteve turistike. Menaxhim i fushave të golfit. Agjensi turistike. Agjensi imobiliare. Kryerje analizash laboratorike të materialeve të ndërtimit. Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile. Ndërtimin e rrjeteve inxhinierike. Zhvillimin e veprimtarisë minerare me punime sipërfaqësore dhe nëntokësore. Projektim, zbatim, mirëmbajtje periodike, riparim dhe rehabilitim në fushën e automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si: Sisteme, impiante, linja të trajtimit të mbetjeve; sistemime, impiante, linja komandimi për HEC- e, centrale, nënstacione TN, TM, TU; sistemime, impiante, linja në mjete të rënda transporti, pajisje ulëse - ngritëse si ashensorë, vinça mobil portual dhe civil, vinça elektrike portual dhe civil; sisteme, impiante, linja automatizimi në industri; sisteme, impiante, linja, kapanone të lidhura me prodhimin; sisteme, impiante, linja të ftohjes dhe të ngrohjes (kondicionimit). Veprimtari e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis, vlerësim ndikimi në mjedis (auditimi mjedisor). Veprimtari të tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, grumbullim dhe trasportim i mbetjeve të ndërtimit dhe prishjeve dhe mbetjeve të ngurta urbane. Blerje pjesë këmbimi për autovinça MHC-200-115. Kryerjen e të gjithë operacioneve në tahografet analog dhe tahografet dixhitale, instalim aktivizime, kalibrime, riparime të ndryshme. Grumbullim dhe transport i mbetjeve nga ujrat e ndotura. Mirëmbajtje, operim, menaxhim rruge, tynele, ura, mbikalime. Transport i mbetjeve të llumrave me përmbajtje hidrokarbure. Ndërtim i tuneleve, urave, mbikalimeve. Grumbullim dhe transportim i mbetjeve urbane. Grumbullim, ruajtje dhe transportim i mbetjeve Urbane, mbetjeve jo te rrezikshme etjer. Import Export, prodhim i lendeve plasese per perdorim civil. Pyllezime dhe shfrytezim pyjor. Zhvillim Agroturizimi
Emërtime të tjera Tregtare: SALILLARI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.08.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 381 548 000,00
Numri i pjesëve: 1 381 548
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Albanian Highway Concession, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.12.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62427021G, me adresë në Tiranë, Farkë, Rruga ''Bilal Sina'', Shkalla 1, kati përdhe, Njësia Nr. 3, Selitë, me administrator Spartak Tumani. SALILLARI sh.p.k është ortak i shoqërisë me 50% të kuotave të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.02.2021)

II. VEGA-SKY-2009, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92206027O, me adresë në Tiranë, Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Nr. 30, Tiranë, me administrator Luan Leka. Shoqëria është e ç’regjistruar. SALILLARI sh.p.k zotëronte 10% të aksioneve të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.02.2021)

III. Shoqëria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring ), një shoqëri konçesionare e thjeshtë, e themeluar më datë 17.03.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51621501S, me adresë në Durrës, Porto Romano, me administrator Ahmet Kastrati, me status aktiv. SALILLARI sh.p.k zotëron 1% të kuotave të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.02.2021)

IV. HYDRO - SALILLARI, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.06.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L11810008O, me adresë në Berat, Vërtop, Ish Reparti Ushtarak, me administrator Pëllumb Salillari, me status aktiv. SALILLARI sh.p.k është ortak i vetëm i kësaj shoqërie me 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.02.2021)

V. ALBANIA TREATMENT COMPANY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.03.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91507011S, me adresë në Tiranë, Vorë, Marikaj, Rruga “Vorë Marikaj”, KM 1, Vorë, Tiranë, me administrator Gent Herri. Aktualisht shoqëria ka status të pezulluar. SALILLARI sh.p.k zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 604 AD
2) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 825 ZA
3) Tiranë, Vorë, Aktros, BR 3107 B
4) Tiranë, Vorë, Benz, BR 3230 B
5) Berat, Ura Vajgurore, Karriere Guri Gëlqeror 1 km larg fshatit Veterrik
6) Tiranë, Vorë, Tecnocar, BR 3272 B
7) Tiranë, Vinxh APV me targë AA 503 OE
8) Tiranë, Vorë, Tecnocar, BR 3234 B
9) Tiranë, Vorë, Ford, AA 949 PS
10) Tiranë, Kamion me targa AA 784 NY
11) Tiranë, Vorë, Kamion Tip Mercedes Benz me Targë AA 532 RD
12) Tiranë, Autobetoniere AA 855 DK
13) Tiranë, Vorë, Astra AA 978 PE.
14) Tiranë, Vorë, FORD, AA 475 OH
15) Tiranë, Vorë, Kamjonçinë me targë AA 742 OT
16) Tiranë, Vorë, Mercedes Benz, AA 106 UN
17) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 348 UH
18) Tiranë, Betoniere AA 881 DZ.
19) Tiranë, Kamion me targa AA 786 NY
20) Tiranë, Autobetoniere AA 857 BX.
21) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 227 TH
22) Tiranë, Makinë fshesë BR 3385 B.
23) Tiranë, Vorë, Ford, AA 601 PV
24) Tiranë, Tërheqës AA 885 DZ.
25) Tiranë, Vorë, Kamjonçinë me targë AA 472 MH
26) Tiranë, Autobetoniere AA 852 DK
27) Berat, Ura Vajgurore, Daimler Chrysler AA 270 TH
28) Tiranë, Vorë, Aktros, BR 7381 A
29) Berat, Ura Vajgurore, Tecnokar AGR 978
30) Tiranë, Kamionçinë, Mercedes Benz Sprinter me targa AA 752 KS.
31) Tiranë, Kamjonçinë AA 829 EV.
32) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 692 RY
33) Tiranë, Mikrobuz AA 763 AT.
34) Tiranë, Furgon, Mercedes Benz me targa AA 323 KS.
35) Tiranë, Kamion me targa AA 783 NY
36) Tiranë, Kamjon me targë AA 752 OD
37) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 605 AD
38) Tiranë, Vorë, Kokë tërheqëse SKAN me targë AA 642 KR
39) Tiranë, Vorë, Cat, AA 428 RB
40) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 256 TE
41) Tiranë, Vorë, MEILLER AFR 460
42) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 693 RY
43) Tiranë, Renault, TR 5290 P
44) Tiranë, Vorë, Tecnocar, BR 3226 B
45) Berat, Ura Vajgurore, KONISBALTE Gurore, fshati Konisbaltë.
46) Tiranë, Vorë, Man AA 976 PE.
47) Tiranë, Vorë, Benz, AA 285 PR
48) Durrws, Krujë, Gurrore Makaresht Krastë-Krujë
49) Tiranë, Vorë, Benz, AA 217 PR
50) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 253 TE
51) Tiranë, Vorë, Cat, AGMT 13
52) Tiranë, Rimorkio (bot) me targë AA R 674
53) Tiranë, Vorë, Cat, AGMT 14
54) Tiranë, Kamion me targa AA 061 NK
55) Tiranë, Vorë, Man AA 957 PE.
56) Tiranë, Vorë, Man AA 912 PE.
57) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, A A 574 RY
58) Tiranë, Vorë, Benz, BR 3271 B
59) Tiranë, Vorë, Pompë Betoni AA 713 EL
60) Tiranë, Vorë, Man, AA 738 RB
61) Tiranë, Automjet Kamion. AA 724 AK.
62) Tiranë, Vorë, Kamjonçinë me targë AA 743 OT
63) Tiranë, Vorë, Benz, AA 903 PV
64) Tiranë, Vorë, Benz, BR 8853 A
65) Tiranë, Vorë, Benz, AA 213 PR
66) Tiranë, Vorë, Benz, BR 7087 A
67) Tiranë, Vorë, Benz, BR 7086 A
68) Tiranë, Vorë, Serra, BR 3765 B
69) Tiranë, Kamion me targa AA 785 NY
70) Tiranë, Vorë, Benz, BR 3231 B
71) Tiranë, Vorë, Dacia, AA 316 RH
72) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 254 TE
73) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 699 RY
74) Tiranë, Vorë, Benz AA 994 PE.
75) Tiranë, Vorë, Ford, AA 602 PV
76) Tiranë, Vorë, Liebherr, AA 928 UA
77) Tiranë, Vorë, Benz, BR 3114 B
78) Berat, Ura Vajgurore, Man AA 257 TE
79) Tiranë, Vorë, Cat, AGMT 11
80) Tiranë, Vorë, 5 MERCEDES BENZ, AA 398 SU
81) Tiranë, Betoniere AA 879 DZ.
82) Tiranë, Vorë, Ford, AA 604 PV
83) Tiranë, Vorë, Benz, AA214 PR
84) Tiranë, Vorë, Sprinter, AER 855
85) Tiranë, Autobetoniere Daf, AA 771 DT
86) Tiranë, Rimorkiator BR 4072 B.
87) Tiranë, Kamjonçinë AA 827 EV.
88) Tiranë, Vorë, Kamion, Gjysëm Rimorkio - ADR 805.
89) Tiranë, Vorë, Iveco AA 956 PE.
90) Tiranë, Kamion me targa AA 782 NY
91) Tiranë, Betoniere AA 877 DZ.
92) Tiranë, Kamjonçinë AA 828 EV.
93) Tiranë, Vorë, Tecnocar, BR 3227 B
94) Tiranë, Vorë, Tecnocar, BR 3270 B
95) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, A A 576 RY
96) Tiranë, Vorë, Mercedes Benz, AA 146 UI
97) Tiranë, Vorë, Benz, AA 532 RD
98) Tiranë, Vorë, Benz, AA 739 RB
99) Tiranë, Vorë, Man, AA 248 TH
100) Tiranë, Rimorkio me targa ADR 913
101) Tiranë, Vorë, Cat, AGMT 12
102) Tiranë, Vorë, Iveko, BR 9706 A
103) Tiranë, Gjysëm Rimorkio AB R 342.
104) Tiranë, Vorë, Man AA 942 PE.
105) Tiranë, Kamion me targa AA 062 NK.
106) Tiranë, Vorë, Benz, BR 3269 B
107) Tiranë, Vorë, Benz, AA 287 PR
108) Tiranë, Vorë, Ford, AA 605 PV
109) Tiranë, Vorë, Benz, BR 3229 B
110) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 267 RU
111) Tiranë, Vorë, Daf AA 905 PV.
112) Tiranë, Rimorkiator BR 1018 B.
113) Tiranë, Vorë, FORD, AA 062 TC
114) Tiranë, Vorë, Benz AA 869 PB.
115) Tiranë, Kamjonçinë AA 573 PE
116) Tiranë, Vorë, O.M.T, BR 0341 A
117) Tiranë, Vorë, Benz, AA 286 PR
118) Tiranë, Vorë, Ford, AA 603 PV
119) Tiranë, Vorë, Benz, AA 742 RB
120) Tiranë, Vorë, Benz, AA 186 PR
121) Tiranë, Vorë, FORD, AA 625 SN
122) Tiranë, Rimorkiator bot BR 4064 B.
123) Tiranë, Vorë, Benz, BR 3235 B
124) Tiranë, Vorë, Benz, BR 6853 A
125) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, A A 691 RY
126) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 294 SU
127) Tiranë, Autobetoniere AA 771 DT
128) Tiranë, Vorë, Astra AA 995 PE
129) Tiranë, Furgon AA 826 DT.
130) Tiranë, Vorë, Benz, BR 5216 A
131) Tiranë, Vorë, Kamion, Tërheqës me targë AA543 NO
132) Tiranë, Vorë, MAN AA 735 TA
133) Tiranë, Kamjonçinë BR 1325 B.
134) Tiranë, Autobetoniere AA 859 DK
135) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 347 TE
136) Tiranë, Vorë, Dacia, AA 406 RD
137) Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 348 TE
138) Tiranë, Vorë, Kamjonçinë me targë AA 741 OT
139) Tiranë, Vorë, Tecnocar BR 3228 B
140) Tiranë, Vorë, Man AA 958 PE.
141) Berat, Ura Vajgurore, Tecnokar AGR 979
142) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 347 UH
143) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 739 ZA
144) Berat, Ura Vajgurore, Tecnokar AGR 980
145) Berat, Ura Vajgurore, Terex AGMT 31
146) Berat, Ura Vajgurore, Tecnokar AGR 968
147) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 607 AD
148) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 751 VU
149) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 754 VU
150) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 349 UH
151) Berat, Ura Vajgurore, Ford AA 640 PI
152) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 824 ZA
153) Berat, Ura Vajgurore, Caterpilar AHMT 37
154) Berat, Ura Vajgurore, Ford AA 062 TC
155) Berat, Ura Vajgurore, Man AA 206 LV
156) Berat, Ura Vajgurore, Humbaur AGR 967
157) Berat, Ura Vajgurore, Tecnokar AGR 977
158) Berat, Ura Vajgurore, Caterpilar AA 312 YR
159) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 753 VU
160) Berat, Ura Vajgurore, Caterpilar AA 759 AJ
161) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 524 AD
162) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 738 ZA
163) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 521 AD
164) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 523 AD
165) Berat, Ura Vajgurore, Rolfo AAR 370
166) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 602 AD
167) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 603 AD
168) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 691 RY
169) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 519 AD
170) Berat, Ura Vajgurore, Man AA 904 PV
171) Berat, Ura Vajgurore, Tecnokar AGR 970
172) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 742 ZA
173) Berat, Ura Vajgurore, Caterpilar BR 0921 B
174) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 823 ZA
175) Berat, Ura Vajgurore, Neuson AIMT 14
176) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 518 XL
177) Berat, Ura Vajgurore, Ladog AA 374V L
178) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 752 VU
179) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 758 VU
180) Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 059 XP
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
Çështje Ligjore: I. Më datë 22.08.2012, me anë të urdhrit Nr. 60/7 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "JUS", u vendos sekuestro mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave, të debitorit shoqëria "SALILLARI" sh.p.k, për shumën e detyrimit prej 120.400 (njëqind e njëzet mijë e katërqind) lekë.

II. Më datë 07.09.2012, me anë të urdhrit Nr. 60/32 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "JUS", u vendos heqja e sekuestros nga kuotat, aksionet, aktivet dhe bizneset e regjistruara në emër të debitorit "SALILLARI" sh.p.k.

III. Më datë 24.02.2014, me anë të urdhrit Nr. 253 / 1 Prot. për ndalimin e veprimeve të debitorit për tjetërsimin e pronës gjatë ekzekutimit vullnetar, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Justitia”, u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit, të ndalojë për një afat 10-ditor, kryerjen e veprimeve të jashtëligjshme të debitorit, për tjetërsimin e pronës gjatë ekzekutimit vullnetar, duke synuar pengimin e ekzekutimit vullnetar, duke synuar pengimin e ekzekutimit të Vendimit Gjyqësor, duke konsumuar në këtë mënyrë veprën penale të “Pengimit të Ekzekutimit të Vendimit Gjyqësor”, sanksionuar nga neni 320 i Kodit Penal.

IV. Më datë 20.05.2014, me anë të Urdhrit Nr. 545 Prot. "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia drejtuar QKR-së, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative, në aktivitetet e palës debitore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Vorë, Lagjja" Vorë", Rruga e Vjetër Vorë, Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr. 5.

Adresa:
• Kukës, Mirembajtje Rruga Kombit Kukes, Kantier Ndertimi prane Ures se Kukesit
• Durrës, Fushë Krujë, Ndërtimi i tunelit të fabrikës së çimentos Fushë Krujë, fshati Zalla.
• Berat, Ura Vajgurore, Pashalli, Lagjia Pashalli, Rruga për në Konisbaltë, nr. pasurie 1328/2, zona kadastrale 2881
• Berat, Ura Vajgurore, Guri i Bardhë Gurore, fshati Guri i Bardhë.
• Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Bilal Sina, pallati Salillari, shk 3, kati 1, kodi postar 1027
• Tiranë, Vorë, Mencë punëtorësh brenda ambienteve të shoqërisë me adresë rruga e vjetër Vorë, Marikaj, km.1
• Tiranë, MARIKAJ, Berat, Ura Vajgurore, Lagjja 4 Shtatori, ish Magazinat, Ura Vajgurore
• Gjirokastër, Mirëmbajtje dhe siguri rrugore, Loti 4
• Tirane, Rehabilitimi i segmentit Rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja
• Lezhe, MIRDITE, Rubik, Nyje Fraksionim Inerte afër fshatit Fierzë
• Tirane, Kamez, Riparimi i shkolles Dom Nikolle Kacurri dhe rindertimi i Rruges "Kopshti i Femijeve"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.09.2021
Kontrate shitje kuotash 24.05.2014
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 10.10.2010
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 22.11.2011
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 15.07.2009
Vendimi i asamblese per shperndarjen e dividendit 14.11.2014
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 22.08.2012
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 20.05.2014
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 07.09.2012
Urdher per ndalimin e veprimeve te debitorit 24.02.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 454 542 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 555 729 085,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 330 254 477,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 266 718 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 373 557 616,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 196 533 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 182 712 525,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 219 307 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 418 082 307,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 537 507 082,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 164 849 097,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 264 974 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 87 251 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 119 709 699,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 373 514 755,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 788 339 045,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 439 689 547,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 197 137 925,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 557 652 917,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 804 146 571,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 904 223 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 076 725 839,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 527 571 558,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 770 736 657,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 716 609 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 2 406 971 319,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 483 278 401,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 333 723 163,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala