Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Bisak

BARDHGJANA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-11 10:23:17

NIPT: L12018005I
Administrator: Simon Lala
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, operim, transferim i hidrocentralit BISAK tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet, financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit numër 703 Rep.
Emërtime të tjera Tregtare: BARDHGJANA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 15/08/2011
Rrethi: Mirdite
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ULZA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.05.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J67902928O, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Zef Jubani, ndërtesa 15, hyrja 19, ap 1, kodi postar 1019, me administrator Nikolin Shpani. Ortak te shoqerise jane Nikolin Shpani (30%) dhe Ndue Shpani (70%).Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 16.03.2022, terhequr nga QKB date 11.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit BARDHGJANA zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Simon Lala , shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise meme A & S -04 –ALBANIA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.08.2011.

Nikolin Shpani , shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise meme ULZA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.08.2011.

Ndue Shpani , shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 70% te kapitalit, pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise meme ULZA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.08.2011.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor siperfaqesor hidroenergji Baseni Mat -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 20.07.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 50.617.908 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.01% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “BARDHGJANA” është një shoqëri konçesionare e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive “A&S -04 ALBANIA” sh.p.k, “Uleza Ndertim” sh.p.k, “Korenti” sh.p.k dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 20.07.2011. Objekti i kontratës është: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit “Bisak” dhe transferimi i tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali “Bisak” do të ndërtohet në përroin e Bisakut, rrethi Mirditë, me këto karakteristika: Fuqi e instaluar 750 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 3.250.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Mirditë, Orosh, REPS Qender Reps, Komuna Orosh,

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate koncesioni (20.07.2011)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 28.03.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 16-03-2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i sigurimit te kontrates dhe preventivi i punimeve te Hec Bisak
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 17 207 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 17 848 431,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 26 399 383,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 311 135,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 643 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -76 382,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:27 228 088,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:25 263 108,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:34 978 898,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:15 577 877,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:33 561 080,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja