Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve mbi Lumin Kardhiq

AE KARDHIQ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-26 10:54:05

NIPT: L12212015O
Administrator: Arian Tartari
Objekti i Veprimtarisë: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve, Kaparjel, Zhulat, Kardhiq, Rehove, Lapidar dhe Cepunë dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga konçensionari të Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: AE KARDHIQ
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03.10.2011
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ''IMPULS - 95'' është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 11.10.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K42619205W, me adresë në Durrës, Xhafzotaj, Pikë Karburanti në Autostradën Tiranë -Durrës, Ura e Fllakës, Zona Kadastrale Nr. 3582, Nr. Pasurisë 14/59.Aktualisht shoqëria eshte ne Likuidim e Siper. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

PACIFIC- PETROLEUM ALBANIA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.11.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K31328044R, me adresë në Tiranë, Pranë Lidhjes së Shkrimtarëve, me administrator dhe ortak te vetëm Arjan Tartari, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

ART - CONSTRUCTION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K41412015U, me adresë në Tiranë, Rruga Ismail Qemali, Samos Tower, Kati 5, Ap. 25, me administrator Alban Karaj, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

ALBAENERGIAPLUS sh.p.k. është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.04.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K72205005A, me adresë në Tiranë, Rruga Ismail Qemali, Samos Tower, Kati i 5, Ap. 25, me administrator dhe ortak te vetëm Arian Tartari. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.05.2022, terhequr nga QKB date 11.05.2022, Pronar perfitues te subjektit AE KARDHIQ, zoterues te 25% te kapitalit e me tepër eshte:
Arian Tartari, shtetas shqiptar, lindur me 1966 pronar perfitues per 97% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme ALBAENERGIAPLUS sh.p.k. . Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 03.10.2011.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Më datë 12.09.2018, me kërkesë të administratorit Arian Tartari, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.041.453.039 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.01% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të cdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “AE KARDHIQ” është një shoqëri konçesionare e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive “ALBAENERGIAPLUS” sh.p.k, “IMPULS 95” sh.a, “PACIFIC PETROLEUM ALBANIA” sh.p.k dhe “ART CONSTRUCTION” sh.p.k dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 10.09.2009. Objekti i kontratës është për financimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve KAPARJEL, ZHULAT, KARDHIQ, REHOVE, LAPIDAR dhe CEPUNE dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet “Kaparjel”, “Zhulat”, “Kardhiq”, “Rehove”, “Lapidor” dhe “Cepune” do të ndërtohen mbi lumin Kardhiq, rrethi Gjirokastër.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokastër, Cepo, CEPUN, Fshati Cepun, Gjirokastër

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (10.09.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 11.05.2022
Kerkese e administratorit per pezullimin e aktivitetit 12.09.2018
Aneks 1 - Preventivi permbledhes (hidrocentrali mbi Lumin Kardhiq)
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Bilanci 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -13 960,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -202 730,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -546 635,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -412 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -900 125,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -960 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -210 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani