Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Ostren i Vogël

LU & CO ECO ENERGY 2011
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-02 13:15:13

NIPT: L16411401I
Administrator: Saimir Muça
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, operimin dhe transferimi i hidrocentralit Ostreni i Vogël, tek autoritetet kontraktuese ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transferimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: LU & CO ECO ENERGY 2011
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 07/02/2011
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: RADIKA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.04.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J77304705D, me adresë në Dibër, Peshkopi, L. Gjok Doci, me administratorë Bekim Torba dhe Kadri Muça, dhe ortak te vetem Bekim Torba (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 27.04.2022, terhequr nga QKB ne daten 11.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Bekim Torba, shtetas shqiptar, i datelindjes 1980, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te RADIKA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 06.04.2016.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Më datë 28.06.2013, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 574 Rep, Nr. 324 Kol, ndërmjet Bankës Kombëtare Tregtare Sh.a (Kolateralmarrësi) dhe shoqërisë “RADIKA” shpk (Kolateraldhënësi), sipas së cilës kolateraldhënësi vendos peng në favor të kolateralmarrësit të gjitha kuotat që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë “LU & CO ECO ENERGY 2011” shpk si dhe te gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to me qëllim sigurimin e çdo dhe të gjithë detyrimeve të shoqërisë që rrjedhin nga kontrata e kredisë Nr. 536 Rep, NR. 304 Kol, datë 17.06.2013 të lidhur me Bankën Kombëtare Tregtare Sh.a, për kredinë në shumën totale prej 45.000.000 (dyzet e pesë milion) lekë.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 12.01.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 46.870.792 lekë (pa TVSH)
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës i jep koncesionarit me koncesion të formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së koncesionit): Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit “Ostren i Vogël” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga koncesionari tek autoriteti kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali “Ostren i Vogël” do të ndërtohet në rrjedhën e burimit të Ostrenit dhe të përroit të Tucepit, rrethi Bulqizë, me këto karakteristika: Fuqi e instaluar 320 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 1.849.527 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Ostren, Ostren i vogel.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (12.01.2011)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 11.05.2022
Marreveshje pengu 28.06.2013
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 11.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 02.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate Shitje Kuotash (21.03.2011)
Kontrate Shitje Kuotash (17.02.2012)
Kontrate Shitje Kuotash (11.04.2012)
Kontrate Shitje Kuotash (24.12.2012)
Kontrate Shitje Kuotash (11.04.2013)
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i sigurimit te kontrates
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 819 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 539 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 675 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 606 646,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 717 216,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 12 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 243 432,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -796 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -6 771 806,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -29 495 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 175 930,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 702 281,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:7 416 607,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:6 863 330,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:5 461 251,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 189 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:10 564 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 611 643,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:10 338 938,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 084 643,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 19 633 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 50 546 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 166 875,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani