Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve PRELLE 1 dhe PRELLE 2

PRELL ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 10:41:27

NIPT: L17610901S
Administrator: Bardhyl Muceku, Fabio Scuero
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtjen e centralit hidroelektrik "Prelle"; prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar dhe transferimin në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues, në zbatim të kontratës së Konçesionit në formën "BOT" (ndërtim-operim-transferim) për ndërtimin e centralit hidroelektrik "Prelle" n. 2350 Rep. n. 1351 Kol. date 04. 08. 2008 aprovuar me VKM n. 1159, date 13. 08. 2008, ndryshuar nga amendamenti n. 7891 Rep. n. 2466 Kol. datë 01. 07. 2013 aprovuar me VKM n. 559, datë 03. 07. 2013.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: PRELL ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08/02/2011
Rrethi: Mat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 205 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ENDI - E është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K78509901R, me adresë në Mat, Rukaj, BRUC, Rruga Prell Energy Nr.1, Godinë 2 Katëshe, Lagjja Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat, me administratorë Sokol Muceku dhe Francesca Maria Bona, Ortaket e shoqerise jane Sokol Muceku (5%); Bardhyl Muceku (5%) dhe IDROP (90%) Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022 .

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.01.2022, terhequr nga QKB date 13.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit ENDI - E zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

PIER CARLO MARIA BONA, shtetas italian, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te kapitalit te IDROP (L42424010U), IDROP zoteruese e 90% te kapitalit te ENDI - E (L17610901S). Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2015.

PAOLO SCOTTA, shtetas italian, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 25% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te kapitalit te IDROP (L42424010U), IDROP zoteruese e 90% te kapitalit te ENDI - E (L17610901S) . Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2015.

CLELIA SCOTTA, shtetas italiane, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 100% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te kapitalit te IDROP (L42424010U), IDROP zoteruese e 90% te kapitalit te ENDI - E (L17610901S) . Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2015.

ELIGIO SCOTTA , shtetas italiane, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te kapitalit te IDROP (L42424010U), IDROP zoteruese e 90% te kapitalit te ENDI - E (L17610901S) . Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2015.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor siperfaqesor hidroenergji Baseni Mat -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 04.08.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.512.585.536 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet Konçesionari do të riinvestojë 80% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Shoqëria “PRELL ENERGY” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 04.08.2008, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: ""ENDI - E"" shpk dhe ""EKO A2"" shpk, dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve ""Prellë 1"" dhe ""Prellë 2"" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Prelle 1” dhe “Prelle 2” do të ndërtohen në rrjedhën e lumit të Urakës, në rrethin e Matit, me këto karakteristika:
Hidrocentrali “Prelle 1” me fuqi të instaluar 6600 kW dhe prodhim te energjisë elektrike 29.433.430 kWh.
Hidrocentrali “Prelle 2” me fuqi të instaluar 4100 kW dhe prodhim i energjisë elektrike 18.066.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Mat, Rukaj, BRUC, Rruga Prell Energy Nr.1, Godinë 2 Katëshe, Lagjja Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat

Adresa:
Dibër, Rukaj, Komuna Rukaj, Qarku Dibër, pranë hidrocentralit Prell

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (04.08.2008)
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 22.12.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.05.2022
Statuti i Shoqerise Koncesionare
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 19.05.2015
Vendimi I asamblese per zmadhim kapitali 03.11.2015
Vendimi I asamblese per largimin e ortakut 11.05.2015
Aneksi 1 i kontrates
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES 10.01.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012-2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 114 681 828,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 119 086 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 18 126 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 47 925 582,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 170 396 218,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -137 276 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 729 003,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 25 365 508,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:300 597 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:320 758 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:220 170 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:252 511 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:381 882 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:153 873 038,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 141 652 738,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 114 875 170,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani