Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Ujanik 2

HP UJANIKU ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-16 08:05:13

NIPT: L19509401H
Administrator: Bujar Çeta
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "Ujanik II" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, kjo në zbatim të kontratës së Koncesionit për ndërtimin e Hidrocentrali "Ujanik II" me nr. 727 Rep. nr. 106 Kol. dt. 28. 07. 2011, të lidhur midis Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (në cilësinë e Autoritetit Kontraktues) dhe Bashkimit të përkohshëm të shoqërive "Gramozi Ndërtim Projektim" sh. p. k. dhe "Ujanik II" sh. p. k. (në cilësinë e Koncesionarit), me objekt financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit dhe transferimin e tij nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.
Emërtime të tjera Tregtare: HP UJANIKU ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08/09/2011
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: UJANIKU II është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.01.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L18724401R, me adresë në Berat, Qendër – Skrapar, Sharove, Ndërtesë Një-Katëshe, pranë Shkollës "Skender Çeta", me administrator Bujar Çeta. Ortaket themelues te shoqerise jane Michail Mavrogiannakis (51%); Bujar Çeta (16%); Petrit Çaushi (16%) dhe Sali Çeta (17%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022)

(Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.06.2021, terhequr nga QKB date 16.05.2022, ) Pronaret perfitues te subjektit HP UJANIKU ENERGY zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Michail Mavrogiannakis , shtetas grek, i datelindjes 1981, pronar perfitues pasi zoteron 51% te kapitalit te UJANIKU II (L18724401R). Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.01.2016.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Më datë 12.06.2015, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat Nr. 1230 Rep., Nr. 458 Kol ndërmjet Banka Kombëtare Tregtare sh.a, (Kolateralmarrës) dhe shoqërise “HP UJANIKU ENERGY” sh.p.k (Kolateraldhënës). Sipas kësaj marrëveshje, shoqëria “HP UJANIKU ENERGY” vendos peng në favor të Kolateralmarrësit të gjithë kuotat që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to (kuotat ose kolaterali) me qëllim sigurimin e çdo dhe të gjithë detyrimeve të shoqërisë që rrjedhin nga Kontrata e Kredisë Nr. 1227 Rep., Nr. 455 Kol., datë 12.06.2015, për kredinë në shumën totale 140.000.000 (njëqind e dyzet milion) lekë.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 28.07.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 134.550.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% te vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike si dhe të çdo lloj përfitimi tjetër që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “HP UJANIKU ENERGY” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 28.07.2011, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "GRAMOZI NDERTIM PROJEKTIM" shpk dhe "UJANIKU II" shpk, dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit "Ujanik 2" dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali “Ujaniku 2” do të ndërtohet në rrjedhën e përrenjve të Ujanikut, rrethi Skrapar, me këto karakteristika: Fuqi e instaluar 1900 kW dhe prodhim vjetor i energjisë elektrike 9.579.419 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Gjerbes, Njësia Administrative Gjerbes, Qender-Skrapar, Blerimaj, Fshati Gjerbes, Godina e Hidrocentralit Ujaniku II

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (28.07.2011)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.05.2022
Marreveshje pengu 12.06.2015
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 19.05.2015
Preventivi permbledhes per ndertimin e Hec Ujanik
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 26.06.2021
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (02.03.2012)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 11 633 329,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 587 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 26 018 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 926 742,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 653 111,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -704 074,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -105 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:39 383 944,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:43 248 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:68 223 307,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:20 680 761,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:38 294 335,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 900 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja