Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Çekrezë 1, 2

ZALL HERR ENERGJI 2011
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-17 12:53:07

NIPT: L21310027G
Administrator: Petrit Gasa
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Çekrezë 1" & "Çekrezë 2" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: ZALL HERR ENERGJI 2011
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 09/01/2012
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Zall Herr Energji është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.08.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82230003S, me adresë në Tiranë, Zall Herr, Godinë 1 Katëshe, Ngjitur me Urën e Pinarit, me administrator Petrit Gasa. Ortaket e shoqerise jane Klodjan Dani (0.08%); Gani Hoxha (99.6%); Petrit Gasa (0.08%); Bujar Dani (0.08%); Eqerem Dani (0.08%); Ferit Dani (0.08%). Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.05.2022

II. SBM GRUP është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.08.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L08218901B, me adresë në Dibër, Klos, Bulevardi Rexhep Pashe Mati, pallati nr. 1, shkalla nr. 1, apartamenti 4, kati 2, me administrator Arnold Koçiu. Ortak te vetem Arbër Hoxha. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.04.2022, terhequr nga QKB date 1705.2022, Pronaret perfitues te subjektit ZALL HERR ENERGJI 2011, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Arbër Hoxha , shtetas shqiptar, i datelindjes 1991, pronar perfitues per 90% te kapitalit, pasi zoteron 90% te kapitalit te shoqerise SBM GRUP. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.11.2015.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Automjet tip Range Rover, me Targa AA 755 EJ.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Me date 08.06.2021, u depozitua shkresa nr. 721/3Prot., për vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Verior) , u kerkua të vendoset masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit ZALL HERR ENERGJI 2011, pajisur me NUIS (NIPT)- L21310027G
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 27.12.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 123.858.465 lekë (pa TVSH)
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% te vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.9% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “ZALL HERR ENERGJI 2011” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 27.12.2011, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "Zall Herr Energji" shpk dhe "Super Beton Mati" shpk, dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve,"Çekrezë 1" dhe "Çekrezë 2" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate

Hidrocentrali “Çekrezë 1” & “Çekrezë 2” do të ndërtohen në lumin e Terkuzës, rrethi Tiranë, me këto karakteristika:
Hidrocentrali “Çekrezë 1” me fuqi të instaluar 220 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 1.066.630 kWh.
Hidrocentrali “Çekrezë 2” me fuqi të instaluar 330 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 1.600.507 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Klos, Lagjja nr.1, Rruga Unaza e Qytetit Klos, Pallati nr.2, kati 4, apartamenti nr. 10

Adresa:
Tiranë, Zall Herr, Godinë 1 katëshe, ngjitur me Urën e Pinarit, Zall Herr

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate koncesioni (27.12.2011)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2022
Kontrate per shitje kuotash 12.05.2015
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 05.05.2013
Vendimi i asamblese per zvogelimin e kapitalit 28.04.2015
Vendimi I asamblese per transferimin e kuotave dhe kontrata e shitjes se kuotave 19.10.2015
Preventiv permbledhes i punimeve
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES 28.04.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 797 712,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 411 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 315 415,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 945 763,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 304 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 579 718,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 517 044,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:35 532 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:35 199 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:37 571 315,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:31 049 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:27 822 823,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:71 081 269,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 57 749 232,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/A.Baja