Skip to content
Kërkimi, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve ne tokë, në Shqipëri, Blloku 2-3 dhe Blloku 4.

Shell Upstream Albania B.V
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-10-22 12:12:10

NIPT: L21807009I
Administrator: Johan Henderik Van Konijnenburg, Rohan David D ' Souza, Andrew David Young
Objekti i Veprimtarisë: Të bëjë kërkime, prodhojë, transportojë dhe përpunojë naftën, gazin natyror dhe mineralet e tjera. Të prodhojë produkte kimike. Të shesë dhe tregtojë mineralet dhe materialet e tjera të papërpunuara, produktet gjysmë të prodhuara dhe produktet përfundimtare, dhe të prodhojë, transmetojë, shesë dhe tregtojë energji elektrike dhe forma të tjera të energjisë, përfshirë energjinë e qëndrueshme. Më tej ajo ka të drejtë të bëjë çdo gjë që është e dobishme ose e nevojshme për arritjen e objektit të saj ose për arritjen e gjithçka që ka lidhje me objektin e saj në kuptimin më të gjerë të fjalës, përfshirë: ofrimin e shërbimeve; dhënien e ndihmës në krijimin, pjesëmarrjen, administrimin dhe financimin e shoqërive ose ndërmarrjeve të tjera; ofrimin e garancisë në të gjitha mënyrat ose ofrimin e një garancie (të përbashkët) për detyrimet e një pale të tretë.
Emërtime të tjera Tregtare: Shell Upstream Albania B.V
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Viti i Themelimit: 07.06.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Holande
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 477 500,00
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 09.02.2012 - Kontratë me Ndarje prodhimi në Shqipëri (KNP) - Shell Upstream Albania B.V hyri në Shqipëri duke marrë 50% të interesit pjesëmarrës nga një marrëveshje transferimi dhe marrëveshje operimi të përbashkët për Blloqet 2-3

12.06.2018 - VKM Nr. 350 per miratimin e kontratës me ndarje prodhimi per kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve Blloku 4, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Shell Upstream Albania B.V

23.12.2019 - Kontrata me ndarje prodhimi, e ndryshuar dhe e riformuluar per kerkimin, zhvilimin, dhe prodhimin e hidrokarbureve ne Toke, ne Shqiperi, Blloku "2-3"
Kohëzgjatja(vjet): Marrëveshja për Bllokun 2-3 (e ndryshuar) - 32 vjet (7 kërkim+ 25 prodhim) <br/> <br/> Marrëveshja për Bllokun 4 - 32 vjet (7 kërkim+ 25 prodhim)
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Naftë dhe Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): Kontrate me ndarje prodhimi per Bllokun 4

Periudha e Parë e Kërkimit (3 vite) - 8.570.000 USD
Periudhë e Dytë e Kërkimit (2 vite) - 20.170.000 USD
Periudha e Tretë e Kërkimit (2 vite) - 14.000.000 USD

Kontrate me ndarje prodhimi e ndryshuar dhe e riformuluar per Bllokun "2-3"

Periudha e pare e kerkimit (3 vite) - 8.500.000 USD
Periudha e dyte e kerkimit (2 vite) - 8.300.000 USD.
Periudha e trete e kerkimit (2 vite) - 8.300.000 USD
Shënime: Shell Upstream Albania B.V – Dega në Shqipëri është degë e Shell Upstream Albania B.V, themeluar në Hollandë (shoqëria mëmë), filial i shoqërisë shumëkombëshe të naftës dhe gazit Royal Dutch Shell plc. Dega është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, më 7 qershor 2012. Numri i punonjësve të Degës më 31 dhjetor 2018 është 53.

Aktiviteti kryesor i degës është shpimi në kërkim për hidrokarbure në Shqipëri. Më 9 shkurt 2012, Shell Upstream Albania B.V hyri në Shqipëri duke marrë 50% të interesit pjesëmarrës nga një marrëveshje transferimi dhe marrëveshje operimi të përbashkët për Blloqet 2-3 Kontratë me Ndarje prodhimi në Shqipëri (KNP), në atë kohë nën operim nga Petromanas Albania GmbH nëpërmjet një dege të regjistruar në Shqipëri. Më 20.06.2013, Shell dhe Petromanas Albania Gmbh nënshkruan një shtesë të marrëveshjes së transferimit për KNP-në për Blloqet 2-3 në Shiqpëri, marrëveshje e lidhur fillimisht mes palëve në shkurt 2012. Kjo shtesë i siguroi Shell një interes shtesë prej 25% duke përfshirë zbulimin e naftës së Shpiragut dhe perspektivat Molishti dhe Golemaj. Shell mori në zotërim 100% të interesave në 01.03.2016 pas blerjes së 25% të interesave të mbetur nga Petromanas Albania GmbH, dhe si rrjedhojë mori rolin e operatorit për Blloqet 2-3.

Operacionet e shpimit në pusin Shpirag-3 filluan më 05.06.2016 në përputhje me kërkesat e KNP-së. Operacionet në pusin Shpirag 3 u pezulluan në dhjetor të 2017. Në janar të 2018, Dega ka filluar operacionet e shpimit në pusin Shpirag-4.

Në shkurt 2018, Shell ka nënshkruar KNP-në me qeverinë shqiptare për Bllokun 4 në jug të Blloqeve 2-3, të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave në qershor 2018. Aktualisht operacionet në lidhje me Bllokun 4 ende nuk kanë filluar (Pasqyrat financiare 2018, SHELL UPSTREAM ALBANIA B.V. – Dega në Shqipëri).

Me date 26.02.2020, me ane te VKM Nr. 180 u miratua kontrata me ndarje prodhimi, e ndryshuar dhe e riformuluar per kerkimin, zhvilimin, dhe prodhimin e hidrokarbureve ne Toke, ne Shqiperi, blloku “2–3”, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë (e përfaqësuar nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore/AKBN) dhe Shell Upstream Albania BV. Kontrata me ndarje prodhimi e ndryshuar dhe riformuluar eshte nenshkruar me date 23.12.2019.

Shënim për Pasqyrat Financiare
*Të ardhurat e larta të shoqërisë për vitin 2017 vijnë si rezultat i të ardhurave financiare të cilat i atribuohen kryesisht fitimeve të parealizuara nga kursi i këmbimit për fondet nga shoqëria mëmë prej 6.637.117.000 lekë, të cilat arkëtohen dhe janë të ripagueshme në dollarë. Ky fitim lind nga efekti i rënies së kursit të këmbimit lekë-dollarë gjatë vitit 2017 (Të dhënat nga Pasqyrat financiare 2017, Shell Upstream Albania B.V.- Dega në Shqipëri)

*Kapitali i shoqërisë është 250000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (përfaqësuar nga AKBN)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, bulevardi Bajram Curri, European Trade Center, kati 4

Adresa:
1) Durrës, Xhafzotaj, Autostrada Tiranë-Durrës, km 4, zona kadastrale 8503, nr pasurie 7180
2) Durrës, Rinia, Nr. Pasurisë 65/108, Zona Kadastrale 3184
3) Durrës, Spitalle, Lagjja nr.14, Rruga Vath Truja, Magazinë, Zone Kadastrale nr.8517, Numër Pasurie 70/60 dhe 70/61
4) Berat, Sinje GALINE, Pusi i shpimit Shpirag-3, Rruga prane hyrjes kryesore te fshatit Galine, zona kadastrale1687, nr.pasurie 11
5) Berat, Sinje, Fshati Mbreshtan, Zona Kadastrale nr. 2634
6) Tiranë, Vaqarr, Sharrë, Rruga ''Lekë Zaharia'', Godinë 1 Katëshe me Zonë Kadastrale 3921
7) Berat, Sinje, Molisht, pusi i shpimit Molisht-1, rruga pranë hyrjes kryesore të fshatit Molisht, zona kadastrale 2712, nr. pasurie 98
8) Berat, Konisbaltë, Nr. Pasurie 640, Zona Kadastrale Nr.2075
9) Berat, Sinje, Fshati Mbreshtan, pusi i shpimit Shpirag 2, Rruga pranë hyrjes veriore të fshatit Mbreshtan, zona kadastrale 2634, nr. pasurie 64/1
10) Berat, Sinje, Mbreshtan, në zonën Kadastrale 2634, me nr. pronësie 242/21.
11) Tirane, Bulevardi "Bajram Curri", European Trade Center, kati 5, Njesia Bashkiake Nr. 2, Tirane

Akte/Marrëveshje Konçesionare: VKM Nr. 350 date 12.06.2018 per miratimin e kontratës me ndarje prodhimi per kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve Blloku 4, ndërmjet MIE dhe Shell Upstream Albania B.V (draft kontrata)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.10.2020
Akti i themelimit te shoqerise se huaj
Ekstrakt i regjistrit tregtar Hage per shoqerine e huaj 12.03.2012
Prokure 31.08.2017
Te dhenat e shoqerise se huaj Shell Upstream Albania B.V
VKM Nr. 180, datë 26.2.2020 per miratimin e kontrates, me ndarje prodhimi, e ndryshuar dhe e riformuluar per kerkimin, zhvilimin, dhe prodhimin e hidrokarbureve ne Toke, ne Shqiperi, Blloku "2-3" dhe kontrata me ndarje prodhimi e ndryshuar dhe riformuluar date 23.12.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -27 375 620 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -354 240 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 771 921 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -4 965 576 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 514 093 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -5 787 184 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -3 928 147 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -6 859 776 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:246 282 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 517 936 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 800 384 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 267 025 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:8 023 856 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 184 869 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 037 927 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 346 004 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


Melova Arez
Gjirokastër
SEKA HYDROPOWER
Dibër
TEODORI 2003
Tiranë
"ÇAUSHI-ENERGJI"
Korçë
Punuar Nga : A.Lala