Skip to content
Marrëveshje liçence për "Lotarinë kombëtare"

LK INVEST (ish Lotaria Kombëtare, Ish OLG Project)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-16 09:51:58

NIPT: L22119005R
Administrator: Paul Pialek, Skënder Rama
Objekti i Veprimtarisë: Aktiviteti ne fushen e konsulencës për operimin e çdo njërës dhe/ose të gjitha lojërave te fatit të autorizuara për t’u luajtur sipas Ligjit Shqiptar për Lojërat e Fatit, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe/ose lojërave të tjera të fatit të autorizuara për t’u luajtur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë; tregëtim i pajisjeve/aparaturave/produkteve të lojërave të fatit; mbështetje dhe konsulencë në krijimin e produkteve/lojërave për kategoritë e autorizuara të lojërave të fatit. Me tej objekti i aktivitetit te Shoqerise do te perfshije: zhvillimin e aktivitetit tregtar dhe ofrimi i sherbimeve te cdo lloji; krijimin e degeve ose filialeve si dhe perftimi dhe shitja e interesave ne shoqeri te tjera tregtare; dhe te gjitha llojet e aktiviteteve tregtare dhe aktiviteteve te tjera ndihmese te nevojshme ose te domosdoshme per te mbeshtetur ne menyre direkte ose indirekte objektin e aktivitetit te Shoqerise ose qe lidhen me te; import-eksport i pajisjeve/makinerive të lojërave të fatit dhe/ose produkteve të lojërave të fatit, pjesëve të tyre të këmbimit dhe/ose pjesëve ndihmëse.Objekti aktivitetit te Shoqerise mund te zhvillohet brenda ose jashte Republikes se Shqiperise. Pervec kesaj ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte rezultat ose lidhet me objektivin e mesiperm. Per arritjen e qellimit te mesiperm, Shoqeria mund te kryeje cdo transaksion tregtar, financiar, qeraje ose hipoteke, qe mund te konsiderohet i vlefshem ose i nevojshem ne menyre qe te ushtrohet objekti i Shoqerise.
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 06/09/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Austri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 464 277 500,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H, një shoqëri e krijuar sipas ligjeve të Austrisë, me seli në Vjenë dhe me adresë të regjistruar në Renweg 44, 1038, Vjenë, Austri, e regjistruar pranë Regjistrit Tregtar të Gjykatës Tregtare në Vjenë me nr. FN 383662, e përfaqësuar nga Erwin Binder (Sipas aktit e themelimit të shoqërisë, datë 06.09.2012, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 19.08.2022, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2023, Pronar perfitues i shoqerise eshte:
Johann Graf, shtetas austriak, i datelindjes 1947, pronar perfitues per 80% te pronesise se Lotarise Kombetare pasi zoteron me 89.96% Novo Invest GmbH (FN381832V), shoqeria meme e Novomatic AG (FN69548B). Novomatic AG zoteron 100% te kapitalit te AOLH GmbH (FN383662I). AOLH GmbH zoteron Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H, shoqerine meme te Lotarise Kombetare. Data e percaktimit si pronar perfitues: 16.12.2016.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 17.12.2012
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Lojëra fati
Kosto Konçesionare: I liçencuari do t'i paguajë Republikës së Shqipërisë vetëm tatimet dhe taksat e mëposhtme lidhur me ushtrimin e aktivitetit të lotarisë kombëtare gjatë kohëzgjatjes së kësaj marrëveshjeje:

a) Një tatim të lojërave të fatit, në shumën e dhjetë për qind (10%) të xhiros së të liçencuarit që rrjedh nga lojërat e lotarisë kombëtare dhe aktivitetet ndihmëse të miratuara (tatimi);

b) Një tarifë për "Njësinë e mbikëqyrjes të lojërave të fatit", një person juridik publik, me seli në Tiranë në varësi të Ministrisë, e caktuar për mbikëqyrjen e lojërave të fatit, në shumën 0,5% (zero presje pesë për qind) të xhiros së të liçencuarit që rezulton nga lojërat e lotarisë kombëtare, por jo më pak se 2,000,000 (dy milionë lekë) në vit (viti i plotë) nga hedhja në treg e lojës së parë të lotarisë kombëtare (tarifa). Tarifa do të paguhet në llogarinë bankare të njësisë së mbikëqyrjes të lojërave të fatit, në katër këste.

c) Një kontribut i detyrueshëm për çështjet e mira, që do të jetë 2.2% (dy presje dy për qind) e xhiros vjetore të të liçencuarit. Ky kontribut në çdo vit financiar do të paguhet nga i liçencuari jo më vonë se data 15 shkurt e vitit pasardhës financiar.
Shënime: i. Shoqëria Lotaria Kombëtare është një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e liçensuar për zbatimin e marrëveshjes së liçensës për Lotarinë Kombëtare e nënshkruar me datë 07.12.2012, midis Ministrisë Financave dhe shoqërisë Albanisch Osterreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H, me objekt:

a) Ofrimin e një game tërheqëse lojërash të lotarisë kombëtare për tregun shqiptar të lotarisë, t'i zhvillojë ato në mënyrë të vazhdueshme dhe t'i tregtojë me përgjegjshmëri;
b) Zhvillimin në tregun shqiptar të lotarisë në mënyrë të qëndrueshme dhe të përgjegjshme;
c) Të kryejë dhe të ushtrojë lojërat e lotarisë kombëtare (të gjitha ose pjesërisht) në një mënyrë të sigurt, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, si dhe duke respektuar objektivat rregullatorë;
d) dhe të arrijë një nivel të lartë të mbrojtjes së lojtarit nëpërmjet masave të duhura mbrojtëse dhe profesionale.

ii. Kapitali themeltar i të liçencuarit duhet të jetë, të paktën, 1,200,000,000 (një miliard e dyqind milionë lekë), për të garantuar që i liçencuari të jetë dhe të mbetet në gjendje të ushtrojë lotarinë kombëtare në një mënyrë të qëndrueshme financiare.

iii. Pjesëmarrja e lojtarëve në lojëra dhe pagesat e çmimeve do të mbetet anonime
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Murat Toptani", Qendra e Biznesit Eurocol, Kati 5

Faqja Web:
https://lotaria.al/

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate Koncesionare 17.12.2012
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.04.2023
Vendim I asamblese se pergjithshme (12.12.2017)
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit (28.09.2012)
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit (15.10.2012)
Vendim I asamblese se per zmadhimin e kapitalit (19.01.2017)
Vendimi I Autoritetit te Konkurences Nr. 427 (20.07.2016)
Vendim i asamblese se ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 21.07.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 01.04.2023
Vendimi i asamblese se ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 22.06.2021
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 29.09.2021
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 27.01.2022
Vendimi i asamblese se ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 15.02.2022
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 31.01.2023
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 24.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.05.2024
Vendim i ortakut te vetem date 12.09.2023
Vendim i ortakut te vetem date 22.01.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Akti Themelimit te shoqerise Lotaria Kombëtare
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -122 796 978,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -326 596 817,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -302 042 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -306 774 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -351 555 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -356 206 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -263 859 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -237 027 430,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -492 867 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -624 492 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -34 367 645,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:398 468 283,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:414 232 602,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:376 051 112,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:653 754 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:305 872 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:288 536 442,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:300 561 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:369 992 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 586 224 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 372 652 128,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani