Skip to content
Marrëveshje liçence për "Lotarinë kombëtare"

Lotaria Kombëtare (Ish OLG Project)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-01 14:49:21

NIPT: L22119005R
Administrator: Paul Pialek, Skënder Rama
Objekti i Veprimtarisë: Aktiviteti në fushën e lotarisë kombëtare dhe lojërave të tjera të fatit ku shoqëria është e liçensuar ose e autorizuar për zhvillimin e këtyre lojërave. Zhvillimin e aktivitetit tregtar dhe ofrimi i shërbimeve të çdo lloji; krijimin e degëve ose filialeve si dhe përfitimi i interesave në shoqëri të tjera tregtare; dhe të gjitha llojet e aktiviteteve tregtare dhe aktiviteteve të tjera ndihmëse të nevojshme ose të domosdoshme për të mbështetur në mënyrë direkte ose indirekte objektin e aktivitetit të shoqërisë ose që lidhen me të. Objekti i aktivitetit të shoqërisë mund të zhvillohet brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë. Përveç kësaj në përputhje me legjislacionin shqiptar, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet që lidhet direkt ose indirekt, që është rezultat ose lidhet me objektivin e mësipërm. Për arritjen e qëllimit të mësipërm, shoqëria mund të kryejë çdo transaksion tregtar, financiar, qeraje ose hipoteke, që mund të konsiderohet i vlefshëm ose i nevojshëm në mënyrë që të ushtrohet objekti i shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: OLG Project
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 06/09/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Austri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 358 009 500,00
Numri i pjesëve: 257 094
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H, një shoqëri e krijuar sipas ligjeve të Austrisë, me seli në Vjenë dhe me adresë të regjistruar në Renweg 44, 1038, Vjenë, Austri, e regjistruar pranë Regjistrit Tregtar të Gjykatës Tregtare në Vjenë me nr. FN 383662, e përfaqësuar nga Erwin Binder (Sipas aktit e themelimit të shoqërisë, datë 06.09.2012, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 19.08.2022, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2023, Pronar perfitues i shoqerise eshte:
Johann Graf, shtetas austriak, i datelindjes 1947, pronar perfitues per 80% te pronesise se Lotarise Kombetare pasi zoteron me 89.96% Novo Invest GmbH (FN381832V), shoqeria meme e Novomatic AG (FN69548B). Novomatic AG zoteron 100% te kapitalit te AOLH GmbH (FN383662I). AOLH GmbH zoteron Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H, shoqerine meme te Lotarise Kombetare. Data e percaktimit si pronar perfitues: 16.12.2016.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 17.12.2012
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Lojëra fati
Kosto Konçesionare: I liçencuari do t'i paguajë Republikës së Shqipërisë vetëm tatimet dhe taksat e mëposhtme lidhur me ushtrimin e aktivitetit të lotarisë kombëtare gjatë kohëzgjatjes së kësaj marrëveshjeje:

a) Një tatim të lojërave të fatit, në shumën e dhjetë për qind (10%) të xhiros së të liçencuarit që rrjedh nga lojërat e lotarisë kombëtare dhe aktivitetet ndihmëse të miratuara (tatimi);

b) Një tarifë për "Njësinë e mbikëqyrjes të lojërave të fatit", një person juridik publik, me seli në Tiranë në varësi të Ministrisë, e caktuar për mbikëqyrjen e lojërave të fatit, në shumën 0,5% (zero presje pesë për qind) të xhiros së të liçencuarit që rezulton nga lojërat e lotarisë kombëtare, por jo më pak se 2,000,000 (dy milionë lekë) në vit (viti i plotë) nga hedhja në treg e lojës së parë të lotarisë kombëtare (tarifa). Tarifa do të paguhet në llogarinë bankare të njësisë së mbikëqyrjes të lojërave të fatit, në katër këste.

c) Një kontribut i detyrueshëm për çështjet e mira, që do të jetë 2.2% (dy presje dy për qind) e xhiros vjetore të të liçencuarit. Ky kontribut në çdo vit financiar do të paguhet nga i liçencuari jo më vonë se data 15 shkurt e vitit pasardhës financiar.
Shënime: i. Shoqëria Lotaria Kombëtare është një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e liçensuar për zbatimin e marrëveshjes së liçensës për Lotarinë Kombëtare e nënshkruar me datë 07.12.2012, midis Ministrisë Financave dhe shoqërisë Albanisch Osterreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H, me objekt:

a) Ofrimin e një game tërheqëse lojërash të lotarisë kombëtare për tregun shqiptar të lotarisë, t'i zhvillojë ato në mënyrë të vazhdueshme dhe t'i tregtojë me përgjegjshmëri;
b) Zhvillimin në tregun shqiptar të lotarisë në mënyrë të qëndrueshme dhe të përgjegjshme;
c) Të kryejë dhe të ushtrojë lojërat e lotarisë kombëtare (të gjitha ose pjesërisht) në një mënyrë të sigurt, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, si dhe duke respektuar objektivat rregullatorë;
d) dhe të arrijë një nivel të lartë të mbrojtjes së lojtarit nëpërmjet masave të duhura mbrojtëse dhe profesionale.

ii. Kapitali themeltar i të liçencuarit duhet të jetë, të paktën, 1,200,000,000 (një miliard e dyqind milionë lekë), për të garantuar që i liçencuari të jetë dhe të mbetet në gjendje të ushtrojë lotarinë kombëtare në një mënyrë të qëndrueshme financiare.

iii. Pjesëmarrja e lojtarëve në lojëra dhe pagesat e çmimeve do të mbetet anonime
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Murat Toptani", Qendra e Biznesit Eurocol, Kati 6

Adresa:
• Lezhe Lac Lagjja nr. 2, Rruga e Tregut, Qender Kurbin, Zona Kadastrale nr.2364, Kioske-30653
• Berat Kucove Lagjja ''Tafil Skendo'', bulevardi kryesor, godina me nr. pasurie 4/358, zona kadastrale 2310
• Tirane Lagjja 1, Rruga "Ali Shefqeti",Objekti ne zonen kadastrale 8170, nr.pasurie 9/518/2
• Elbasan Lagja Luigj Gurakuqi, zona kadastrale 8525, Nr.pasurie 1/12 3001- 32676
• Korce Bucimas Rruga nacionale Pogradec Korçë, objekt me Nr. pasurie 400/120, zona kadastrale 3167.
• Korce Lagja 16, Rruga 10 Korriku, Pallati 18, Hyrja Nr.8 -32389
• Elbasan Lagja Visarion Xhuvani, rruga Rinia, zona kadastrale nr. 8524, ndertesa nr. 7, kati 1
• Tirane Rruga Ismail Qemali, shk. 1, Ap. B, Njesia Administrative Nr. 5, ZK 8270, numer pasurie 2/187+1-B1
• Tirane Farke LUNDER Almark shpk-Market, Farkë, Qendra Tregtare TEG, Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Lundër 31502
• Tirane Kavaje Lagjia nr.1, Blv. "Josif Budo", ndertese 1 kateshe, me zone kadastrale nr.8552, nr.pasurie 17/170 -32546
• Fier Lushnje Lagjja Kongresi i Lushnjes, perballe kinoteatrit Vace Zela - 31575
• Durres Lagjja nr. 6, Rruga Deshmoret, Pallati 261, Kati i pare.
• Korce Pogradec Rruga 3 Reshit Çollaku, lagjja nr 1, nr pasurie 4/261, zona kadastrale 8581 - 32440
• Tirane, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallatet 7-kateshe, prane Foto Skenderbeu, Kati 1, Nr. 4
• Korce, Pogradec, Lagjja 1, Rruga e Stadiumit, ambjent me numer pasurie 1/334-N7, Zona Kadastrale 8581-32442
• Berat, Njesia tregtare, Nr pasurie 11/125, Volumi 12, Faqe 85, Zona Kadastrale 8502, Lagjia'' 22 Tetori'', Bashkia Berat
• Tirane, Njesia bashkiake nr 4, rruga e Dibres, kioska nr 1, 30765
• Durres, Rruga Egnatia - Skenderbeg, Lagjia 4, Kioske. - 30688
• Tirane, Rruga B.Biba, Shkalla 0, Hyja 1-32585
• Elbasan, Lagjia D. Haxhire, Bulevardi Qemal Stafa, Rruga 1 Maji, Kioske. - 30120
• Berat, Kucove Rruga "Llukan Prifti", Hyrja 255, Zona Kadastrale 2310, Nr.pasurie 6/192-N3, vol.30, fq.12
• Tirane, Kavaje, Lagjja Nr 5, Bulevardi Indrit Cara, pallati 4 Katesh, kati -1, Nr288-31231
• Diber Bulqize, Lagjja Gjeologu, Rruga Gjeologu i Pare, pallati 03, kati 1, me nr. pas. 2/114, z.k. 8612.
• Tirane Kavaje, Lagjja nr. 1, rruga Josif Budo, objekt 1-katesh, pasuria nr. 18/10, zona kadastrale nr. 8551
• Shkoder Puke Rruga Rexhep Teni, Blloku Nr. 1, Ndertese 2 - kateshe, Kati 2, Zona Kadastrale 3069, Pasuria Nr. 47 - 32480
• Korce Bucimas Fshati Bucimas, nr pasurie 58/79, zona kadastrale 1298
• Tirane Vaqarr, Lagjia Myrtaj, Rruga e Arbanes, Ndertesa Nr. Pasurie 16/2,16/3,16/22,16/23, Zona Kadastrale Nr.3712
• Korce, Lagja 10, Rruga Niko Kovaci, Pallati Nr. 13, Ap.2 ,Kati 1/B - 32495
• Durres Sukth, Sukth Qender, objekt me nr.pasurie 141/208-ND, zona kadastrale 3542-32470
• Tirane, Rruga Luigj Gurakuqi, Tek Kolonat, Kioske
• Fier, Lagjia Kastrioti, Rruga Brigada IX sulmuese, kioske
• Tirane, Rruga Studenti, Nd. 15, Hyrja 7, Godine 4 kate, Njesia Administrative nr 7
• Tirane Kamez, Rruga Berisha Nr. 4, zona kadastrale 2066
• Shkoder Fushe Arrez, Rruga Qender, Pallati Nr. 3, Kati i pare, Shkalla nr. 1 - 31531
• Korcë, Pogradec, Rruga Fan Noli, Lagjja Nr.2, Nr.Pasurie 4/74-N3, Zona Kadastrale 8582.
• Korce Pogradec, Lagjja Nr.1, Rruga 10 Deshmoret e Pojskes, Nr.Pasurie 1/427-n1, ZK8581-32569
• Durres, Lagjja nr.17, Rruga Prokop Sorra, godine kater kateshe me nr. pasurie 5/1167/NDN3, zona kadastrale 8513, kati i pare (E24).
• Durres, Lagjja nr.6, Objekt me nr.pasurie 4 3/228-N4, Zona Kadastrale 8513
• Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Mine Peza, Pallati Nr. 210, Kati i pare. - 30625.
• Korce, Lagjja 9, Rruga Edit Durham, Objekti nr. 28. -32599
• Tirane, Konferenca e Pezes, Kiosk
• Tirane, Rruga "Gjin Ndue Shpata", prane lulishtes "Çajupi", Kiosk - 30433 .
• Diber Peshkopi Lgj. "Nazmi Rushiti". blv. "Elez Isufi", ZK Nr. 2932, lokali nr. 25, pasuria Nr.12/66
• Berat, Ura Vajgurore, Lagjja "18 Tetori", sheshi "Dimal", godina me nr pasurie 1/424-N8, zona kadastrale 3682
• Berat, Lagjja Çlirim, godine tre kateshe, kati i pare, prane Ish -NG-se
• Tirane Kashar, Rruga Thoma Koxhaj Kompleksi Arbion, Hyrja 1 Kati 1 - 32505
• Vlore Sarande, Lagjja nr 2, Rruga Vangjel Pandi, Godina nr.69, kati i pare - 32543
• Durres, Lagjja 13, Plazh, Objekt me Zone Kadastrale 8518, Nr.Pasurie 24/214-N3; 24/214-N4; kati I pare
• Kukes, Lagjia Nr. 2, Rruga Ditura, Zona Kadastrale nr. 2315, Nr. Pasurie 27/130 - 30462
• Tirane Kavaje, Lagjja nr.1, Bulevardi Josif Budo, ndertese 1 kateshe, me zone kadastrale nr. 8552, nr. pasurie 17/170 - 32546
• Tirane, Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Pjeter Budi, Ndertesa 3-katshe, Kati 1 , Nr 35, Zone Kadastrale 8190, nr Pasurie 8/190-32528
• Tirane, Njesia Bashkiake nr. 8, rr. "Xhorxhi Martini", pallati 33, ap. 2
• Tirane Dajt LINZE Rruga Seit Isufi, godine 5 kateshe, kati i pare, dyqani Nr 4.
• Diber Peshkopi, Lagjja Nazmi Rushiti, Rruga Jashar Kola, Zona Kadastrale 2932, Lokali nr 12/61-N1
• Elbasan, Belsh, Lagjia Belsh Qender, Rruga Belsh-Elbasan km. 1, Ndertesa Nr. 28/24/ N. 1, Kati 1 - 30752
• Korce, Pogradec, Bulevardi ''Reshit Çollaku'', Lagjja Nr.2, Nr.Pasurie 4/138, Zona Kadastrale 8581-32631

Faqja Web:
https://lotaria.al/

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate Koncesionare 17.12.2012
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.04.2023
Vendim I asamblese se pergjithshme (12.12.2017)
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit (28.09.2012)
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit (15.10.2012)
Vendim I asamblese se per zmadhimin e kapitalit (19.01.2017)
Vendimi I Autoritetit te Konkurences Nr. 427 (20.07.2016)
Vendim i asamblese se ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 21.07.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 01.04.2023
Vendimi i asamblese se ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 22.06.2021
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 29.09.2021
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 27.01.2022
Vendimi i asamblese se ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 15.02.2022
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 31.01.2023
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 24.05.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Akti Themelimit te shoqerise Lotaria Kombëtare
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -326 596 817,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -302 042 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -306 774 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -351 555 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -356 206 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -263 859 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -237 027 430,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -492 867 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -624 492 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -34 367 645,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:414 232 602,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:376 051 112,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:653 754 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:305 872 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:288 536 442,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:300 561 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:369 992 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 586 224 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 372 652 128,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala