Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Lumi Treskës

HEC TRESKA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-12 13:50:08

NIPT: L22322003A
Administrator: Enkeleida Shamo
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi i Hidrocentraleve mbi lumin Treska për të çilen shoqëria, me cilësinë e ortakut të vetëm, është shpallur fituese dhe ka lidhur kontratën e formës BOT me M. E. T. E. , (ndërtim operim dhe transferim) nr. 205 rep, nr. 252 kol.
Emërtime të tjera Tregtare: HEC TRESKA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 21/11/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 92 400 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: SHAMO-CONSTRUCTION, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 23.01.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01326020F, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Godina 8/1, Kati 10, Ap. 37, mbrapa Pallateve Agimi, me administrator dhe ortak te vetem Bardhi Shamo (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 12.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Bardhi Shamo, shtetas shqiptar, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te SHAMO-CONSTRUCTION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.11.2012.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 01.04.2014, asambleja e ortakëve të shoqërisë ka vendosur të miratojë marrjen e një kredie në emër të shoqërisë “HEC TRESKA”, në shumën prej 140.000.000 (njëqind e dyzet milion) lekë, e cila mund të përdoret në formën e letër kredisë për blerjen e turbinave që më pas do të konvertohet në linjë kredie në Bankën Kombëtare Tregtare.

II. Më datë 10.04.2014, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 1327 Rep. Nr. 466 Kol, e lidhur midis (Kolateraldhënës) “HEC TRESKA” sh.p.k dhe (Kolateralmarrës) Banka Kombëtare Tregtare sh.a, me objekt vendosjen peng në favor të Kolateralmarrësit të gjithe kuotat, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë “HEC TRESKA” sh.p.k, si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to (kuotat ose kolaterali), me qëllim sigurimin e çdo dhe të gjithë detyrimeve të shoqërisë që rrjedhin nga Kontrata e Kredisë Nr. 1323 Rep, Nr. 462Kol datë 10.04.2014, të lidhur me Bankën Kombëtare Tregtare sh.a-Dega Sauk, për kredinë në shumën totale 140.000.000 (njëqind e dyzet milion) lekë, duke përfshirë por pa u limituar në interesat, penalitetet dhe çdo shprenzim të kryer nga kredimarrësi për të përmbushur ekzekutimin në mënyrë të detyrueshme (kontrata e kredisë).

III. Më datë 12.05.2014, asambleja e ortakëve ka vendosur që aneksi i çeljes dhe i përdorimit të kredisë i firmosur në datë 10 prill 2014 i cili është bashkangjitur kontratës së kredisë nr. 1323 rep., nr 462 kol., në datë 10.04.2014 do të ndryshohet pika 1 e tij që ka të bëjë me shumën e kredisë që do t’i desbursohet në llogarinë e kredisë së kredimarësit, e cila ndryshon si më poshtë: a) 15.400.000 (pesëmbëdhjetë milion e katërqind mijë) lekë do të përdoret si kredi cash për investime në lidhje me Hec- in dhe c) Vlera prej 124.600.000 (njëqind e njëzet e katër milion e gjashtëqind mijë) lekë, ose ekuivalenti i kësaj shume në euro, do të përdoret si kredi jo cash, për lëshimin e L/C – së.

IV. Më datë 13.11.2015, asambleja e ortakëve të shoqërisë “HEC TRESKA” sh.p.k aprovon marrjen e kredive në formën e huasë, overdraft-it, garancisë, letër kredisë, etj deri në shumën totale (limitin kreditor) prej 210.000.000 (dyqind e dhjetë milion) lekë, që do të merret pranë Union Bank sh.a. Asambleja ka miratuar barrësimin e 100% të kuotave të shoqërisë “Hec Treska” sh.p.k për garantimin e kredive që shoqëria do të marrë në Union Bank sh.a.

V. Më datë 16.11.2015, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 1527 rep., Nr. 1092 me palë Union Bank sh.a (kredidhënës/barrëmarrës) dhe HEC TRESKA sh.p.k (kredimarrës/barrëdhënës). Barrëdhënësi me këtë marrëveshje vendos në favor të Bankës një barrë siguruese të shkallës së dytë: Të gjithë të ardhurat në llogaritë e arkëtueshme që rezultojnë nga shitja e energjisë sipas kontratës së shitblerjes së energjisë elektrike ndërmjet Kesh sh.a dhe Hec Treska me nr. 4176, datë 26.06.2015.
Barra siguruese shërben si mjet sigurimi për të garantuar bankën për shlyerjen e kredisë që Banka i ka dhënë kredimarrësit sipas kontratave të kredisë që janë lidhur dhe do të lidhen në të ardhmen deri në limitin kreditor të aprovuar prej 1.148.711 (një milion e njëqind e dyzet e tetë mijë) e shtatëqind e njëmbëdhjetë) euro.

VI. Më datë 04.12.2015, me anë të shkresës Nr. 3736 Prot, protokolluar nga QKR, me Nr. 11024 Prot, date 07.12.2015, lëshuar nga Dega Doganore Korçë, u urdhërua bllokimi i çdo veprimi tregtar për subjektin “Hec Treska”.

VII. Më datë 13.01.2016, me anë të shkresës Nr.209 Prot, lëshuar nga Dega Doganore Korçë, u kërkua heqja e sekuestros ekzekutive të vendosur mbi aktivitetet dhe veprimet tregtare të subjektit "HEC TRESKA".

VIII. Më datë 01.02.2016, me anë të Deklarates Noteriale Nr. 295 Rep. Nr. 118 Kol, Z. Mehmet Seyhan Pencabligil dhe Z. Ndue Maluta, deklarues në cilësinë e përfaqësuesit të Banka Kombëtare Tregtare sh.a, deklarojnë se përfituesi/BKT/Kolateralmarresi, heq dorë nga pengu mbi 100% të kuotave të shoqërisë “HEC TRESKA” pasi kredia për të cilën ishin vendosur peng/garanci është shlyer plotësisht.

IX. Më datë 17.05.2016, u nënshkrua Kontrata e Kredisë Bankare nr. 623 Rep., nr. 469 Kol me palë: Union Bank sh.a (Banka) dhe HEC TRESKA sh.p.k. (kredimarrës) për shumën e kredisë 28.000.000 (njëzet e tetë milion) lekë.

X. Më datë 20.12.2016, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese Nr. 1475 10 Rep., dhe Nr. 1218 Kol., ndërmjet Union Bank Sha si barrëmarrëse dhe shoqërisë si barrëdhënëse, e cila vendos në favor të bankës një barrë siguruese mbi totalin e kuotave të zotëruara prej tij në shoqërinë “Hec Treska” sh.p.k, për të sigururar kontratat e lidhura me bankën dhe që do të lidhen në të ardhmen.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 21.11.2012
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 656.545.309 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit “Për konçesionet”, i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit):

Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve mbi Lumin Treskë dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve te kesaj kontrate.

Hidrocentralet e Treskës do të ndërtohen duke shfrytëzuar pellgun ujëmbledhës të lumit të Treskës, rrethi Ersekë, deri në pikë e bashkimit me lumin Osum.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Godina 8/1, Kati 10, Ap. 37, mbrapa Pallateve Agimi

Adresa:
Korce, Vithkuq; TRESKE; Zona kadastrale 3642,me nr pasurie 319/18, vol 2, faqe, 158

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (21.11.2012)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 12.05.2022
Kontrate kredie 17.05.2016
Deklarate noteriale 11.12.2016
Marreveshje pengu 10.04.2014
Marreveshje siguruese 20.12.2016
Marreveshje siguruese 16.11.2015
Kerkese per vendosjen e mases se sekuestros 04.02.2015
Vendimi i asamblese per disbursimin e kredise 12.05.2014
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 15.12.2015
Preventivi i punimeve per ndertimin e Hec Treska
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 12.05.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (27.11.2012)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguse te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 212 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 848 865,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -271 420,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -5 865 408,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 64 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:84 245 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:107 578 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:103 719 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:48 967 804,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:85 237 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:46 300 571,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 315 034 493,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 88 985 936,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala