Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Sekë, me vendodhje në lumin e Urakës, rrethi Mat

SEKA HYDROPOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-28 08:56:53

NIPT: L32116020A
Administrator: Sokol Muceku, Fabio Scuero
Objekti i Veprimtarisë: Financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, administrimin, mirmbajtjen e centralit hidrolektrik "Seke"; prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjise elektrike te prodhuar, dhe transferimin ne perfundim te kontrates tek Autoriteti Kontraktues, ne zbatim te Kontrates se koncesionit ne formen "BOT" (ndertim - operim - transferim) per ndertimin e centralit hidroelektrik "Seke" n. 7030 Rep. n. 2134 Kol. date 12.06.2013.
Emërtime të tjera Tregtare: SEKA HYDROPOWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 11.07.2013
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 12.06.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.177.887.502 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate dhe deri në përfundim të periudhës konçesionare, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë, në përpjestim me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare, nga prodhimi i kësaj energjie elektrike, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat që rrjedhin nga reduktimi I karbonit dhe gazrave të tjerë në atmosferë.
Shënime: SEKA HYDROPOWER shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “GENER 2” shpk dhe HYDRO-PROJECT shpk për zbatimin e kontratës konçesionare të lidhur me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, datë 12.06.2012, për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit “Sekë” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues.
Hidrocentrali “Sekë” do të ndërtohet në lumin e Urakës, rrethi Mat, me këto karakteristika: me fuqi të instaluar 11.200 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 54.622.647 kw/h
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Rukaj, BRUC, Rruga Prell Energy, godinë 2 katëshe, Lagjia Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat

Adresa:
Lezhe, MIRDITE, Selite, Rruga Zalli Hotaj, HEC Zais

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 7030 Rep. Nr. 2134 Kol. datë 12.06.2013
Akti i themelimit
Vendim i asamblesë së ortakëve për largimin e ortakut GENER 2 datë 18.09.2013
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.09.2020
VKM Nr. 101, datë 24.6.2020 mbi licencimin e shoqerise "Seka Hydropower" ne veprimtarine e prodhimit te energjise elektrike
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 321 866,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala