Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bele 1 dhe Topojan 2

EURON ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-11 09:18:31

NIPT: L57703202C
Administrator: Gëzim Çela
Objekti i Veprimtarisë: Administrimi, mirëmbajtja, operimi, shfrytëzimi, transferimi I hidrocentraleve. Marrje përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata e konçesionit. Tregtimi i energjisë elektrike. Çdo lloj veprimtarie kryesore ose dytësore tjetër qe lidhet me ketë objekt.
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13/02/2015
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: EURON, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.03.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J71317002N, me adresë në Tiranë, Farkë, Selitë, Pallati EURON 7 KT, hyrja 1, njësia 1, me administrator Kujtim Shpata, dhe ortake: Kujtim Shpata (50%) dhe Gezim Çela (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me me shume se 25% te kapitalit jane:

Gëzim Çela, shtetas shqiptar, i datelindjes 1964, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te EURON. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.03.2015.

Kujtim Shpata, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te EURON. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.03.2015.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 20.05.2016, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 2328 Rep, Nr. 1304 Kol, e lidhur midis Kredidhënësit "Raiffeisen Bank", dhënësit të kolateralit: "EURON" sh.p.k, dhe Kredimarrësit, shoqërisë "EURON ENERGY" sh.p.k, me objekt kolaterali financiar: 100% të kuotave të pjesëmarrjes në shoqërinë "EURON ENERGY" sh.p.k.
Duke qenë se ndërmjet palëve është lidhur kontratë kredie bankare me Nr. 2324 Rep., Nr. 1300 Kol., datë 20.05.2016, kontratë kredie bankare me nr. 2331 Rep., dhe Nr. 1307 Kol., datë 20.05.2016, kontratë kredie bankare me nr. 2337 Rep dhe nr. 1313 Kol., datë 20.05.2016, sipas të cilave banka i jep kredimarrësit një kredi në shumën totale prej 14.962.608 (katërmbëdhjetë milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e tetë) euro, palët lidhin këtë marrëveshje kolaterali financiar për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e kredisë dhe çdo shtesë apo amendim i tyre.

II. Më datë 26.07.2016, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat Nr. 1131 Rep. Nr. 436 Kol, ndërmjet “Banka Societe Generale Albania” sh.a dhe pengdhënësit, shoqërisë “EURON ENERGY” shpk.
Palët kanë lidhur një kontratë për kredi bankare afatgjatë Nr. 1128 Rep., dhe Nr. 433 Kol., datë 20.07.2016, sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi shoqërisë shumën prej 7.900.000 (shtatë milion e nëntëqind mijë) euro. Për të siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë bankare, kredimarrësi i ofron bankës peng mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “EURON ENERGY” Shpk.

III. Më datë 22.09.2016, me anë të deklaratës noteriale të Raiffeisen Bank Nr. 4176 Rep, Nr. 2387, Banka shprehet dakord të heqë dorë nga pengu mbi kuotat sipas Kontratës së Pengut Nr. 2328 Rep., Nr. 1304 Kol datë 20.05.2016, pasi detyrimet janë mbyllur.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 14.11.2014 - Disa shtesa dhe ndryshime në kontratën e konçesionit për ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentraleve Orgjost i ri, Bele 1, 2, Topojan 1, 2 të datës 17.11.2010
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 75% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 15-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: I. Më datë 17.11.2008, u nënshkrua kontrata e konçesionit ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “EURON” shpk, “KADRIA” shpk dhe “Teuta Konstruksion” shpk. Objekti i kësaj kontrate është financimi. projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentraleve : Orgjost i Ri, Bele 1, Bele 2, Topojan 1, Topojan 2 dhe transferimi i tyre nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues.

Hidrocentralet “Orgjost i Ri”, “Bele 1”, “Bele 2”, “Topojan 1” dhe “Topojan 2” do të ndërtohen në Pellgun e lumit “Luma” (nga kufiri shtetëror me Kosovën deri në derdhjen e tij në liqenin e Fierzës). Do të shfrytëzohen: lumi “Luma” së bashku me dy degët e tij, përroi i Orgjostit dhe i Topojanit (pa përfshirë përroin e Borjes), Komuna Zapod, Rrethi Kukës.

II. Më datë 14.11.2014, nënshkruhet kontrata shtesë për konçesionin për një ndryshim, si pjesë përbërëse e kontratës së datës 17.11.2008. Miratohet kërkesa e shoqërisë konçesionare Euron Energy Group shpk për ndarjen e konçesoniarit në tre operatorë (shoqëri pritëse). Sipas kontratës shtesë të konçesionit do të bëhen këto ndryshime:

a) Konçesionar për hidrocentralet “Bele 2” dhe “Topojan 1” do të jetë shoqëria “ALB-ENERGY” shpk.
b) Konçesionar për hidrocentralin “Orgjost i Ri” do të jetë shoqëria “ENERGAL” shpk.
c) Konçesionar për hidrocentralin “Bele 1” dhe “Topojani 2” do të jetë shoqëria “EURON ENERGY” shpk.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Zapod, Rruga Kukës-Shishtavec, Km. 8, HC BELE 1

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.05.2022
Marreveshje kolaterali 20.05.2016
Marreveshje pengu 26.07.2016
Statuti i shoqerise koncesionare
Deklarate noteriale 22.09.2016
Kontrate shtese koncesioni, date 14.11.2014
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 05.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e pozicionit financiar 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Raporti i ecurise se veprimtarise 2021
Raporti i ecurise se veprimtarise per vitin 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 209 508 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 191 715 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 159 127 709,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 194 213 569,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 351 968 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 220 009 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 179 597 823,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 72 032 271,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:365 717 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:350 635 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:325 810 084,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:349 301 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:472 702 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:318 825 355,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:380 500 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:243 872 902,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani