Skip to content
Ndërtimi, shfrytëzimi i portit të jahteve në qytetit e Durrësit. (BOT)

ALBANIA BAY MARINA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 07:21:06

NIPT: L61307081M
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesionit nr. 3930/8 Prot. , datë 30. 09. 2015 dhe Amendim nr. 3930/9 Prot, dt. 07. 12. 2015, si dhe të çdo aktiviteti tjetër ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës, dhe konkretisht ndërtimi, shfrytëzimi, të një porti jahtesh në qytetin e Durrësit në përputhje me kushtet e kontratës së konçesionit si dhe ofrimin e të gjitha llojeve të shërbimeve të akomodimit dhe shërbime të tjera në funksion të portit turistik, dhe transferimin e portit në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kontratës së konçesionit. Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë që të arrihet qëllimi i sipërpërmendur, shoqëria mund: Të kryejë çdo lloj aktiviteti në raport me objektin dhe për të favorizuar atë; b) Të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar financiar dhënie, marrje-marrje me qira, të vendosë pengje dhe barrë hipotekare që mund të konsiderohen si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore të cituara më sipër; c) 2 Të kryejë çdo aktivitet në lidhje me shërbimet të akomodimit dhe shërbime të tjera në funksion të portit turistik, publikimin apo marketingun e tij. Shoqëria ka të drejtë të ndryshojë objektin e aktivitetit të saj, vetëm në përfundim të afatit të konçesionit ose të kontratës së konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Albania Bay Marina
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 24/12/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Republika e Seychelles, Bullgari
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. YLDON eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 13/02/2003 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K31618007S, me adrese ne Tirane, QEMAL STAFA 382, me administrator Farudin Arapi dhe Armelin Shahinas dhe ortak te vetem Ylli Ndroqi.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.03.2023)

II. I.S.D.C-Dega ne Shqiperi eshte nje dege e shoqerise se huaj I.S.D.C. LTD (Republika e Seychelles), e regjistruar ne Shqiperi ne 09.04.2009, me numer identifikimi biznesi NIPT K91609008K, me adrese ne Tirane, Rruga Dritan Hoxha, Godine me volum 7 dhe 9 kat banim dhe sherbime dhe volum 7 dhe 10 kat zyra, me 2 kat parkim nentoke, me perfaqesues ligjor Avni Mekshi. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.03.2023)

III. Quentin ltd është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar lipas legjislacionit bullgar, e pajisur me NIPT 102082901, me seli në rrugën Bugras 8000, Bashkia Burgas Slaveyko Housing Estate 93 Hotel Mirage, Bullgari, me administratorë Dinko Dimitrov Dinev dhe Yordan Dimitrov Dinev, e përfaqësuar me autorizimin e datës 23.12.2015 nga Zj. Redina Fetollari.(Sipas aktit të themelimit dhe statutit të shoqërisë aksionare “Albania Bay Marina” sh.p.k, datë 24.12.2015, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 03.08.2020, me ane te shkresës Nr.4430/2k Prot, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.6871 Prot., datë 03.08.2020, me të cilën është përcjellë: - urdhri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “Për ekzekutimin e vendimit nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Vendimi nr.16, 01.08.2020.

II. Me date 01.08.2020, me urdher te Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, u urdherua ekzekutimi i vendimit penal nr.16, datë, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Me date 01.08.2020, me vendimit penal nr.16, u vendos sekuestrimi i 50% të kuotave, të shoqërisë “ALBANIA BAY MARINA” SHPK, me NIPT- L61307081M, me aksioner shoqërinë “YLDON”, përfaqësuar nga shtetasi, Ylli Ndroqi.

III. Me date 22.07.2021, me ane te shkreses Nr.2177 Prot. nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara dhe i dokumentacionit bashkelidhur , u kerkua zevendesimi i emrit te administratoreve te meparshem me administratorin z. Skender Methasani, sipas percaktimeve ligjore. U largua nga detyra administratorja Redina Fetollari dhe u caktua ne detyren e administratorit Skender Methasani.

IV. Me date 05.10.2021, me ane te shkreses Nr.2177/1 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, u kerkua ndryshimi i administratorit me administratorin e mëparshëm dhe vendosjen e kufizimeve sipas percaktimeve të vendimit Nr.16., datë 01.08.2020 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. U largua nga detyra administratori Skender Methasani dhe u emerua si administratore e re Redina Fetollari.

V. Me date 13.09.2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

VI. Sipas shkresës, Nr.2374/6 Prot., datë 22.11.2022, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.32378 Prot., datë 23.11.2022, u percoll: Urdhri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë “Për ekzekutimin e vendimit penal nr.17, datë 03.11.2022, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. – Shkurtim -vendimi Nr. 17, datë 03.11.2022 , të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, në të cilën është vendosur :Konfiksimin e pasurive te subjektit/shtetasit Ylli Ndroqi dhe personit te lidhur me të, shtetases Mimoza Ndroqi, të cilat janë sekuestruar me vendimet Nr. 16, datë 01.08.2020 dhe Nr.15, datë 03.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e konkretisht : 50 % të kuotave të shoqërisë “ALBANIA BAY MARINA” SHPK, me NUIS (NIPT) - L61307081M, me ortak shoqërinë “YLDON” SHPK, përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi. Kalimin në pronësi të shtetit të pasurive të konfiksuara me këtë vendim.

VII. Me date 03.05.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 1489 Prot protokolluar në QKB me Nr. 9747 Prot datë 05.05.2023, lëshuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ku dërgohet për zbatim vendimi Nr. 55 datë 30.04.2023 i Gjykatës së Posaçme të Apelit dhe Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ku është lënë në fuqi vendimi Nr. 17 datë 03.11.2022 i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ku kërkohet kalimi dhe regjistrimi në pronësi të shtetit të kuotave dhe aksioneve të shoqërive si më poshtë: 50% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “ALBANIA BAY MARINA” SHPK me NIPT L61307081M, me aksioner Shoqërinë “YLDON” përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi.

VIII.Me date 07.09.2023, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 15.07.2014
Data e Pranimit: 15.09.2014
Data e Nënshkrimit: 30.09.2015
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 1356144750 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera që konçesionari do të riinvestojë në këtë konçesion është 262.818.750 lekë pa tvsh që do të investohet drejtpërdrejt në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme. Kjo vlerë do të investohet duke nisur nga viti i 29-të i periudhës konçesionare. Konçesionari duhet ta paraqesë vlerën e riinvestimit në një plan të detajuar në fund të vitit të 28 të periudhës konçesionare, i cili parashikon një transferim të portit më optimal të mundshëm.

Në rast se kontrata përfundon për faj të konçesionarit para vitit të 29, konçesionari detyrohet t’i paguajë autoritetit kontraktues shumën e plotë të vlerës së riinvestimit brenda 30 ditësh nga data e zgjidhjes së kontratës.
Kosto Konçesionare: Konçesionari detyrohet t’i paguajë autoritetit kontraktues një tarifë konçesioni të barabartë me 2% të xhiros vjetore (para tatim fitimit) që konçesionari do të grumbullojë nga tarifat e aplikuara (duke përjashtuar TVSH-në), bazuar në deklarimet financiare të kontrolluara të shoqërisë konçesionare për çdo vit financiar.

Pas vitit të trembëdhjetë të periudhës konçesionare, tarifa konçesionare do të rritet në mënyrë progresive deri në vlerën maksimale 2.5% të xhiros vjetore (para tatim fitimit).

Detyrimi i konçesionarit për pagesën e tarifës së konçesionit fillon menjëherë me vënien në shfrytëzim të portit nga ana e konçesionarit dhe paguhet me këste mujore brenda datës 15 të muajit pasardhës.
Kosto e Shërbimit: Tarifat janë të parashikuara në aneksin III të kontratës së konçesionit.
Shënime: Shoqëria ALBANIA BAY MARINA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 30.09.2015, midis Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës dhe shoqërive QUENTIN 20%, I.S.D.C-Dega ne Shqiperi 30%, YLDON 50%.

Sipas shkresës, Nr.2374/6 Prot., datë 22.11.2022, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.32378 Prot., datë 23.11.2022, u percoll: Urdhri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë “Për ekzekutimin e vendimit penal nr.17, datë 03.11.2022, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. – Shkurtim -vendimi Nr. 17, datë 03.11.2022 , të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, në të cilën është vendosur :Konfiksimin e pasurive te subjektit/shtetasit Ylli Ndroqi dhe personit te lidhur me të, shtetases Mimoza Ndroqi, të cilat janë sekuestruar me vendimet Nr. 16, datë 01.08.2020 dhe Nr.15, datë 03.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e konkretisht : 50 % të kuotave të shoqërisë “ALBANIA BAY MARINA” SHPK, me NUIS (NIPT) - L61307081M, me ortak shoqërinë “YLDON” SHPK, përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi. Kalimin në pronësi të shtetit të pasurive të konfiksuara me këtë vendim.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Aleksander Moisiu, Ish-Kinostudio Shqiperia e Re, Brenda ambjenteve te Ora News, Kati II

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesionare 30.09.2015
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.04.2023
Te dhenat e subjektit ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 08.04.2023
Shkresa Nr.2374/6 Prot., datë 22.11.2022, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Shkrese date 03.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Shkresë Nr. 2667/3 Prot datë 04.09.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit te shoqerise QUENTIN
Akt Themelimi i shoqerise ALBANIA BAY MARINA
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani