Skip to content
Ndërtimi, Operimi, Transferimi i parkimit nëntokësor në parkun "Rinia", Tiranë

"Tirana Parking"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-22 10:51:25

NIPT: L61719010E
Administrator: Avni Braçaj
Objekti i Veprimtarisë: Në përputhje me kontratën e konçesionit të nënshkruar midis Taiwan sh.p.k dhe Bashkisë Tiranë me datë 26.04.2016 ("Kontrata e Konçesionit"), objekti i veprimtarive të shoqërisë është si më poshtë: projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, vënia në punë, operimi e mirëmbajtja e një parkimi nëntokësor në parkun "Rinia", si dhe në përfundim të afatit të konçesionit transferimi i parkimit nëntokësor në parkun "Rinia", Tiranë, tek Bashkia Tiranë apo tek çdo autoritet tjetër kompetent në përputhje me Kontratën e Konçesionit dhe legjislacionin e zbatueshëm; ofrim dhe shfrytëzim të shërbimit të parkimit nëntokësor, në zbatim të kontratës së Konçesionit dhe legjislacionit të zbatueshëm; si dhe veprimtari ekonomike të tjera funksionalisht të lidhura me veprimtaritë e mësipërme. Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë që të arrihet qëllimi i sipërpërmendur, shoqëria mund: të kryejë çdo transaksion dhe me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie-marrje me qira, të vendosë pengje dhe barrë hipotekare; aktivitete këto të konsideruara si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e Shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore, të cituara më sipër dhe nuk bien në kundërshtim me Kontratën e Konçesionit; të blejë në mënyrë direket apo indirekte, kuota të shoqërive të tjera që kanë një objekt të përafërt me atë të shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë shtetit; të kryeje çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për të arritur qëllimin e aktivitetit të saj. Shoqëria duhet të kryejë çdo aktivitet që përfshihet në objektin e saj, në lidhje dhe që e favorizon atë.
Emërtime të tjera Tregtare: "Tirana Parking"
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 12/05/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: T A I W A N sh.p.k është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.05.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT K32022001U, me seli në Tiranë, rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Parku Rinia, Kompleksi Taiwan, me administrator Avni Braçaj. Ortaket e shoqerise jane: Avni Braçaj me 10% te kapitalit, Apostol Goci dhe Albano Aliko me 5% te kapitalit secili, Besnik Sulaj me 80% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 25.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 08.04.2023 Pronaret perfitues te subjektit "Tirana Parking" zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Besnik Sulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 80% te pronesise pasi zoteron 80% te kapitalit te T A I W A N shpk. Data e percaktimit si pronar perfitues: 12.05.2016.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 26.04.2016
Kohëzgjatja(vjet): 30
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 1937932800 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti 28-të konçesionari do të riinvestojë në masën 20% për pajisjet dhe 5% për ndërtesën sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues 15% të fitimeve neto pas tatimit bazuar në pasqyrat financiare të audituara dhe të miratuara për çdo vit financiar.
Çmimi i Shërbimit: Çmimi i shërbimit është:

a) 120 lekë/ora e parë e parkimit,
b) 50 lekë/ora nga ora 2-4,
c) 40 lekë/ora nga ora 4-8,
d) 40 lekë /ora nga ora 8-12
Shënime: Bashkia Tiranë i jep dhe autorizon konçesionarin për të drejtën e vetme dhe ekskluzive që të financojë, të ndërtojë, të operojë dhe të mirëmbajë mjedisin e projektit si dhe të ushtrojë të drejtën për të kërkuar dhe për të mbledhur tarifën e parkimit.
Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tiranë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Nr. 10, Rruga Ibrahim Rugova, Parku Rinia, Kompleksi Taiwan.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 26.04.2016)
Vendimi i Këshillit Bashkiak, Nr. 36, Datë 29.09.2008 për “Përcaktimin e formës së Dhënies me Konçesion të dy Parkimeve Nëntokësore në qytetin e Tiranës”
Relacion mbi: “Miratimin e termave të Kontratës Konçesionare mbi Parkimin Nëntokësor në Parkun Rinia”, Datë 23.12.2015
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.04.2023
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 08.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit te shoqerise Tirana Parking
Njoftime Prokurime Publike: Vendimi i Këshillit të Ministrave, Nr.1181, Datë 23.07.2008 për “Përcaktimin e Autoritetit Kontraktues për Dhënien me Konçesion Vendor të Parkimit Nëntokësor në Parkun “Rinia”, Tiranë dhe miratimin e bonusit, në procedurën përzgjedhëse konkurruese që i jepet shoqërisë” (Njoftimi)
Buletini i APP Date 16.02.2009, Shpallja e Fteses per Oferte
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani