Skip to content
Ndërtimi, Operimi, Transferimi i parkimit nëntokësor në parkun "Rinia", Tiranë

"Tirana Parking"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-17 15:38:55

NIPT: L61719010E
Administrator: Erald Çaushi
Objekti i Veprimtarisë: Në përputhje me kontratën e konçesionit të nënshkruar midis Taiwan sh.p.k dhe Bashkisë Tiranë me datë 26.04.2016 ("Kontrata e Konçesionit"), objekti i veprimtarive të shoqërisë është si më poshtë: projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, vënia në punë, operimi e mirëmbajtja e një parkimi nëntokësor në parkun "Rinia", si dhe në përfundim të afatit të konçesionit transferimi i parkimit nëntokësor në parkun "Rinia", Tiranë, tek Bashkia Tiranë apo tek çdo autoritet tjetër kompetent në përputhje me Kontratën e Konçesionit dhe legjislacionin e zbatueshëm; ofrim dhe shfrytëzim të shërbimit të parkimit nëntokësor, në zbatim të kontratës së Konçesionit dhe legjislacionit të zbatueshëm; si dhe veprimtari ekonomike të tjera funksionalisht të lidhura me veprimtaritë e mësipërme. Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë që të arrihet qëllimi i sipërpërmendur, shoqëria mund: të kryejë çdo transaksion dhe me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie-marrje me qira, të vendosë pengje dhe barrë hipotekare; aktivitete këto të konsideruara si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e Shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore, të cituara më sipër dhe nuk bien në kundërshtim me Kontratën e Konçesionit; të blejë në mënyrë direket apo indirekte, kuota të shoqërive të tjera që kanë një objekt të përafërt me atë të shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë shtetit; të kryeje çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për të arritur qëllimin e aktivitetit të saj. Shoqëria duhet të kryejë çdo aktivitet që përfshihet në objektin e saj, në lidhje dhe që e favorizon atë.
Emërtime të tjera Tregtare: "Tirana Parking"
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 12.05.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Koncesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 26.04.2016
Kohëzgjatja(vjet): 30
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 1937932800 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti 28-të konçesionari do të riinvestojë në masën 20% për pajisjet dhe 5% për ndërtesën sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues 15% të fitimeve neto pas tatimit bazuar në pasqyrat financiare të audituara dhe të miratuara për çdo vit financiar.
Çmimi i Shërbimit: Çmimi i shërbimit është:

a) 120 lekë/ora e parë e parkimit,
b) 50 lekë/ora nga ora 2-4,
c) 40 lekë/ora nga ora 4-8,
d) 40 lekë /ora nga ora 8-12
Shënime: Bashkia Tiranë i jep dhe autorizon konçesionarin për të drejtën e vetme dhe ekskluzive që të financojë, të ndërtojë, të operojë dhe të mirëmbajë mjedisin e projektit si dhe të ushtrojë të drejtën për të kërkuar dhe për të mbledhur tarifën e parkimit.
Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tiranë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Nr. 10, Rruga Ibrahim Rugova, Parku Rinia, Kompleksi Taiwan.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 26.04.2016)
Vendimi i Këshillit Bashkiak, Nr. 36, Datë 29.09.2008 për “Përcaktimin e formës së Dhënies me Konçesion të dy Parkimeve Nëntokësore në qytetin e Tiranës”
Relacion mbi: “Miratimin e termave të Kontratës Konçesionare mbi Parkimin Nëntokësor në Parkun Rinia”, Datë 23.12.2015
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.11.2020
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit te shoqerise Tirana Parking
Njoftime Prokurime Publike: Vendimi i Këshillit të Ministrave, Nr.1181, Datë 23.07.2008 për “Përcaktimin e Autoritetit Kontraktues për Dhënien me Konçesion Vendor të Parkimit Nëntokësor në Parkun “Rinia”, Tiranë dhe miratimin e bonusit, në procedurën përzgjedhëse konkurruese që i jepet shoqërisë” (Njoftimi)
Buletini i APP Date 16.02.2009, Shpallja e Fteses per Oferte
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala