Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Shemri

ERALD 2 ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-05 13:45:56

NIPT: L77811203J
Administrator: Elvis Mulaj
Objekti i Veprimtarisë: Transferimi i hidrocentralit "Shemri" me vendndodhje në lumin e Leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoritet kontraktor. Në objektin e veprimtarisë përfshihet operimi në fushën e energjisë ekeltrike, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: ERALD 2 ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13/03/2017
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 812 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: OBERALD, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.02.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K09111328V, me adresë në Shkodër, Pukë, Fushë Arrëz, me administrator dhe ortak te vetem Muhamet Brahaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 06.07.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me me shume se 25% te kapitalit eshte:

Muhamet Brahaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 10% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te OBERALD. Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.03.2017.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 08.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 72 Prot Nr. 366 Dosje, lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "Tris" Sh.p.k, u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit të lejojë regjistrimin e vendimit nr. 2 datë 08.11.2016 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” sh.p.k., e cila ka vendosur ndarjen e kësaj shoqërie konçesionare në dy shoqëritë pritëse shoqëria “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe shoqëria “LEADD ENERGY”.

Gjithashtu u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit pas regjistrimit te vendimit nr. 2 datë 08.11.2016 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” sh.p.k., të bëjë vendosjen e menjëhershme të masës së sekuestros mbi 100% të kuotave të shoqërisë pritëse të parë “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., për detyrimin që Z. Muhamet Brahaj ka ndaj kreditorit Raiffeisen Bank sha.

Detyrimi prej 19.362.185 (nëntëmbëdhjetë milion e treqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë, sipas shkresës Nr. 4212/10, datë 16.06.2016 të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë kalon i gjithi si detyrim për shoqërinë “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k, dhe shoqëria “LEADD ENERGY” sh.p.k, nuk ka asnjë detyrim për pagesën e kësaj gjobe.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 16.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 50.617.908 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Hidrocentrali “Shemri” do të ndërtohet në lumin e Leproit, rrethi Kukës, me këto karakteristika:
Fuqia e Instaluar: 800 kW
Prodhimi vjetor i energjisë elektrike 3.502.000 kWh
Vlera e investimit: 50.617.908 lekë
Makineri dhe Pajisje: 25.310.000 lekë

Më datë 16.06.2009, u nënshkrua kontrata konçesionare ndërmjet Ministrisë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “OBERALDI” dhe “LALA” shpk për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës, me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, me objekt: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Shemri dhe Mgullë dhe transferimi i tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate. Shoqëria e themeluar për zbatimin e kësaj kontrate ishte “ERALD ENERGJETIK”

Më datë 13.03.2017, u nënshkrua akt-marrëveshja për ndarjen e shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” në dy shoqëri pritëse “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe “LEADD ENERGY” sh.p.k. Si rezultat i ndarjes të drejtat e objektit të konçesionit do të transferohen tek dy shoqëritë e krijuara. Shoqëria “ERALD 2 ENERGY” do të menaxhojë hidrocentralin “Shemri”, ndërsa shoqëria “LEADD ENERGY” do të menaxhojë hidrocentralin “Mgullë”.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Malzi, Shemri, Fshati Shemri pranë HEC-it

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Urdher per lejimin e regjistrimit te vendimit te asamblese te dates 08.12.2016
Kontrata e koncesionit me "Erald Energjitik" date 16.06.2009
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 05.05.2022
Aneksi 1 - Preventivi i punimeve
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 12 585 877,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 12 904 931,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 777 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -351 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:18 777 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:17 732 050,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:12 927 018,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala