Skip to content

OBERALD Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-11 07:52:43
JSON

NIPT: K09111328V
Administrator: Muhamet Brahaj
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimit, grumbullim, përpunim, tregtim i lendes drusore dhe punime në pyje, tregtim me shumicë dhe me pakicë, import-eksport të artikujve të ndryshëm, tregtim dhe shitje produktesh artizanati, restorante, transport e tregtim kimikatesh, transport mallrash e pasagjeresh, konfeksione, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: OBERALD shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/02/2001
Rrethi: Fushë-Arrëz
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I.BEKIM ENERGJITIK është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 29.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K99605301O, me adresë në Shkoder, Qafe Mali KRYEZI Kryezi-Komuna e Qaf Malit, me administratore Proletare Brahaj dhe ortak OBERALD (99%) dhe ALBA KONSTRUKSION (1%). Sipas të dhënave të QKB deri më date 11.05.2022

II.ERALD 2 ENERGY është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L77811203J, me adresë në Kukes , Malzi, Shemri, Fshati Shemri prane HEC-it, me administrator Elvis Mulaj dhe ortak te vetem OBERALD SH.P.K. Sipas të dhënave të QKB deri më date 11.05.2022

III.ERALD ENERGJITIK është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 29.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L77811203J, me adresë në Kukes , Malzi, Shemri, Fshati Shemri, HEC-i ne ndertim, me administrator Muhamet Brahaj dhe Shkelqim Dreni dhe ortak OBERALD SH.P.K (74%) dhe LEADD-SH (26%) . Sipas të dhënave të QKB deri më date 11.05.2022

IV. OBERALD ENERGJITIK është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.09.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L39610301L, me adresë në Shkoder Qafe Mali KRYEZI Rruga "Kryezi", Shtepi private, me administrator Olta Brahaj dhe ortak OBERALD SH.P.K (99%) dhe XHAST SHPK (1%) . Sipas të dhënave të QKB deri më date 11.05.2022

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas urdhrit Nr.2690, date 20.07.2012, leshuar nga shoqeria permbaruese "TRIS", u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit Muhamet Brahaj. Kreditor: Raiffaisen Bank. Objekti i sekuestros: Kthim Kredie.

II.Sipas urdhrit Nr.9029 Prot., Nr.Dosje 336, date 16.10.2012, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “TRIS” sh.p.k, u urdheruar heqja e mases se sekuestros nga kuotat qe zoteron Z.Muhamet Shaban Brahaj te bllokuara me shkresen Nr.2690 Prot, date 20.07.2012.

III.Sipas urdhrit Nr.1057 Prot., datë 13.10.2015,protokolluar nga Qkr me Nr.9065 Prot., date 14.10.2015, lëshuar nga Shoqëria e Permbarimit Privat "Tris" sh.p.k., u urdherua Qendra Kombetare e Regjistrimit Tirane te kryeje veprimet per bllokimin e kuotave/ aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin Muhamet Brahaj, i cili eshte ortak i vetem ne shoqerine "Oberald" me Nipt-K09111328V.

IV.Sipas Urdhërit Nr.925 Regj., Nr.925/10 Prot., datë 26.05.2017, protokolluar nga QKB me Nr. 7764 Prot., date 29.05.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "JUS", drejtuar QKB, u urdherua bllokimi ne aksionet, kuotat, qe zoteron debitori Muhamet Brahaj, ne shoqerine “OBERALD” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K09111328V, me administrator dhe ortak te vetem Muhamet Brahaj. Kreditor: Bashkim Lika. Objekti: Pagim Detyrimi.

V. Sipas Urdherit, Nr. 925 Regj., Nr.925/19 Prot., datë 27.07.2018, lëshuar nga Sherbim Permbarimor Jus,u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative ne kuotat, asetet qe zoteron Muhamet Brahaj ne shoqerine OBERALD sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - K09111328V.

VI.Sipas shkresës nr. 1072/5 Prot., datë 20.09.2021 për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Verior) , u kerkua të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “OBERALD” shpk, pajisur me NUIS (NIPT)- K09111328V.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Puke, Fushë-Arrëz

Adresa:
Tirane ,Vaqarr, Nr.Pasurie 41/55, Zone Kadastrale 3712, vol 10, fq.83

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendimi i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali date 24.06.2016
Urdher per Vendosjen e Sekuestros date 20.07.2012
Urdher per Heqjen e Sekuestros date 16.10.2012
Urdher per Vendosjen e Sekuestros date 26.05.2017
Urdher per Heqjen e Sekuestros date 27.07.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 696 621,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 088 743,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 164 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 531 361,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 974 422,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 284 353,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 148 485,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 801 309,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 994 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 5 033 291,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -672 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 942 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:39 830 281,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:20 691 339,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:17 819 614,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:14 558 847,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:20 677 663,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 684 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 926 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 9 961 028,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 36 788 824,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 50 647 178,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 34 596 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 24 786 208,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja