Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Suha e Sipërme"

"SUHA K"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-19 13:59:31

NIPT: L83921003U
Administrator: Qani Kajo (likuidator)
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi, në funksion të Konçensionit/partneritetit publik privat për ndërtimin e hidrocentralit "Suha e Sipërme", për të cilën, ortakët e Shoqërisë, janë shpallur si Operatori fitues sipas shkresës së Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë Nr. 5321/5 Prot, datë 22.01.2018, "Njoftimi i Fituesit" dhe do të nënshkruajnë Kontratën Konçesionare; ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të parashikimeve të Kontratës Konçesionare, dhe aktivitete të tjera që mund të jenë të nevojshme gjatë aktivitetit tregtar të Shoqërisë. Me qëllim realizimin e objektit të aktivitetit të saj, Shoqëria mund të kryejë operacione tregtare me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të administrojë, të blejë, të shesë, të japë me qira shoqëri e aktiviteteve të tyre si dhe të ketë interesa e pjesëmarrje në shoqëri, konsorciume të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të ngjashëm me objektin e aktivitetit e Shoqërisë, ose që i shërben realizimit të këtij objekti. Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: "SUHA K"
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 15.03.2018
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 13.11.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u filluan procedurat e likujdimit per shoqerine dhe u emerua Z. Qani Kajo si likuidator. Statusi i shoqerise kaloi nga “Aktiv” ne “Shoqeri ne likuidim e siper”.

II. Me date 29.01.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua raporti i likujdimit te shoqerise. Statusi i shoqerise kaloi nga: "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 29.09.2017
Data e Pranimit: 29.01.2018
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 684.525.663 Lekë (Vlera e ofertës fituese pa TVSH)
Kosto Konçesionare: 0.02
Shënime: I. Më datë 28.08.2017, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shpallur njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Suha e Sipërme”. Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)

Vendndodhja e objektit të kontratës: Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për segmentin ujor të pellgut ujëmbledhës të lumit të Suhës nga kuota 520 m m.n.d. deri në kuotën 374 m m.n.d.

II. Më datë 29.09.2017, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Suha e Sipërme”, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse të ofruara:

Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Favina” sh.p.k. dhe “Gener 2” sh.p.k.

III. Më datë 29.01.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë lajmëron se oferta e paraqitur më datë 29 Shtator 2017 nga Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Favina” sh.p.k. dhe “Gener 2” sh.p.k. me adrese: Rruga “Ismail Qemali”, Lagjja nr. 7, Nr. 13, Korçë, për marrjen me konçesion të hidrocentralit “Suha e Sipërme”, është pranuar.

Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Favina” sh.p.k. dhe “Gener 2” sh.p.k. - Kualifikohet me 95 pikë, me këto karakteristika kryesore të ofertës:

Fuqia e instaluar e përcaktuar me prurjen llogaritëse 5.423 kW
Prodhimi i energjisë elektrike 21.089.286 kWh
Vlera e “Fee konçesionare” 2%
Koha e zbatimit të punimeve 24 muaj
Kosto për njësi e makinerive dhe pajisjeve për kW fuqi të instaluar 41.241 lekë/kW.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Rruga 1 Maji, Nr. Pasurie 3/1149-N4, Zona Kadastrale 8561

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.11.2020
Statuti i shoqerise koncesionare
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e aktit te likujdimit 29.01.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i shpalljes se kontrates per hidrocentralin Suha e Siperme
DSK per hidrocentralin Suha e Siperme-Formulari
Formulari i njoftimit te fituesit 30.11.2017
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala