Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 253

PURE ENERGY STEBLEVA

K87922601G
(“Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues, konform normave dhe kushteve te Kontrates se Koncesionit”. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: Sektori i Energji)

Elbasan 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GUR SHPAT ENERGY

K91425017O
(Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve "Gur Shpat 1 dhe Gur Shpat 2" tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi transmetimi, shpërnda)

Tiranë 25308529 ALL

HENZ ENERGY

K91502021A
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Darsi 1", "Darsi 2", "Darsi 3", "Darsi 4" tek autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi)

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

M.T.C. ENERGY

K91524003T
(Ndërtimin, operimin dhe transferimi i hidrocentralit "RADOVE", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe )

Tiranë 11177260 ALL

HydroEnergy

K91527017E
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi e mirëmbajtja e HECEVE "Murdhari 1 "dhe " Murdhari 2 " dhe prodhimi, transmetimi, shitja dhe tregtimi i energjisë elektrike të prodhuar. <br/)

Tiranë -143556986 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

REGJISTRI I BARRËVE SIGURUESE (R.B.S)

K91627014G
(Zbatimi i kontratës konçensionare me Autoritetin Kontraktues, Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës të Republikës së Shqipërisë Nr. 1906 Rep e Nr. 894 Kol, datë 14.04.2009 të noteres Vi)

Tiranë 135552266 ALL

FERAR ENERGY

K91915001Q
(Ndërtimi, Operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Benca dhe Tepelena" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërn)

Tiranë 0 ALL

HEC - i DUNICE

K91915024I
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajta e hidrocentraleve dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës të Autoriteti Kontraktues ne zbatim të kontratës konçesio)

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENERGY PLUS

K91928002U
(Ndërtimi mbi lumin Luma në rrethin e Kukësit të hidrocentralit "Pobreg" operimi dhe transferimi i hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në punë, prodh)

Tiranë 68231155 ALL

DRAGOBIA ENERGY

K92025004T
(Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit "Dragobia" tek Autoriteti Kontraktues, (Ministria e Ekonomisë dhe Energjitikës), ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizi)

Tiranë -23559 ALL

DELIA ENERGJI

K92108014N
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Thanë" dhe "Mollas" tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ekspo)

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DITEKO

K92108022E
(Zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) Nr. 1924 Rep, Nr. 230 Kol, date 03. 06. 2009 e miratuar me VKM Nr. 701 , datë 11. 06. 2009 )

Tiranë 11596463 ALL

Shala Energy

K92118003C
(Objekti i aktivitetit të shoqërisë do të përfishijë ekskluzivisht (i) ndërtimin, operimin dhe tranferimin e kaskadës së hidrocentraleve në lumin Shala, tek Autoritetit Kontrakues, ku përfshihet finan)

Tiranë -2247269 ALL

HYDROBORSH

K92129029E
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Fterre" dhe "Fterre 1" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ek)

Vlorë -18895784 ALL

ENERGY PARTNERS AL

K92129030I
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, prodhimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë të përfituar, mirëmbajtja e pese hidrocentraleve dhe përkatësisht hidrocentralev)

Tiranë -12375330 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC GOMSIQE

K92213011R
(Zbatimi i Kontratës së Konçesionit Nr. 2851 Rep, Nr. 380 Kol date 10. 09. 2009 të noteres Fatime Meta me Autoritetin Kontraktues. Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Gomsiqe 1", "Gomsiqe 2)

Tiranë 3586061 ALL

GAMA ENERGY (Ish GAMA ENERGI)

K92224004U
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Lena 1", "Lena 2", "Lena 2-A" tek Autoriteti kontraktues ku përfshihet Financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndar)

Tiranë -3112329 ALL

SA-GLE KOMPANI

K92227019N
(Ndërtimi, operimi, financimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi, shitja e energjisë elektrike dhe transferim i hidrocentraleve në zbatim të kontratës së Konçesi)

Fier -14118782 ALL

HEC - i DRAGOSTUNJE

K92230003T
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i i hidrocentraleve "Liqenet", "Maja e Madhe", "Zanore", "Dragostunje", "Frari", " Hotolisht", dhe "Ura", tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet :financimi, ndërtimi, vën)

Tiranë 0 ALL

KUKUR ENERGY

K92313017A
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Kukur 1, Kukur 2, Kukur 3, Kukur 4, Kukur 5, tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmet)

Tiranë 48 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni