Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve TREBINJA 1, TREBINJA 2, POTGOZHAN, KALIVAÇ dhe DUNICE

HEC - i DUNICE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 10:28:58

NIPT: K91915024I
Administrator: Dasha Frashëri
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajta e hidrocentraleve dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës të Autoriteti Kontraktues ne zbatim të kontratës konçesionare nr. 2059 Rep, dhe nr. 248/1 Kol datë 16/6/2009.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13/07/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. V O R T E K, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.03.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11708004O, me adresë në Tiranë, Rruga Sami Frashëri, Pallati Vortek, Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator Dasha Frashëri. Ortaket e shoqerise jane: Fatmir Frasheri (51%) dhe Dasha Frashëri (49%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.04.2022).

II. BY BEST DUTY FREE, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.07.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K01621002N, me adresë në Tiranë, Rruga Sami Frashri, perballe Drejtorise se Policise , me administrator dhe ortak te vetem Dasha Frashëri (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.07.2021, terhequr nga QKB ne daten 26.04.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Dasha Frashëri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1958, pronar perfitues per 74.5% te pronesise pasi zoteron 49% te kapitalit te shoqerise V O R T E K dhe 100% te kapitalit te shoqerise BY BEST DUTY FREE, shoqeri meme te HEC - i DUNICE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.07.2009.

Fatmir Frashëri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1956, pronar perfitues per 25.5% pasi zoteron 51% te kapitalit te shoqerise V O R T E K, shoqeri meme e HEC - i DUNICE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.07.2009.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Leje perdorimi rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 16.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 175.585.602 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 75% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet ne vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike në një vit.
Shënime: Hec-i DUNICE është një shoqëri konçesionare e themeluar më datë 13.07.2009 për zbatimin e kontratës konçesionare Nr. 2431 Rep., Nr. 532 Kol, të datës 09.09.2008, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “By Best Duty Free” shpk dhe “Vortek” shpk. Objekti i kontratës është për financimin, ndertimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve Trebinja 1, Trebinja 2, Potgozhan, Kalivaç, Dunice dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Sami Frashëri, Qendra "Metropol", Pallati Vortek, Përballë Drejtorisë së Policisë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (16.06.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 26.04.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 26.04.2022
Preventiv permbledhes
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2009
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 484 856,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -223 717,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 175 389,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 16 057 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 610 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 200 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 770 586,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:57 903 429,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:44 772 575,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani