Skip to content
Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferitm te hidrocentraleve Murdhar 1 dhe Murdhar 2

HydroEnergy
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 11:40:57

NIPT: K91527017E
Administrator: Giovanni Annoni, Matteo Fumagalli Romario
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi e mirëmbajtja e HECEVE "Murdhari 1 "dhe " Murdhari 2 " dhe prodhimi, transmetimi, shitja dhe tregtimi i energjisë elektrike të prodhuar.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: HydroEnergy
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 24/03/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 444 108 950,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: SOL s.p.a, një shoqëri aksionare e organizuar sipas ligjit italian, e regjistruar në Dhomën e Tregtisë së Monzës dhe Brianzës me nr. 04127270157, me seli në adresën: Via Borgazzi 27, Monza, Itali, e përfaqësuar në këtë kontratë nga Z. Matteo Fumagalli Romario (Sipas kontratës së shitjes së kuotave Nr. 14454 Rep., Nr. 5465 Kol., datë 05.12.2011, të dorëzuar në QKB)

EURO - AL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.08.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J72125009N, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Pallatet 1 Maji, Rruga Njazi Demi, nr. 14, me administrator Skënder Zela. Ortaket e shoqerise jane: Skender Zela (90%) dhe Irma Kapllani (10%). Shoqeria eshte e pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 07.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 07.03.2022,

Aldo Fumagalli Romario, shtetas italian, i datelindjes 1958, mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues qe nga datea 10.05.2019.

Marco Annoni, shtetas italian, i datelindjes 1961, mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues qe nga data 10.05.2019.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Çështje Ligjore: I. Më datë 19.10.2012, asambleja e ortakëve vendosi të miratojë marrjen e një huaje nga ortaku SOL spa, në një shumë që nuk tejkalon 3.000.000 (tre milion) euor me normë fikse interesi 7.5% për qëllim të financimit të projektit të ndërtimit të hidrocentraleve Murdhari 1&2.

II. Më datë 16.04.2013, asambleja e ortakëve ka vendosur të miratojë marrjen nga ortaku SOL S.p.a të një huaje e cila nuk tejkalon shumën 6.000.000 EURO (gjashtë million Euro) me një normë vjetore interesi fikse 7.5% për qëllime të financimit të projektit për ndërtimin e hidrocentralit Murdhari 1&2.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 09.03.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 501.411.750 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçesionari do të riinvestojë 40% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate autoriteti kontraktues i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i të drejtës së pronësisë dhe operimit në përfundim të kontratës së koncesionit), me objekt: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Murdhari 1" dhe "Murdhari 2",dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali “Murdhari 1” do të ndërtohet në rrjedhën e lumit të Murdharit, në qarkun e Tiranës, komuna Krrabë me këto karakteristika: Fuqi e instaluar 2680 kW dhe prodhim i energjisë elektrike 10.566.570 kWh.

Hidrocentrali “Murdhari 2” do të ndërtohet në rrjedhën e lumit të Murdharit, në qarkun e Tiranës, komuna Ibë, me këto karakteristika: Fuqia e instaluar 1.000 kW dhe prodhimi i energjisë elektrike 4.195.400 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Dalje Kombinat Vaqarr-GTS

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (09.03.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 07.03.2022
Vendimi I asamblese per marrje huaje 16.04.2013
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 05.12.2011
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 19.10.2012
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 24.02.2017
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 07.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (08.04.2009)
Kontrate shitje kuotash (05.12.2011)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 6 954 793,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -17 280 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -103 477 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -51 937 022,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 46 762 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -78 928 229,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -101 548 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -143 556 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 25 036 128,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:115 703 179,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:128 981 044,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:98 094 515,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:129 480 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:152 348 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:119 106 358,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:165 079 802,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:125 529 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 126 867 837,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani